Dziewięciodniowa modlitwa w obronie życia amerykańskich nienarodzonych dzieci

Na stron­ie www.pro-life.pl uru­chomiony został wideo blog, na którym co tydzień będą umieszczane około 7‑minutowe nagra­nia (prowad­zone przeze mnie) poświę­cone obronie życia. Zapraszam wszys­t­kich, w szczegól­noś­ci ludzi młodych do korzys­ta­nia z nagrań i upowszech­ni­a­nia ich.

Dzisi­aj chci­ałbym poruszyć bard­zo ważny tem­at i zachę­cić Was do włączenia się w mod­l­itwę w obronie życia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Otóż decyzją amerykańskiego Episkopatu w dni­ach 18–26 sty­cz­nia m.in. w Stanach Zjed­noc­zonych będzie prowad­zona mod­l­it­wa w intencji obrony życia amerykańs­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. Przez ten okres obroń­cy życia będą mod­lić się o sza­cunek dla życia w Stanach Zjed­noc­zonych. Głównym moty­wem tej inic­jaty­wy jest kole­j­na – 41. roczni­ca dra­maty­cznej decyzji Sądu Najwyższego (22 sty­cz­nia 1973 roku), w wyniku której pozbaw­iono prawa do życia poczęte nien­ar­o­d­zone dzieci — aż do 9. miesią­ca ciąży, Według amerykańskiego Episkopatu w wyniku tej decyzji zginęło ok. 55 mln nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Każdego roku w rocznicę hanieb­nej decyzji Sądu Najwyższego w Waszyn­g­tonie orga­ni­zowany jest Marsz dla Życia, który gro­madzi praw­ie 500 000 amerykańs­kich obrońców życia. Demon­strac­je, pochody, pety­c­je stanow­ią bard­zo ważną część dzi­ałal­noś­ci na rzecz obrony ludzkiego życia, ale jako ludzie wierzą­cy musimy pamię­tać, że fun­da­mentem tego wspani­ałego dzieła jest mod­l­it­wa. Do niej niejed­nokrot­nie wzy­wał nas bł. Jan Paweł II. Przy­pom­nę wezwanie, które Ojciec Świę­ty zapisał w encyk­lice Evan­geli­um vitae: Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka mod­l­it­wa za życie przenika­ją­ca cały świat.

Zachę­cam do włączenia się w dziewię­ciod­niową mod­l­itwę o sza­cunek dla życia nien­ar­o­d­zonych dzieci w Stanach Zjed­noc­zonych. Trzej lid­erzy obrony życia w Polsce: p. Ewa Kowalews­ka (HLI Europa), dr Paweł Wosic­ki (Prezes Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia w Polsce) oraz piszą­cy te słowa wys­tosowali apel do wszys­t­kich ludzi dobrej woli w naszej ojczyźnie o włącze­nie się w tę wielką amerykańską mod­l­itwę w obronie życia. W odpowiedzi pojaw­iły się konkretne propozy­c­je pomo­cy. W Sank­tu­ar­i­um Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach (w Bazylice Miłosierdzia Bożego) od 18 do 26 sty­cz­nia o godzinie 15.00 odmaw­iana będzie Koron­ka do Miłosierdzia Bożego. Nato­mi­ast o godzinie 15.20 będzie odpraw­iana Msza Świę­ta w intencji obrony życia amerykańs­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. W Warsza­w­ie w Sank­tu­ar­i­um bł. ks. Jerzego Popiełusz­ki o godzinie 15 będzie spra­wowana Msza świę­ta (w Koś­ciele Św. Stanisława Kos­ki na Żoli­borzu). Przed Eucharys­tią, o godzinie 15.00, obroń­cy życia poprowadzą Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a po jej zakończe­niu będzie odmówiony różaniec w intencji ratowa­nia życia w Stanach Zjed­noc­zonych. Uru­chomiona został spec­jal­na strona inter­ne­towa www.krucjata.org Bard­zo proszę o wpisy­wanie się na listę i włącze­nie się tym samym w dzieło obrony życia amerykańs­kich dzieci. Spis uczest­ników nowen­ny zostanie przekazany Episkopa­towi Stanów Zjed­noc­zonych oraz Papieżowi Franciszkowi.

Chci­ałbym poruszyć jeszcze dwie kwest­ie doty­czące Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Na stron­ie www.pro-life.pl uru­chomiony został wideo blog, na którym co tydzień będą umieszczane 7‑minutowe nagra­nia (prowad­zone przeze mnie) poświę­cone obronie życia. Zapraszam wszys­t­kich, w szczegól­noś­ci ludzi młodych do korzys­ta­nia z nagrań i upowszech­ni­a­nia ich.

W imie­niu Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka proszę o przekazanie 1% podatku na dzi­ałal­ność naszej orga­ni­za­cji. KRS: 0000140437.


Dziewię­ciod­niowa mod­l­it­wa w obronie życia amerykańs­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.