Fenomen powstania człowieka

Niniejsza audy­c­ja poświę­cona jest obronie życia człowieka od momen­tu poczę­cia. Bowiem życie człowieka rozpoczy­na się w momen­cie zapłod­nienia. Ta naukowa i medy­cz­na praw­da zaczy­na docier­ać do wszys­t­kich rodaków i ksz­tał­tować życie społeczne. Mam nadzieję, że będzie ona niebawem pod­stawą prawnych zapisów naszych parlamentarzystów.

W momen­cie poczę­cia człowiek ma wymi­ar 0,1 milime­tra – jest to geniusz stworzenia przez Boga, który potrafi w tej cząstce naszego początkowego życia, zapisać wspani­ały plan naszego dal­szego roz­wo­ju. Każdy człowiek rozpoczął swo­je ziem­skie życie od pier­wszej komór­ki o wymi­arze 0,1 milime­tra, kiedy połączył się mate­ri­ał gene­ty­czny mat­ki i ojca:

Rozwój człowieka zaczy­na się od połączenia dwu komórek – game­ty żeńskiej, czyli komór­ki jajowej (oocy­tu) i game­ty męskiej – plem­ni­ka, a akcie zapłod­nienia[1]

Amerykańs­ki obroń­ca życia – Dr John Wilke prze­maw­ia­jąc do tysię­cy stu­den­tów powiedzi­ał te słowa: „W tej pier­wszej komórce nowego człowieka, pier­wszym etapie roz­wo­ju każdego człowieka zapisane jest pre­cyzyjnie więcej infor­ma­cji o naszym dal­szym roz­wo­ju, niż we wszys­t­kich sys­temach kom­put­erowych ośrod­ka kos­micznego NASA”. Pochy­lamy się i podzi­wiamy wspani­ałe dzieła tech­ni­ki, sztu­ki, kom­put­ery najnowszej gen­er­acji oraz budyn­ki (i słusznie), ale musimy pamię­tać, że pro­jek­ty te opra­cow­ał, wymyślił i skon­struował CZŁOWIEK, którego życie zaczęło się w momen­cie poczę­cia i który na początku swo­jego ist­nienia miał wymi­ar 0,1 milimetra.

Stu­den­t­ka medy­cyny przy­go­towała, na pod­staw­ie infor­ma­cji zawartych w podręcznikach medy­cznych, stronach inter­ne­towych kil­ka cieka­wostek doty­czą­cych życia i roz­wo­ju człowieka:

  • Zostało medy­cznie udowod­nione, że 13 dnia po poczę­ciu ksz­tał­tu­je się zaw­iązek układu ner­wowego, w 21 dniu od momen­tu poczę­cia zaczy­na bić serce dziec­ka, a w 6 tygod­niu moż­na zare­je­strować EKG ser­ca, które wykonu­je około 160–170 uderzeń na min­utę[2].
  • To serce, które rozwinie się uderza 4 mil­iardy razy w ciągu całego życia człowieka.
  • Mózg człowieka dorosłego liczy 100 mil­iardów komórek ner­wowych, waży zaled­wie 2% całego ciała, ale przetwarza około 30% zasobów, które dostar­cza krew krążą­ca po całym naszym organizmie.
  • W ciągu godziny serce pom­pu­je 350 litrów krwi; w trak­cie całego życia statysty­czny człowiek wykonu­je 500 mil­ionów odd­echów; w ciągu dnia przez płu­ca nar­o­d­zonego człowieka prze­chodzi około 10 tysię­cy litrów powi­etrza (1/3 obję­toś­ci dużej cys­terny). Jeżeli byśmy roz­ciągnęli wszys­tkie komór­ki zawarte w płu­cach człowieka, uzyskalibyśmy tak wielką powierzch­nię, jaką ma kort tenisowy.

To wszys­tko jest w naszym orga­nizmie. To wszys­tko zaczęło swo­je funkcjonowanie w momen­cie poczę­cia. Podzi­wia­jmy więc fenomen roz­wo­ju człowieka. Chrońmy życie człowieka od momen­tu poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres.


Fenomen pow­sta­nia człowieka

Przyp­isy:

  1. Prof. dr hab. med. M. Troszyńs­ki, Położnict­wo. Ćwiczenia. Podręcznik dla stu­den­tów medy­cyny, PZWL, Warsza­wa 2003, s. 69.
  2. L. Stern, J. Lind, E. Kaplan, Direct Human Foetal Elec­tro­car­dio­g­ra­phy, w: Biol. Neonat., nr 3/1961; W. Borkows­ki, R. Bern­stein, Elec­troen­cephalog­ra­phy of the Fetus, w: Neu­rol­o­gy, nr 5/1955.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, Dziecko od poczęcia i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.