Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Zachę­cam do nieustan­nego kon­cen­trowa­nia uwa­gi na tak ważnym tema­cie, jakim jest ochrona życia ludzkiego od momen­tu jego poczę­cia” – powiedzi­ał papież Fran­ciszek do uczest­ników III Marszu dla Życia w Rzymie. Ojciec Świę­ty poparł również Inic­jaty­wę Oby­wa­tel­ską „Jeden z Nas”. Zachę­cam wszys­t­kich obrońców życia: dzi­ała­j­cie, wal­cz­cie i apos­tołu­j­cie za ochroną życia każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres.

Dzisi­aj chcę poruszyć dwa ważne tem­aty. Pier­wszy z nich doty­czy Europe­jskiej Inic­jaty­wy Oby­wa­tel­skiej „Jeden z Nas”. Celem akcji jest ujed­no­lice­nie reg­u­lacji Unii Europe­jskiej poprzez zakazanie i zakończe­nie finan­sowa­nia (z podatków oby­wa­teli Unii Europe­jskiej) dzi­ałań wiążą­cych się z niszcze­niem ludz­kich embri­onów oraz prowadze­niem badań i ekspery­men­tów na embri­on­al­nych komórkach macierzystych. Inic­ja­torem pomysłu inic­jaty­wy „Jeden z nas” jest włos­ki euro poseł, Car­lo Casi­ni, były sędzia Sądu Najwyższego i prezes najwięk­szej włoskiej orga­ni­za­cji pro-life.

Poniżej przy­taczam frag­ment komu­nikatu wys­tosowanego przez Kra­jowy Komitet Inic­jaty­wy Oby­wa­tel­skiej „Jeden z Nas”:

11 maja 2012 roku for­mal­nie zare­je­strowana została jed­na z pier­wszych europe­js­kich inic­jatyw oby­wa­tel­s­kich o nazwie „One of Us” („Jeden z nas”). Zatem zgod­nie z obow­iązu­ją­cym roz­porządze­niem, inic­jaty­wa powin­na zakończyć się 10 maja tego roku. Jed­nak jej start w rzeczy­wis­toś­ci się bard­zo opóźnił, gdyż Uni­jne Insty­tuc­je przez miesiące nie udostęp­ni­ały narzędzi do zbiera­nia pod­pisów drogą elek­tron­iczną. W związku z tym Komis­ja Europe­js­ka przedłużyła ter­min zbiera­nia pod­pisów do 1 listopa­da 2013 r i do tej daty pod­pisy mogą być zbier­ane zarówno przez Inter­net, jak i na for­mu­la­rzach papierowych.

Warunk­a­mi for­mal­ny­mi konieczny­mi do spełnienia są: zebranie mil­iona głosów popar­cia do 31 październi­ka, z czego 7 państw powin­no osiągnąć swo­je min­i­mum głosów, które wyliczane jest osob­no dla każdego kra­ju. Pol­s­ka jako pier­wsza osiągnęła min­i­mum głosów i dłu­go utrzymy­wała się na pier­wszym miejs­cu w iloś­ci zebranych pod­pisów. Aktu­al­nie już 5 państw (Pol­s­ka, Włochy, Węgry, Aus­tria oraz Słowac­ja) zebrały min­i­mum, a cała pula zebranych głosów przekroczyła 320 tys. Kole­jne trzy państ­wa są już bliskie osiąg­nię­cia min­i­mum: Hisz­pa­nia, Lit­wa i Holandia”.

W licz­bie pod­pisów obec­nie przo­du­ją Włochy, które zebrały (w formie papierowej i elek­tron­icznej) łącznie praw­ie 100 000 pod­pisów. Na drugim miejs­cu pla­su­je się nasza ojczyz­na – 80 000, a na trzec­im Franc­ja – ok. 75 000 pod­pisów. Dodam z radoś­cią, że w nie­ofic­jal­nej klasy­fikacji pro­cen­towej przo­du­je Pol­s­ka, która zebrała praw­ie 200% wyma­ganej przez Komisję Europe­jską normy. Na drugim miejs­cu zna­j­du­je się Aus­tria, a na trzec­im Włochy.

Przy­pom­nę raz jeszcze — do 1 listopa­da 2013 r. w całej Europie zbier­ane będą pod­pisy popar­cia, swój głos moż­na odd­ać poprzez stronę www.jedenznas.eu. Gorą­co zachę­cam tych wszys­t­kich, którzy jeszcze nie złożyli pod­pisu, do popar­cia tej akcji.

Dru­ga rados­na wiado­mość doty­czy rzym­skiego Marszu dla Życia. 12 maja uli­ca­mi Rzy­mu przeszedł III Nar­o­dowy Marsz dla Życia. Wzięło w nim udzi­ał ok. 40 000 uczest­ników z Włoch, ale również del­e­gac­je innych kra­jów m.in. z Malty, Holandii, Francji, Niemiec, Hisz­panii, Por­tu­galii, Stanów Zjed­noc­zonych i Polski.

Maszeru­ją­cy wyruszyli sprzed Kolo­se­um, gdzie niegdyś mor­dowano chrześ­ci­jan. Następ­nie przes­zli uli­ca­mi mias­ta, aby zakończyć man­i­fes­tację pod pałacem św. Anioła nad Tybrem. Z ramienia Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia w marszu uczest­niczyła gru­pa szczecińs­kich obrońców życia sku­pi­ona wokół Katolick­iego Sto­warzyszenia „Civ­i­tas Chris­tiana” oraz Bract­wa Małych Stópek. Pod­czas marszu nieśli ze sobą mate­ri­ał, na którym przepisano doku­ment Jana Pawła II „Don­um Vitae” o wartoś­ci życia ludzkiego i god­noś­ci jego przekazy­wa­nia. Ks. Tomasz Kance­lar­czyk, asys­tent koś­ciel­ny Katolick­iego Sto­warzyszenia Civ­i­tas Chris­tiana, zwró­cił uwagę że marsz odbył się w rocznicę wprowadzenia ustawy, która zezwalała na tzw. abor­cję. Jak pod­kreślił tegorocz­na man­i­fes­tac­ja była imponu­ją­ca. Przez blisko 6 km trasy marszu uczest­ni­cy modlili się, śpiewali oraz wznosili hasła, m.in.: „Stop cichemu zabi­ja­niu”, „NIE dla abor­cji, roz­wodów i eutanazji”, „Abor­c­ja to zabi­janie dzieci”, „Życie jest darem a nie przy­wile­jem”, „Abor­c­ja jest wielką agresją”.

Wydarze­niu prze­wod­niczył papież Fran­ciszek, który przed mod­l­itwą Anioł Pańs­ki pozdrow­ił wszys­t­kich uczest­ników Marszu dla Życia oraz wypowiedzi­ał znami­enne słowa: „Zachę­cam do nieustan­nego kon­cen­trowa­nia uwa­gi na tak ważnym tema­cie, jakim jest ochrona życia ludzkiego od momen­tu jego poczę­cia”. Ojciec Świę­ty poparł również Inic­jaty­wę Oby­wa­tel­ską „Jeden z Nas”: „Zachę­cam wszys­t­kich obrońców życia: dzi­ała­j­cie, wal­cz­cie i apos­tołu­j­cie za ochroną życia każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres”.


Europe­js­ka Inic­jaty­wa Oby­wa­tel­s­ka „Jeden z Nas” i rzym­s­ki Marsz dla Życia
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, Inicjatywy społeczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.