Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

W sobotę 15 listopa­da we Francji rozpoczęła się 9‑miesięczna nowen­na mod­litew­na w intencji rodziny i prawa do życia od momen­tu poczę­cia. Kon­tek­stem nowen­ny jest pra­wo legal­izu­jące tak zwane „małżeńst­wa jednopłciowe”.

Arcy­biskup Lyonu kard. Philippe Bar­barin przy­pom­i­na, że Franc­ja odpowiedzi­ała na ten atak ogrom­nym duchowym zry­wem w postaci wielomil­ionowych demon­stracji. Takiego zaan­gażowa­nia nikt się nie spodziewał. Wcześniej podob­ne prawa uch­walano w Por­tu­galii, Kanadzie czy Bel­gii i nie było tam takich protestów. „W moich mod­l­itwach prosiłem Boga, aby coś się wydarzyło, nie wiedzi­ałem, co. No i stało się” – wyz­na­je pry­mas Galii. Zakończe­nie nowen­ny nastąpi w uroczys­tość Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Pan­ny (15 sierp­nia 2015 roku). Jako założy­ciel Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci cieszę się, że fran­cus­cy katol­i­cy, broniąc praw rodziny, na pier­wszym miejs­cu staw­ia­ją modlitwę.

Nie tylko we Francji obroń­cy życia i praw rodziny pode­j­mu­ją podob­ne inic­jaty­wy. W Madrycie odbyła się man­i­fes­tac­ja w obronie życia hisz­pańs­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. W demon­stracji uczest­niczyło ok. 100 000 oby­wa­teli. Obroń­cy życia nieśli trans­par­en­ty z napisem: „Liczy się każde życie”. Przed siedz­ibą obec­nie sprawu­jącej władzę Par­tii Ludowej demon­stran­ci gwiz­da­mi wyrażali sprze­ciw wobec decyzji pre­miera. Przy­pom­nę, że we wrześniu br. tysiące Hisz­panów wzy­wało pre­miera Mar­i­ano Rajoya do wywiąza­nia się z jed­nej z przed­wybor­czych obiet­nic: prawnej ochrony życia dzieci poczę­tych. Ten hisz­pańs­ki poli­tyk, po obję­ciu funkcji pre­miera, zadeklarował, że pro­jekt w tej spraw­ie nie zostanie nawet pod­dany pod głosowanie. Obec­nie w Hisz­panii obow­iązu­je pra­wo zezwala­jące na przeprowadze­nie abor­cji na życze­nie do 12. tygod­nia ciąży.

Na koniec wiado­mość z Pol­s­ki. Pani Mał­gorza­ta Fuszara, pełnomoc­nik rzą­du ds. równego trak­towa­nia, ofic­jal­nie doma­ga się wprowadzenia do szkół obow­iązkowych zajęć z wiedzy o życiu sek­su­al­nym człowieka. Tym­cza­sem należy pod­kreślić, że w Polsce od 1998 roku, ze wspani­ały­mi rezul­tata­mi, obow­iązu­je typ A edukacji sek­su­al­nej i nosi nazwę „Wychowanie do życia w rodzinie”. Na tle kra­jów o per­misy­wnej edukacji sek­su­al­nej (typu B i typu C), jak Wiel­ka Bry­ta­nia czy Szwec­ja, Pol­s­ka charak­teryzu­je się najniższą liczbą abor­cji. Nie daj­cie się zma­nip­u­lować. Zachę­cam do reg­u­larnego korzys­ta­nia z katolic­kich mediów.


Europa mobi­lizu­je się do wal­ki w obronie życia i praw rodziny
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.