Francja pozbawia obrońców życia prawa do wolności słowa

Fran­cus­ki par­la­ment zale­gal­i­zował ustawę zabra­ni­a­jącą pub­likowa­nia w internecie treś­ci mają­cych na celu odwiedze­nie kobi­ety od zamier­zonej aborcji.

Franc­ja zatwierdz­iła ustawę, która zabra­nia grupom i orga­ni­za­cjom pro – life mówienia prawdy, czym jest abor­c­ja i pode­j­mowa­nia prób odwiedzenia kobi­et, które zamierza­ją zabić swo­je nien­ar­o­d­zone dzieci, od abor­cji. To wstrząsają­ca infor­ma­c­ja, ponieważ jest to bezpośred­ni zamach nie tylko na życie nien­ar­o­d­zonych dzieci, bo taki zakaz obłożony sankcją karną dwóch lat więzienia i grzy­wną 30000 €, istot­nie wpłynie na to co się będzie dzi­ało w sferze pub­licznej we Francji, a także w internecie. Wyraźnie zakazane są dzi­ała­nia pro- life, które by propagowały na stron­ie inter­ne­towej odwiedze­nie kobi­ety od abor­cji. Jest to bezpośred­nie narusze­nie swo­body wypowiedzi i bard­zo ostra cen­zu­ra. Jest to narusze­nie art. 19 Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka. Deklarac­ja została uch­walona przez Nar­o­dy Zjed­noc­zone w 1948 roku, w art. 19 jest zapis: „Każdy człowiek ma pra­wo wol­noś­ci opinii i wyraża­nia jej; pra­wo to obe­j­mu­je swo­bodę posi­ada­nia nieza­leżnej opinii, poszuki­wa­nia, otrzymy­wa­nia i rozpowszech­ni­a­nia infor­ma­cji i poglądów wszelki­mi środ­ka­mi, bez wzglę­du na granice”.

Jest to ewident­ny zamach Francji na pod­sta­wowe pra­wo człowieka, które zapisane jest w doku­men­cie Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka. Jest to wielkie niebez­pieczeńst­wo nie tylko dla fran­cus­kich ruchów pro-life, ponieważ obaw­iamy się że podob­ne ustawy będą próbowały przyj­mować par­la­men­ty innych kra­jów zachod­nioeu­rope­js­kich. Bard­zo waż­na wypowiedź w tym kon­tekś­cie padła z ust Marine le Pen, przy­wód­czyni opozy­cji fran­cuskiej. Podała, że na ofic­jal­nej stron­ie rzą­du wid­nieje infor­ma­c­ja: „Nie ist­nieją żadne fizy­czne lub psy­chiczne skut­ki abor­cji”. Jest to niepraw­da i my jako ludzie wierzą­cy doskonale o tym wiemy. Szatan jest zabójcą i kłam­cą. Zawsze ludobójst­wo jest real­i­zowane „pod osłoną kłamst­wa”. Początkiem lat osiemdziesią­tych po kon­fer­encji w jed­nym z krakows­kich Koś­ciołów pod­szedł do mnie pewien pan dok­tor medy­cyny, psy­chi­a­tra i dzięku­jąc za tę kon­fer­encję, wyz­nał że nie może mówić tego głośno ponieważ władze komu­nisty­czne pozbaw­iły­by go pra­cy. Powiedzi­ał mi, że pracu­je w szpi­talu psy­chi­a­trycznym „…i pon­ad połowa kobi­et, które dzisi­aj leczę są ofi­ara­mi abor­cji”. Drugie moje doświad­cze­nie miało miejsce w niewielkiej miejs­cowoś­ci koło Krakowa. Po zakońc­zonej prelekcji, podeszła do mnie pew­na pani dzięku­jąc za uświadami­an­ie ludzi o bezpośred­nim złu abor­cji, bo jest to zabi­cie niewin­nego dziec­ka, ale także dziękowała za przekazy­wanie infor­ma­cji mówią­cych o skutkach aborcji.

Ta kobi­eta pra­cow­ała praw­ie 20 lat w porad­ni antyalko­holowej. Wyz­nała mi, że wszys­tkie przy­pad­ki kobi­et, które wpadły w nałóg alko­holiz­mu były z przy­czyn abor­cji. Abor­c­ja jest główną przy­czyną alko­holiz­mu kobi­et. Dziś dys­ponu­je­my ogrom­ną lit­er­aturą naukowo – medy­czną i dzi­wi mnie, że rządzą­cy we Francji mogą wyp­isy­wać takie kłamstwa.

Pytam ter­az, gdzie jest reakc­ja ludzi którzy tę prawdę zna­ją, począwszy od lekarzy, dzi­en­nikarzy i ucz­ci­wych poli­tyków na kłamst­wa, które znalazły się na ofic­jal­nej stron­ie rzą­du fran­cuskiego. We Francji zbliża­ją się wybo­ry i wyda­je się, że opozy­c­ja ma szan­sę zwyciężyć. Gdy­by tak było, ta ustawa została­by anulowana.

Chci­ałbym zaprosić 18 mar­ca (sob­o­ta) 2017 roku na trady­cyjną już 37 Piel­grzymkę Obrońców Życia na Jas­ną Górę. Zaczy­namy jak zwyk­le o 9:30 Mszą św. kon­cele­browaną w Kapl­i­cy Cud­ownego Obrazu, a kończymy Drogą Krzyżową na Wałach Jasnogórs­kich koło godziny 15:00.

Chci­ałbym również zaprosić do udzi­ału w rekolekc­jach ani­ma­torów Dzieła Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego w Krakowie-Łagiewnikach. Szczegóły są dostęp­ne na naszej stron­ie inter­ne­towej www.pro-life.pl. Bard­zo serdecznie zapraszam do udzi­ału w tych dwóch wydarzeniach.

Szczęść Boże!


Franc­ja pozbaw­ia obrońców życia prawa do wol­noś­ci słowa
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.