Dzień Świętości Życia

Dzień 25 mar­ca, przy­pada­ją­cy w uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego, obchod­zony jest w Polsce jako Dzień Świę­toś­ci Życia. Ustanowie­nie tego dnia miało miejsce w 1998 roku przez Episkopat Pol­s­ki i stanow­iło odpowiedź na apel Jana Pawła II zawarty w encyk­lice Evan­geli­um vitae: „Pro­ponu­ję, naw­iązu­jąc także do sug­estii Kar­dy­nałów zgro­mad­zonych na Kon­sys­torzu w 1991 r., aby corocznie w każdym kra­ju obchod­zono Dzień Życia, podob­nie jak dzieje się to już z inic­jaty­wy niek­tórych Kon­fer­encji Episkopatów. Trze­ba, aby dzień ten był przy­go­towany i obchod­zony przy czyn­nym udziale wszys­t­kich członków Koś­cioła lokalnego. Jego pod­sta­wowym celem jest budze­nie w sum­ieni­ach, w rodz­i­nach, w Koś­ciele i w społeczeńst­wie świeckim wrażli­woś­ci na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momen­cie i w każdej kondy­cji”. (Jan Paweł II, Evan­geli­um vitae, nr 85).

Dzień Świę­toś­ci Życia to czas poświę­cony na reflek­sję nad świę­toś­cią i nien­aruszal­noś­cią daru życia. Przy­pa­da bowiem w litur­giczną uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego, które przy­pom­i­na wydarze­nie, kiedy to w łonie Najświęt­szej Maryi Pan­ny, za sprawą Ducha Świętego, począł się nasz Zbaw­iciel – Jezus Chrys­tus. Jest to dzień szczegól­nej reflek­sji oraz kon­tem­placji nad darem życia każdego poczętego człowieka. Z tej okazji w całej Polsce odby­wa­ją się różne religi­jne uroczys­toś­ci, Msze Święte w kat­e­drach i znanych sank­tu­ar­i­ach oraz indy­wid­u­alne mod­l­itwy w różnych wspól­no­tach. Tego dnia pod­czas Mszy Świętej w różnych koś­ciołach pode­j­mowana jest Duchowa Adopc­ja Nien­ar­o­d­zonego Dziec­ka, orga­ni­zowane są Marsze dla Życia oraz liczne kon­fer­enc­je i sympozja.

Każdego roku z okazji Dnia Świę­toś­ci Życia w okoli­cach 25 mar­ca ma miejsce piel­grzym­ka obrońców życia na Jas­ną Górę, w której uczest­niczą tysiące wiernych. Jas­na Góra jest to szczególne miejsce. Tam właśnie w 26 sierp­nia 1956 roku w niezwyk­le trud­nym dla naszej ojczyzny cza­sie, jakim był ter­ror komu­nisty­czny, mil­ionowa rzesza Polaków, z inspiracji Słu­gi Bożego ks. kard. Ste­fana Wyszyńskiego, składała Jasnogórskie Ślu­by Nar­o­du Pol­skiego – mod­l­itwę w formie ślubów, złożonych Najświęt­szej Maryi Pan­nie Królowej Pol­s­ki. Tekst został spisany przez kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego, pry­masa Pol­s­ki, w więzie­niu w Komańczy. W przyrzecze­niu składano obiet­nicę Bogu w następu­jącej formie: „Świę­ta Boża Rodzi­cielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczy­ma utk­wiony­mi w żłóbek Betle­jem­s­ki, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Wal­czyć będziemy w obronie każdego dziecię­cia i każdej kołys­ki równie mężnie, jak ojcowie nasi wal­czyli o byt i wol­ność Nar­o­du, płacąc obfi­cie krwią włas­ną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbron­nym. Dar życia uważać będziemy za najwięk­szą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za naj­cen­niejszy skarb Nar­o­du[1]„. Ślu­by były wielokrot­nie pon­aw­iane we wszys­t­kich parafi­ach naszej ojczyzny. Właśnie tam, do Mat­ki Życia i Królowej Pol­s­ki każdego roku, w sobotę przed uroczys­toś­cią Zwias­towa­nia Pańskiego, zdąża­ją piel­grzy­mi. Uroczys­tość rozpoczy­na o godzinie 9.00 cykl wykładów w ramach piel­grzym­ki obrońców życia, nato­mi­ast o 12.00 ma miejsce Msza Świę­ta przed cud­ownym obrazem Mat­ki Bożej.

