Dla niepodległości nie ma sprawy ważniejszej niż obrona życia

Nie może­my przetr­wać jako wol­ny naród, gdy jed­ni ludzie mogą decy­dować, że inni nie doras­ta­ją do tego, aby żyć, dlat­ego powin­ni być zabi­ci przed nar­o­dze­niem lub nawet tuż po nar­o­dze­niu” – powiedzi­ał w 1984 roku prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Ronald Reagan.

W tym roku świę­tu­je­my 96. rocznicę odzyska­nia niepodległoś­ci. 11 listopa­da 1918 roku po 123 lat­ach zaborów (1795–1918) Pol­s­ka uzyskała pełną suw­eren­ność. W związku z obchod­zonym Świętem Niepodległoś­ci chci­ałbym przy­pom­nieć dwa frag­men­ty z wys­tąpi­enia byłego prezy­den­ta Stanów Zjed­noc­zonych Ronal­da Rea­gana, przy­ja­ciela Pol­s­ki i obroń­cy życia nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Ronald Rea­gan wielokrot­nie pod­kreślał wagę obrony życia każdego dziec­ka od momen­tu poczę­cia, o czym świad­czy poniższy frag­ment jego wypowiedzi: „Abra­ham Lin­coln uważał, że nie moglibyśmy przetr­wać jako wol­ny kraj, gdy­by inni ludzie mogli decy­dować, że inni nie doras­ta­ją do wol­noś­ci, dlat­ego powin­ni być niewol­nika­mi. Podob­nie my nie może­my przetr­wać jako wol­ny naród, gdy jed­ni ludzie mogą decy­dować, że inni nie doras­ta­ją do tego, aby żyć, dlat­ego powin­ni być zabi­ci przed nar­o­dze­niem lub nawet tuż po nar­o­dze­niu. Moja admin­is­trac­ja odd­ana jest spraw­ie zachowa­nia Amery­ki jako wol­nego kra­ju i nie ma kwestii ważniejszej w tym aspekcie niż potwierdze­nie prawa do życia wszys­t­kich istot ludz­kich – prawa, bez którego wszelkie inne prawa nie mają żad­nego znaczenia” (R. Rea­gan, Abor­tion and the con­science of the nation, Thomas Nel­son Pub­lish­ers, New York 1984, s. 38).

Innym dowo­dem zaan­gażowa­nia byłego prezy­den­ta R. Rea­gana w obronę życia jest prokla­mac­ja, którą wygłosił 17 sty­cz­nia 1988 roku: „Wszelkie dowody medy­czne i naukowe coraz moc­niej potwierdza­ją, że dziecko przed nar­o­dze­niem posi­a­da pod­sta­wowe atry­bu­ty oso­by ludzkiej, że jest ono fak­ty­cznie osobą. Współczes­na medy­cy­na trak­tu­je dzieci nien­ar­o­d­zone jako pac­jen­tów. Ter­az prze­to ja, Ronald Rea­gan, prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Amery­ki, na pod­staw­ie auto­ry­te­tu przy­pada­jącego mi z mocy kon­sty­tucji oraz prawa Stanów Zjed­noc­zonych, niniejszym prokla­mu­ję i deklaru­ję niezby­walne człowieczeńst­wo każdego Amerykan­i­na od momen­tu poczę­cia aż do nat­u­ral­nej śmier­ci. A także prokla­mu­ję, decy­du­ję i deklaru­ję, że zad­bam o to, aby kon­sty­tuc­ja oraz prawa Stanów Zjed­noc­zonych były wiernie egzek­wowane dla obrony amerykańs­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. Dla tego aktu, który — jak szcz­erze wierzę — jest aktem spraw­iedli­woś­ci, gwaran­towanej przez kon­sty­tucję, wołam o rozważny osąd ludzkoś­ci i o miłosierną łaskę Wszech­moc­nego Boga”.

Batalia o przy­wróce­nie prawa do życia amerykańskim nien­ar­o­d­zonym dzieciom nie zakończyła się sukce­sem. W dal­szym ciągu, w wyniku decyzji Sądu Najwyższego (sprawa Roe ver­sus Wade, 1973 rok), dzieci zabi­jane są w łonie mat­ki nawet do 9. miesią­ca życia.

Polscy obroń­cy życia nieustan­nie wal­czą o całkow­ity zakaz zabi­ja­nia poczę­tych nien­ar­o­d­zonych dzieci. W 1993 roku wprowad­zono Ustawę o planowa­niu rodziny, ochronie pło­du ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­noś­ci prz­ery­wa­nia ciąży, jed­nak zaw­iera ona trzy wyjąt­ki dopuszcza­jące prz­er­wanie ciąży. Przy­pom­nę, że zabi­janie nien­ar­o­d­zonych dzieci było jed­ną z metod niszczenia Pol­s­ki. Roz­porządze­niem z 9 mar­ca 1943 roku hitlerow­cy narzu­cili Polakom legal­iza­cję abor­cji, utrzy­mu­jąc jed­nocześnie zakaz i pod­nosząc kary – do kary śmier­ci włącznie – za zabi­cie niemieck­iego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Po raz dru­gi w Polsce zale­gal­i­zowano abor­cję 27 kwiet­nia 1956 roku. W warunk­ach ter­roru komu­nisty­cznego ludzie wprowadzeni do Sej­mu (w 1952 roku) przez ludobójcę Stali­na, przegłosowali legal­iza­cję aborcji.

Trze­ba wal­czyć o życie każdego Pola­ka, nar­o­d­zonego i nien­ar­o­d­zonego, zdrowego i chorego. Obrona życia dzieci poczę­tych jest obroną naszej suw­eren­noś­ci i wol­noś­ci. W tym zma­ganiu z cywiliza­cją śmier­ci niech wam towarzyszy świado­mość, że zabez­piecza­my w ten sposób niepodległość nar­o­du polskiego.


Dla niepodległoś­ci nie ma sprawy ważniejszej niż obrona życia
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.