Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Meto­da in vit­ro jest pro­ce­durą śmier­ci, a nie życia. Według rzetel­nych danych, do 90% poczę­tych tą metodą dzieci ginie przed narodzeniem.

Od bieżącego miesią­ca (lip­iec) zaczęła obow­iązy­wać fatal­na, niez­god­na z prawem i głęboko nieety­cz­na decyz­ja min­is­tra rzą­du Don­al­da Tus­ka doty­czą­ca uru­chomienia pro­gra­mu finan­sowa­nia metody in vit­ro na kwotę 250 mln zł.

Po raz kole­jny muszę pod­kreślić, że meto­da in vit­ro jest pro­ce­durą śmier­ci, a nie życia. Trze­ba o tym głośno mówić, aby w końcu praw­da dotarła do rządzą­cych naszym kra­jem. Według rzetel­nych danych do 90% poczę­tych tą metodą dzieci ginie przed nar­o­dze­niem. Te nieliczne, które się urodzą są obciążone poważny­mi wada­mi wrod­zony­mi. Dys­ponu­je­my między­nar­o­dowy­mi bada­ni­a­mi naukowy­mi, które potwierdza­ją korelację pomiędzy poczę­ciem w wyniku in vit­ro a ist­nie­niem różno­ra­kich wad i chorób gene­ty­cznych. Mam przed sobą wykaz lit­er­atu­ry medy­cznej (zaw­ier­a­ją­cy 33 pub­likac­je naukowe) dot. ryzy­ka wys­tąpi­enia wad gene­ty­cznych u dzieci poczę­tych metodą in vit­ro, który zestaw­ił zespół ekspertów Episkopatu Pol­s­ki ds. bio­m­e­dy­cznych. Przy­pom­nę jed­ną zatr­waża­jącą infor­ma­cję: o 40% zwięk­sza się ryzyko zachorowa­nia na różnego typu nowot­wory u dzieci poczę­tych w wyniku pro­ce­dury in vit­ro w porów­na­niu z dzieć­mi, których życie zostało zapoc­zątkowane w sposób nat­u­ral­ny (Kallen B, Finnstrom O, Lin­dam A i wsp. Can­cer risk in chil­dren and young adults con­ceived by in vit­ro fer­til­iza­tion. Pedi­atrics 2010: 126: 270).

Pro­ce­du­ra in vit­ro nie jest metodą leczenia niepłod­noś­ci, ale nieety­cznym zabiegiem medy­cznym, który niszczy życie poczę­tych dzieci i zdrowie kobi­et. Koszt założe­nia porad­ni napro­tech­no­log­icznej wynosi 25 mln zł. Za pieniądze przez­nac­zone przez rząd na pro­ce­durę in vit­ro moż­na by powołać 10 klinik sto­su­ją­cych metodę napro­tech­nologii w lecze­niu niepłod­noś­ci małżeńskiej. Napro­tech­nolo­gia, w prze­ci­wieńst­wie do metody in vit­ro, skutecznie leczy przy­czynę niepłod­noś­ci, która uniemożli­wia poczę­cie i urodze­nie dziecka.

Decyz­ja Min­is­tra Zdrowia pana Bar­tosza Arłukow­icza o takim sposo­bie wydatkowa­nia pieniędzy podat­ników zostanie niebawem zaskarżona do Try­bunału Kon­sty­tucyjnego jako sprzecz­na z ustawą zasad­niczą. Potrze­ba obec­nie gor­li­wej mod­l­itwy za tych par­la­men­tarzys­tów, którzy przy­go­towu­ją pozew prze­ci­wko zarządze­niu Min­istrowi Zdrowia.

Stosowanie pro­ce­dury in vit­ro jest sprzeczne z pol­skim prawem, narusza bowiem Art. 157a § 1.: „Kto powodu­je uszkodze­nie ciała dziec­ka poczętego lub rozstrój zdrowia zagraża­ją­cy jego życiu, podle­ga grzy­wnie, karze ograniczenia wol­noś­ci albo pozbaw­ienia wol­noś­ci do lat 2. Kodek­su karnego”. Taką opinię wyraz­ił m.in. wybit­ny prawnik, były prze­wod­niczą­cy Try­bunału Kon­sty­tucyjnego prof. dr hab. z Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego Andrzej Zoll.

Niezrozu­mi­ały jest fakt, że w dobie kryzy­su marnowane są pieniądze podat­ników. Decyz­ja o finan­sowa­niu pro­ce­dury in vit­ro to kole­jny prze­jaw niewydol­noś­ci i lekce­waże­nia zasad ety­cznych rzą­du pol­skiego. Dys­ponu­je­my ety­czną, 2–3 razy tańszą i skuteczniejszą metodą pomo­cy bezdziet­nym małżonkom, jaką jest naprotechnologia.


Fatal­na i niez­god­na z prawem decyz­ja min­is­tra zdrowia w spraw­ie in vitro
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.