Jan Paweł II na początku swo­jego pon­ty­fikatu wypowiedzi­ał znami­enne słowa:

Człowiekiem jest również nien­ar­o­d­zone dziecko: co więcej, Chrys­tus w sposób uprzy­wile­jowany utożsamia się z „najm­niejszy­mi”; jak więc moż­na nie widzieć szczegól­nej Jego obec­noś­ci w isto­cie jeszcze nie nar­o­d­zonej, spośród wszys­t­kich istot prawdzi­wie najm­niejszej, najsłab­szej, pozbaw­ionej jakiegokol­wiek środ­ka obrony, nawet gło­su, która nie może protestować prze­ciw cio­som godzą­cym w jej najbardziej pod­sta­wowe prawa”.

(Jan Paweł II, Rzym, 28 sty­cz­nia 1980 rok)

Ojciec Świę­ty, jako obroń­ca życia, wskazał także na szczegól­ny frag­ment Ewan­gelii (Mt 25–40). Jest w nim zawarty opis sądu ostate­cznego. Chrys­tus w tym frag­men­cie przy­pom­i­na, iż „cokol­wiek uczynil­iś­cie jed­ne­mu z tych braci moich najm­niejszych, Mnieś­cie uczynili”. Papież pod­kreślał, że te słowa odnoszą się w sposób szczegól­ny do poczętego, a nien­ar­o­d­zonego jeszcze dziecka.

Warto wspom­nieć wydarze­nie ustanowienia Dnia Świę­toś­ci Życia w Stanach Zjed­noc­zonych. Prezy­dent USA Ronald Rea­gan proklam­ował 22 sty­cz­nia 1984 roku Dniem Świę­toś­ci Życia. Oto frag­ment proklamacji:

Każde życie ludzkie jest darem naszego Stworzy­ciela, jest święte, niepow­tarzalne i zasługu­jące na ochronę. W Nar­o­dowym Dniu Świę­toś­ci Życia nasz kraj uzna­je, że każ­da oso­ba, włącza­jąc w to każdą osobę nien­ar­o­d­zoną, ma spec­jalne miejsce i cel w naszym świecie. Pod­kreślamy naszą deter­mi­nację w głosze­niu tego przesła­nia sum­ienia poprzez opowiadanie się za tymi spośród nas, którzy są słabi i pozbaw­ieni głosu.

Najbardziej pod­sta­wowym obow­iązkiem rzą­du jest ochrona życia niewin­nych. (…) Świę­tość, sza­cunek dla życia jest zapisany w ser­cach wszys­t­kich kobi­et i mężczyzn. W tym dniu i przez cały rok prag­niemy budować społeczeńst­wo, w którym wita się i chroni się prawnie życie każdego dziec­ka. Zachę­camy naszych rodaków Amerykanów do włączenia się w nasze spraw­iedli­we, szla­chetne dzi­ała­nia. His­to­ria uczy nas, że w spraw­ie zako­rzenionej, najgłęb­szej w naszych zasadach i odwołu­jącej się do najlep­szych dążeń naszych oby­wa­teli — zwyciężymy. (…) Wzy­wam wszys­t­kich Amerykanów, aby ucz­cili ten dzień odpowied­ni­mi obchoda­mi i pod­kreślili swą deter­mi­nację w poszanowa­niu życia i god­noś­ci każdej isto­ty ludzkiej”[2].

Chciejmy więc dostrzec w naszej służ­bie, mod­l­itwie, ofierze i trudzie piel­grzym­ki i wyzwa­ni­ach dnia codzi­en­nego, który ofi­aru­je­my w intencji obrony życia, for­mę służ­by samemu Jezu­sowi w Jego bra­ci­ach najm­niejszych, nien­ar­o­d­zonych poczę­tych dzieci. Niech ta świado­mość napeł­nia nas wielką radoś­cią i szczęś­ciem, że może­my w ten sposób służyć Jezu­sowi Chrys­tu­sowi, nasze­mu Zbaw­icielowi. Wobec ogrom­nej licz­by 50 mln ofi­ar abor­cji rocznie – nien­ar­o­d­zonych dzieci, prag­niemy zachę­cić wszys­t­kich do włączenia się w obchody Dnia Świę­toś­ci Życia:

Bronić życia i umac­ni­ać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każde­mu człowiekowi”

(Evan­geli­um vitae, nr 42)

Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”

(Evan­geli­um vitae, nr 100)


Wspól­nie zor­ga­nizu­jmy Dzień Swiętoœci Życia

Przyp­isy:

  1. http://www.wyszynski.psur.pl/sluby.php
  2. Ronald Rea­gan, Procla­ma­tion 5147 — Nation­al Sanc­ti­ty of Human Life Day, 13 stycznia1984.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.