Dzień Świętości Życia i Narodowy Dzień Życia

Nar­o­dowy Dzień Życia obchod­zony jest 24 mar­ca uch­wałą Sej­mu RP. Uch­wała ta zobow­iązu­je wszys­tkie organa jed­nos­tek samorządów, edukacji, oświaty i wychowa­nia do świę­towa­nia tego dnia w duchu budowa­nia cywiliza­cji życia i do sza­cunku wobec życia człowieka. Z roku na rok odno­towu­je­my niewiel­ki wzrost licz­by placówek państ­wowych szkół, bib­liotek czy wyższych uczel­ni chcą­cych budować cywiliza­cję życia i włącza­ją­cych się w ten szczegól­ny Dzień Świę­toś­ci Życia. Z bólem nato­mi­ast muszę stwierdz­ić, że nadal sto­sunkowo niewiele insty­tucji państ­wowych i samorzą­dowych włącza się w stosowne obchody Nar­o­dowego Dnia Życia.

Powszech­nie w Koś­ciele katolickim 25 mar­ca obchodz­imy Dzień Świę­toś­ci Życia, ustanowiony przez Kon­fer­encję Episkopatu Pol­s­ki. Wszyscy wierzą­cy wspom­i­namy w tym dniu wielką tajem­nicę wcie­le­nia Jezusa Chrys­tusa, poczę­cia Naszego Zbaw­iciela Jezusa Chrys­tusa w łonie Najświęt­szej Maryi Pan­ny. To wielkie wydarze­nie, pamiąt­ka poczę­cia Naszego Zbaw­ienia jest okazją do wielu inic­jatyw. Może­my w tym dniu pod­jąć się mod­l­itwy w intencji dziec­ka zagrożonego zabi­ciem w łonie mat­ki. W dzieło Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego włączyły się już set­ki tysię­cy osób. Każdy z nas dzię­ki Łasce Bożej, uczynkom miłosierdzia, wyrzeczeniom i ufnej mod­l­itwie, może pomóc i ura­tować życie jed­nego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka żyjącego jeszcze w łonie mat­ki. Jest to wiel­ka Łas­ka Wszech­moc­nego Boga, że poz­wolił nam zwykłym ludziom uczest­niczyć w dziele ratowa­nia nien­ar­o­d­zonego człowieka. Przez okres dziewię­ciu miesię­cy otacza­my mod­l­itwą to jed­no, znane tylko Panu Bogu dziecko. Wierzymy i ufamy, że kiedyś w wiecznoś­ci, na tam­tym świecie poz­namy te dzieci, które urodz­iły się dzię­ki naszej mod­l­itwie. Poz­namy także te mat­ki, które dzisi­aj w stre­sie, zagu­bi­e­niu i niewiedzy rozważały swój hanieb­ny czyn zabi­cia swo­jego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka, a nasza mod­l­it­wa pomogła powiedzieć życiu TAK. Mod­l­it­wa, która pomogła matce odrzu­cić szatańskie myśli sugeru­jące jej zabi­cie swo­jego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Należy tą wielką mod­l­itwę Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego rozwi­jać, aby jeszcze więcej Polaków uczest­niczyło w tej wspani­ałej akcji, ratowa­nia życia ludzkiego. Podróżu­jąc po Polsce dostrzegam, że coraz więcej młodych ludzi włącza się w dzieło obrony życia. Jestem pełen nadziei, że przyjdą nowe pokole­nia, zde­cy­dowanie moc­niejsze duchem, które będą bronić życia każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ral­ny kres.

Dzisi­aj potrze­ba jest dużej mobi­liza­cji nas wszys­t­kich na mod­l­itwie i apos­tolst­wie, ponieważ doświad­cza­my ogrom­nych zagrożeń i zamachów na życie ludzkie i rodz­inę. Prezy­dent RP dokon­ał zgub­ne­go i anty­rodzin­nego aktu pod­pisu­jąc ustawę, która ma doprowadz­ić do raty­fikacji kon­wencji o prze­mo­cy w rodzinie. Ta kon­wenc­ja jest ogrom­nie niebez­piecznym ele­mentem świa­towej i europe­jskiej poli­ty­ki, która niszczy pol­skie rodziny. Nie może­my się pod­dawać, musimy trwać w mod­l­itwie, aby do ostate­cznej raty­fikacji tej zgub­nej kon­wencji nie doszło. Musimy ukazy­wać jej zgub­ne kon­sek­wenc­je, a także prze­ci­w­staw­ić się mówiąc stanow­cze NIE dla śmier­cionośnej piguł­ki „dzień po”. Musi to być wiel­ki krzyk słyszany w całej ojczyźnie, trze­ba mówić kon­sek­went­nie NIE pro­ce­durze in-vit­ro, pro­ce­durze śmier­ci i kalect­wa. Wiele razy przy­tacza­łem wyni­ki badań i anal­iz z klinik in-vit­ro w Wielkiej Bry­tanii, Stanów Zjed­noc­zonych czy Włoch, które ukazu­ją okrut­ną prawdę. Pon­ad 90 % dzieci poczę­tych in-vit­ro ginie przed nar­o­dze­niem. To jest pro­ce­du­ra śmier­ci! Mamy dobrą, skuteczną i tańszą metodę, jaką jest napro­tech­nolo­gia, którą powin­niśmy wspier­ać i propagować.

Ufam, że te dwa dni, jaki­mi są Nar­o­dowy Dzień Życia i Dzień Świę­toś­ci Życia, będą ważny­mi ele­men­ta­mi w budowa­niu cywiliza­cji życia w naszej Ojczyźnie.


Dzień Świę­toś­ci Życia i Nar­o­dowy Dzień Życia
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.