Inicjatywa „Zatrzymaj aborcję”

17 sierp­nia na ręce Marsza­ł­ka Sej­mu zostało złożone zaw­iadomie­nie o utworze­niu komite­tu inic­jaty­wy ustawodawczej„Zatrzymaj Abor­cję”. Od 1 wrześ­nia ruszyła zbiór­ka 100 tys. pod­pisów pod oby­wa­tel­skim pro­jek­tem zakazu­ją­cym abor­cji eugenicznej.

Inic­jaty­wa oby­wa­tel­s­ka prowad­zona jest przez Kaję Godek z Fun­dacji Życie i Rodz­i­na oraz Mag­dalenę Korzek­wa-Kaliszuk z Cit­i­zen­GO. Pro­jekt został zaprezen­towany w czer­w­cu tego roku na kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki i uzyskał pełną apro­batę naszych księży biskupów.

Pro­jekt zakła­da wykreśle­nie z ustawy zapisu o tzw. przesłance eugenicznej, czyli art. 4a ust. 1 pkt 2. Artykuł ten zezwala na abor­cję w sytu­acji, gdy „bada­nia pre­na­talne lub inne przesłan­ki medy­czne wskazu­ją na duże praw­dopodobieńst­wo ciężkiego i nieod­wracal­nego upośledzenia pło­du albo nieuleczal­nej choro­by zagraża­jącej jego życiu”. Ta inic­jaty­wa jest bard­zo waż­na, ponieważ jak obec­nie infor­mu­ją nas dane statysty­czne aż 95–96% zabi­janych w Polsce nien­ar­o­d­zonych dzieci jest na mocy wyjątku eugenicznego. Gdy ten pro­jekt oby­wa­tel­s­ki prze­jdzie przez Par­la­ment, Sen­at i uzys­ka pod­pis Prezy­den­ta, będzie to duża pomoc w ura­towa­niu 1000 dzieci. Z danych za 2015 rok wyni­ka, że na mocy tzw. trzech wyjątków zabito aż 1044 pol­s­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci, a 1000 dzieci zginęło z uwa­gi na przesłankę eugeniczną, która dopuszcza zabi­janie dziec­ka jeżeli jest duże praw­dopodobieńst­wo ciężkiego i nieod­wracal­nego upośledzenia pło­du, albo nieuleczal­nej choro­by zagraża­jącej jego życiu. Z licznych badań anki­etowych i son­daży wyni­ka, że więk­szość Polaków od daw­na opowia­da się za wye­lim­i­nowaniem z naszego usta­wodaw­st­wa możli­woś­ci zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci chorych czy niepełnosprawnych.

Pamię­tamy deklarac­je najwybit­niejszych naszych poli­tyków: preze­sa Lecha Kaczyńskiego i prezy­den­ta Andrze­ja Dudy, którzy pub­licznie mówili, że są za wye­lim­i­nowaniem tego zapisu z ustawy z 7 sty­cz­nia 1993 roku. Pro­ce­du­ra się rozpoczęła. Marsza­łek Sej­mu, który przyjął zaw­iadomie­nie o tej inic­jaty­wie ma 14 dni na potwierdze­nie przyję­cia zaw­iadomienia o utworze­niu komite­tu inic­jaty­wy usta­wodaw­czej. Po potwierdze­niu rozpocznie się trzy miesięczny okres zbiera­nia pod­pisów oby­wa­teli w całym kraju.

Musimy zebrać co najm­niej sto tysię­cy pod­pisów i jestem przeko­nany, że zbierze­my dużo więcej. W tym pro­jek­cie, który ma chronić dzieci chore i niepełnosprawne nie ma uwzględ­nionych sankcji karnych dla kobi­et, które dopuszczą się zamachu na życie swoich nien­ar­o­d­zonych dzieci. Jest to bard­zo ważny fakt, ponieważ wiele kon­trow­er­sji budz­ił pro­jekt złożony w ubiegłym roku zaw­ier­a­ją­cy poważne sankc­je karne dla kobi­et. Wśród obrońców życia jest wiel­ka zgo­da, mamy także popar­cie Episkopatu. Mag­dale­na Korzek­wa-Kaliszuk dys­ponu­je praw­ie 10 tysią­ca­mi wolon­tar­iuszy, którzy zgłosili się do akcji zbiera­nia pod­pisów. Jest to wiel­ka armia obrońców życia, która czeka na rozpoczę­cie akcji. Jest 10,5 tysią­ca parafii w Polsce, a księża biskupi tak jas­no i zde­cy­dowanie popar­li tę inic­jaty­wę i jestem głęboko przeko­nany, że wszys­tkie parafie, dusz­pasterze i oso­by świeck­ie włączą się w akcję zbiera­nia pod­pisów. Apelu­ję o włącze­nie się do akcji zbiera­nia pod­pisów przez Akc­je Katolick­ie, przez różne sto­warzyszenia katolick­ie, które dzi­ała­ją w parafi­ach. Apelu­ję także do Róż Różań­cowych, które przez długie lata mod­lą się na różańcu, a więc mają głęboko wpisaną w swo­ją duszę, w swo­je sum­ie­nie ochronę życia.

Jestem najgłę­biej przeko­nany, że wszys­tkie cza­sopis­ma katolick­ie w tym także prasa parafi­al­na będą drukowały for­mu­la­rze, które każdy człowiek dobrej woli powinien pod­pisać i tym sposobem uzyskamy zde­cy­dowanie więk­szą liczbę pod­pisów niż to było w lat­ach poprzed­nich. Cieszę się z tej inic­jaty­wy i grat­u­lu­ję koleżankom z Warsza­wy Kai Godek i Mag­dale­nie Korzek­wi-Kaliszuk. Myślę, że wszyscy włączymy się akty­wnie w zbieranie pod­pisów. Bądźmy apos­toła­mi życia, brońmy życia dzieci chorych, niepełnosprawnych.

Szczęść Boże!


Inic­jaty­wa „Zatrzy­maj aborcję”
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.