Habemus papam

Papież Fran­ciszek jako kar­dy­nał Jorge Mario Bergoglio w jed­nym z listów do ss. Karmeli­tanek pisał o walce wokół małżeńst­wa w Argen­tynie: „Nie bądźmy nai­wni. Nie chodzi tu o zwykłą walkę poli­ty­czną. To niszczące wezwanie rzu­cone Boże­mu planowi. Nie mówimy o zwykłym pro­jek­cie ustawy lecz o machi­nacji ojca kłamst­wa, który stara się zmylić i zwieść dzieci Boże”. Obroń­cy życia w Polsce muszą także jas­no opowiedzieć się po stron­ie życia i trady­cyjnej rodziny.

Habe­mus papam – mamy nowego Ojca Świętego Fran­cisz­ka z dalekiego kra­ju – Argen­tyny. Nam obroń­com życia jest on znany już od wielu lat. Jako Pry­mas Argen­tyny papież bard­zo jas­no i zde­cy­dowanie opowiadał się prze­ci­wko jakimkol­wiek zama­chom na życie człowieka oraz bronił świę­toś­ci i nien­aruszal­noś­ci związku małżeńskiego. Ojciec Świę­ty zawsze bronił życia; zapy­tany pub­licznie czy opowia­da się za prawem do życia w przy­pad­ku poczę­cia w efek­cie gwał­tu, odpowiedzi­ał, że „dziecko poczęte w wyniku gwał­tu też ma pra­wo do życia”.

Jako obroń­ca życia ogrom­nie cieszę się z wyboru nowego papieża. Ufam, że Ojciec Świę­ty Fran­ciszek będzie kon­tyn­uował dzieło bł. Jana Pawła II oraz Benedyk­ta XVI, którzy zde­cy­dowanie i odważnie mówili ŻYCIU TAK od momen­tu poczę­cia aż do nat­u­ral­nej śmier­ci. Papież Fran­ciszek jako kar­dy­nał Jorge Mario Bergoglio w jed­nym z listów do ss. Karmeli­tanek pisał o walce wokół małżeńst­wa w Argen­tynie: „Nie bądźmy nai­wni. Nie chodzi tu o zwykłą walkę poli­ty­czną. To niszczące wezwanie rzu­cone Boże­mu planowi. Nie mówimy o zwykłym pro­jek­cie ustawy lecz o machi­nacji ojca kłamst­wa, który stara się zmylić i zwieść dzieci Boże”. Obroń­cy życia w Polsce muszą także jas­no opowiedzieć się po stron­ie życia i nor­mal­nej rodziny. Po naszej stron­ie jest Pan Bóg – Ten, który stworzył rodz­inę ludzką, niewiastę i mężczyznę; który wspaniale zapro­jek­tował małżeńst­wo jako szczęśli­wy i trwały związek mężczyzny i kobiety.

Wobec obec­nego chao­su eko­nom­icznego i moral­nego we współczes­nym świecie, nowy papież ma przed sobą ogrom­ną odpowiedzial­ność. Proś­cie o dary Ducha Świętego dla Fran­cisz­ka i jego współpra­cown­ików. Stara­j­cie się, w miarę możli­woś­ci, także czynem sta­jąc w obronie życia każdego człowieka, wspier­ać papieża.

Wspom­nę, że 9 mar­ca minęła, praw­ie nieza­uważona, trag­icz­na 70. roczni­ca zamachu na życie nien­ar­o­d­zonych Polaków. W 1943 roku w warunk­ach hitlerowskiego ter­roru, po raz pier­wszy w dzie­jach naszego nar­o­du, zale­gal­i­zowano zbrod­nię abor­cji. Zez­wolono kobi­etom na niczym nieogranic­zone zabi­janie pol­s­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. Była to zaplanowana hitlerows­ka tak­ty­ka niszczenia nar­o­du polskiego.

W tym roku również minęła 35. roczni­ca prokla­macji prezy­den­ta Stanów Zjed­noc­zonych Ronal­da Rea­gana. 17 sty­cz­nia 1980 roku Ronald Rea­gan powiedzi­ał: „Wszelkie dowody medy­czne i naukowe coraz moc­niej potwierdza­ją, że dziecko przed nar­o­dze­niem posi­a­da pod­sta­wowe atry­bu­ty oso­by ludzkiej, że jest ono fak­ty­cznie osobą. Współczes­na medy­cy­na trak­tu­je dzieci nien­ar­o­d­zone jako pac­jen­tów. Ter­az prze­to ja, Ronald Rea­gan, prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Amery­ki, na pod­staw­ie auto­ry­te­tu przy­pada­jącego mi z mocy kon­sty­tucji oraz prawa Stanów Zjed­noc­zonych, niniejszym prokla­mu­ję i deklaru­ję niezby­walne człowieczeńst­wo każdego Amerykan­i­na od momen­tu poczę­cia aż do nat­u­ral­nej śmier­ci. A także prokla­mu­ję, decy­du­ję i deklaru­ję, że zad­bam o to, aby kon­sty­tuc­ja oraz prawa Stanów Zjed­noc­zonych były wiernie egzek­wowane dla obrony amerykańs­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. Dla tego aktu, który jak szcz­erze wierzę jest aktem spraw­iedli­woś­ci, gwaran­towanej przez kon­sty­tucję, wołam o rozważny osąd ludzkoś­ci i o miłosierną łaskę Wszech­moc­nego Boga”. Rozważ­cie słowa wielkiego prezy­den­ta Stanów Zjednoczonych.


Habe­mus papam
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.