Dobry start w Sejmie ku pełnej ochronie życia wszystkich nienarodzonych dzieci

23 wrześ­nia na posiedze­niu ple­narnym Sej­mu pod­dano pod obrady dwa pro­jek­ty oby­wa­tel­skie: pro­jekt „Ratu­jmy Kobi­ety” środowisk lewicowo–feministycznych i dru­gi pro­jekt Fun­dacji Pro-Pra­wo do życia, związany z Insty­tutem Ordo Iuris i Insty­tutem im. ks. Pio­tra Skargi.

Fem­i­nist­ki w swoim pro­jek­cie, pod którym zebrały 215 tys. głosów, zapisały pełną dowol­ność i bezkarność zabi­ja­nia poczę­tych dzieci do 12. tygod­nia życia w łonie mat­ki. Pozostałe zapisy są również bard­zo lib­er­alne. Ten pro­jekt zgłos­zony przez siły lewicowe i fem­i­nisty­czne jest gorszy niż ustawa abor­cyj­na z cza­sów stal­i­nows­kich, narzu­cona nam w warunk­ach ter­roru komu­nisty­cznego 27 kwiet­nia 1956 roku.

Środowiska lewicowe i fem­i­nisty­czne chcą udzielić kobiecie prawa zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Nikt nie ma prawa zabi­jać niewin­nego i bezbron­nego człowieka, jakim jest poczęte nien­ar­o­d­zone dziecko.

Paradok­sem log­icznym jest to, że środowiska lewicowe doma­ga­ją się real­iza­cji rzekomego prawa zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych kobi­et. Nieustan­nie musimy przy­pom­i­nać o fak­cie medy­cznym, że życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia i w momen­cie poczę­cia zosta­je określona płeć człowieka. Od momen­tu poczę­cia każdy z nas jest albo mężczyzną albo kobi­etą. Statysty­cznie rzecz ujmu­jąc, urodze­nie chłop­ca czy dziew­czyn­ki wys­tępu­je z praw­dopodobieńst­wem 50% na 50%, nie rozu­miem myśle­nia środowisk fem­i­nisty­cznych, które żąda­ją wprowadzenia abso­lut­nej bezkarnoś­ci zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dziew­czynek. Na szczęś­cie nasz Sejm zde­cy­dowaną więk­szoś­cią głosów odrzu­cił oby­wa­tel­s­ki zamach na życie nien­ar­o­d­zonych dzieci. Pro­jekt fem­i­nis­tek i lewicowych sił został odrzu­cony w pier­wszym czy­ta­niu. Bra­wo nasz Sejm!

Sejm nato­mi­ast przyjął do dal­szych prac leg­is­la­cyjnych pro­jekt zgłos­zony przez Fun­dację Pro- Pra­wo do życia, obrońców życia z Warsza­wy, który zapew­ni­ał pełną ochronę życia każdego poczętego dziec­ka bez żad­nych wyjątków. My seniorzy, obroń­cy życia od 1979 roku wal­czymy o pełną ochronę życia dla każdego poczętego dziec­ka. Od 12 sty­cz­nia 1980 roku mod­lą się o to tysiące osób w całym kra­ju. W tym cza­sie wys­tar­towała Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci, która jed­nym z mod­litewnych celów uczyniła prośbę do Wszech­moc­nego Boga, aby w naszej ojczyźnie każde poczęte dziecko miało zag­waran­towane pra­wo do życia.

Pro­jekt oby­wa­tel­s­ki, chronią­cy życie nien­ar­o­d­zonych ma dużą wadę, ponieważ zapisano w nim nawet 5 lat więzienia dla kobi­ety, która dop­uś­ci się prz­er­wa­nia ciąży. Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia jest prze­ci­w­na kara­niu kobi­et i ja jako jej wiceprezes niezmi­en­nie to głoszę.

Przy­pom­nę także, że w kwiet­niu księża biskupi w komu­nika­cie Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki jas­no popier­ali dąże­nia do zapewnienia każde­mu bez żad­nych wyjątków, poczęte­mu dziecku prawa do życia. Równocześnie oświad­czyli, że nie popier­a­ją kara­nia kobi­et, które dop­uś­ciły się aborcji.

Zgod­nie z dzisi­aj obow­iązu­ją­cym w Polsce prawem, pro­jekt oby­wa­tel­s­ki będzie roz­pa­try­wany przez różne komis­je w Sejmie, później wró­ci na ple­narne posiedze­nie, by trafić do Sen­atu. Na końcu zna­jdzie się na biurku Prezydenta.

Nasi par­la­men­tarzyś­ci mogą dokony­wać wielu zmi­an w tym pro­jek­cie. Ufam, że wykreślą z dzisi­aj obow­iązu­jącej ustawy wszys­tkie „wyjąt­ki”, ale nie wprowadzą kara­nia więzie­niem kobi­et. Chci­ałbym podz­iękować wszys­tkim par­la­men­tarzys­tom PiS‑u, że głosowali za pro­jek­tem chronią­cym życie nien­ar­o­d­zonych. 60% poli­tyków z klubu posel­skiego Kukiz’15 też głosowało za pro­jek­tem chronią­cym życie nien­ar­o­d­zonych, nato­mi­ast 50% PSL‑u. Prag­nę serdecznie podz­iękować tym par­la­men­tarzys­tom i życzyć, aby byli wierni obronie życia na płaszczyźnie stanowienia prawa, aż do zakończenia pro­ce­su legislacyjnego.

Szczęść Boże!

Przyp. red. 05.10.2016 r. sej­mowa Komis­ja Spraw­iedli­woś­ci i Praw Człowieka zagłosowała za odrzuce­niem oby­wa­tel­skiego pro­jek­tu ustawy Fun­dacji pro-Pra­wo do Życia.

ikona

TEKST—>


Dobry start w Sejmie ku pełnej ochronie życia wszys­t­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.