Inicjatywa Solidarnej Polski

Według badań CBOS 85% Polaków opowia­da się za pełną ochroną życia nien­ar­o­d­zonych[1]. W związku z wysokim popar­ciem społeczeńst­wa niepoko­ją­ca i oburza­ją­ca jest bier­ność Marsza­łek Sej­mu pani Ewy Kopacz wobec pro­jek­tu znow­eli­zowa­nia Ustawy z 7 sty­cz­nia 1993 roku i wprowadze­niem całkowitej ochrony prawnej dla nien­ar­o­d­zonych dzieci.

W dzisiejszej reflek­sji chci­ałbym poruszyć dwa tem­aty. Pier­wszy doty­czy inic­jaty­wy leg­is­la­cyjnej Sol­i­darnej Polski.

Celem pro­jek­tu now­eliza­cji Klubu Sol­i­darnej Pol­s­ki, który został złożony do Sej­mu 30 maja 2012 roku, jest wye­lim­i­nowanie zapisu Ustawy z 7 sty­cz­nia 1993 roku o planowa­niu rodziny, ochronie pło­du ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­noś­ci prz­ery­wa­nia ciąży (Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78), który pozwala na zabi­janie chorych dzieci w łonach ich matek. Zapis ten w artykule 4a. pkt. 1 ust. 2 (obok dwóch innych przesłanek) pozwala na zabi­janie nien­ar­o­d­zonego dziec­ka, gdy „bada­nia pre­na­talne lub inne przesłan­ki medy­czne wskazu­ją na duże praw­dopodobieńst­wo ciężkiego i nieod­wracal­nego upośledzenia pło­du albo nieuleczal­nej choro­by zagraża­jącej jego życiu”.

Frag­ment ustawy, który pozwala na zabi­cie człowieka obciążonego chorobą czy niepełnosprawnoś­cią jest nie do przyję­cia dla każdego ucz­ci­wego człowieka. Pomi­mo, iż pro­jekt został złożony do Sej­mu 4 miesiące temu, Pani Min­is­ter Zdrowia Ewa Kopacz nie zajęła się jego roz­pa­trze­niem. Apel o znow­eli­zowanie ustawy z 7 sty­cz­nia 1993 roku, a tym samym o wye­lim­i­nowanie przesłan­ki eugenicznej wys­tosowały środowiska pro-life m.in. Fun­dac­ja PRO, Con­tra in vit­ro czy Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka.

Należy w tym miejs­cu zaz­naczyć, że według badań CBOS 85% Polaków opowia­da się za pełną ochroną życia nien­ar­o­d­zonych. W związku z wysokim popar­ciem społeczeńst­wa niepoko­ją­ca i oburza­ją­ca jest bier­ność Marsza­łek Sej­mu pani Ewy Kopacz wobec pro­jek­tu Sol­i­darnej Pol­s­ki. Zgo­da na zapis, aby niepełnosprawność czy wada wrod­zona była powo­dem do zabi­cia człowieka nien­ar­o­d­zonego, to opowiedze­nie się za eugeniczną selekcją ludzi i eutanazją. Takie stanowisko w przyszłoś­ci skutkować może zbrod­ni­a­mi na ludzi­ach dorosłych, którzy mieli szczęś­cie się narodzić.

Drugą kwest­ią, którą prag­nę zasyg­nal­i­zować jest sprawa zbliża­ją­cych się wyborów prezy­denc­kich w USA. Jed­nym z głównych tem­atów debaty wybor­czej jest pra­wo do życia dla nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Przy­pom­i­nam, że od decyzji Sądu Najwyższego 22 sty­cz­nia 1973 roku, w spraw­ie Roe prze­ci­wko Wade, w Stanach Zjed­noc­zonych obow­iązu­je pra­wo zezwala­jące na wykony­wanie abor­cji na życze­nie nawet 9‑miesięcznych nien­ar­o­d­zonych dzieci. Obec­ne rządy w USA sprawu­je prezy­dent Barack Oba­ma – kon­sek­went­ny zwolen­nik abor­cji, czyli zabi­ja­nia dzieci nien­ar­o­d­zonych, który tuż po obję­ciu urzę­du prezy­den­ta pod­pisał szereg doku­men­tów, trak­tu­ją­cych o udziela­niu wspar­cia finan­sowego (ok. 1 mld $!) dla orga­ni­za­cji pro­mu­ją­cych antykon­cepcję i abor­cję na całym świecie[2].

W opozy­cji do obec­nego prezy­den­ta, swo­ją kandy­daturę na wiceprezy­den­ta USA zgłosił repub­likanin Paul Ryan – kato­lik i stanow­czy obroń­ca życia nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Proszę o mod­l­itwę, aby w Stanach Zjed­noc­zonych zapanowała „cywiliza­c­ja życia”.


Inic­jaty­wa Sol­i­darnej Pol­s­ki — zakaz zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych, niepełnosprawnych dzieci oraz obrona życia a wybo­ry w USA

Przyp­isy:

  • Cen­trum Badań Opinii Społecznej, opinie o prawnej dopuszczal­noś­ci i reg­u­lacji abor­cji, BS/102/2011, Warsza­wa, wrze­sień 2011, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_102_11.PDF
  • G. V. Bradley, Amerykańskie pra­wo abor­cyjne przed Obamą i za jego kadencji, w: „Press­je”, Teka 17 (2009),  s. 223. 
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.