Demonstracja rodziców przeciwko planom wprowadzenia przez MEN demoralizującej seksedukacji

W Warsza­w­ie 30 sierp­nia odbyła się znaczą­ca demon­strac­ja rodz­iców zatroskanych o los swoich dzieci. Był to ogólnopol­s­ki protest prze­ci­wko zamierzeniom Min­is­terst­wa Edukacji Nar­o­dowej, doty­czą­cych wprowadzenia do naszych szkół ele­men­tów z edukacji sek­su­al­nych typu B, która obow­iązu­je w wielu kra­jach zachodnich.

Demon­strac­ja rozpoczęła się Mszą św. o godzinie 12 w koś­ciele św. Anny w Warsza­w­ie przy Krakowskim Przed­mieś­ciu. Mszy św. kon­cele­browanej prze­wod­niczył ks. biskup Michał Janocha, sufra­gan warsza­ws­ki. W homilii biskup powiedzi­ał: „Jeżeli pojaw­ia się w szkole coś, co nas niepokoi, mamy pra­wo do wyraże­nia tego niepoko­ju. Co więcej, mamy pra­wo do wyraże­nia otwartego sprzeciwu”.

Nasze społeczeńst­wo budzi się do akty­wnoś­ci oby­wa­tel­skiej. Nie jest już biernie nastaw­ione na plany i zapowiedzi min­is­te­ri­al­nych poli­tyków rządzącej koal­icji PO-PSL, która chce poprzez fatalne pro­gramy, niosące zniszcze­nie na zachodzie, wprowadz­ić do naszych szkół ele­men­ty gorszące nasze dzieci i młodzież.

W demon­stracji udzi­ał wzięli także przed­staw­iciele z ruchów obrony praw rodziny i obrony życia z kilku państw europe­js­kich, tj. Włoch, Francji czy Wielkiej Bry­tanii. W swoich wys­tąpi­eni­ach ostrze­gali nas Polaków przed fatal­ny­mi skutka­mi tej per­misy­wnej i demor­al­izu­jącej edukacji, która prak­ty­cznie powszech­nie panu­je na zachodzie i niszczy ich dzieci i młodzież.

Infor­ma­c­ja o demon­stracji rodz­iców została prak­ty­cznie pominię­ta w main­streamowych medi­ach. Jedynie TV Trwam relacjonowała wydarzenia z protes­tu rodz­iców, prze­ci­wko złym zamierzeniom obec­nego Min­is­terst­wa Edukacji Narodowej.

Chci­ałbym również zwró­cić uwagę na wyjątkowy pro­gram „Bliżej” redak­to­ra Jana Pospieszal­skiego emi­towany 27 sierp­nia o 22:30. Redak­tor Pospieszal­s­ki zgro­madz­ił znakomi­tych ekspertów i doświad­c­zone oso­by związane z wychowaniem dzieci i młodzieży. W pro­gramie tym poświę­conym wychowa­niu sek­su­al­ne­mu wypowiadali się nauczy­ciele przed­mio­tu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Pod­kreślali, że mamy w naszym szkol­nictwie przed­miot, który pełni rolę wychowa­nia sek­su­al­nego i jest to „Wychowanie do życia w rodzinie”. Bard­zo ważnym głosem był głos pani Natalii Skip­i­etrow, przed­staw­iciel­ki Insty­tu­tu Badań Eduka­cyjnych. Pani Skip­i­etrow przed­staw­iła znakomi­cie opra­cow­ane ogólnopol­skie wyni­ki badań, z których wyni­ka, że ogrom­na więk­szość młodzieży i rodz­iców pozy­ty­wnie oce­nia dzisiejsze nauczanie tej tem­aty­ki w naszych szkołach, według naukowej klasy­fikacji jest typem A edukacji sek­su­al­nej. Ile razy słyszeliśmy z ust nierzetel­nych dzi­en­nikarzy i poli­tyków, że nie ma u nas edukacji sek­su­al­nej, a prze­cież jest u nas typ A ten, który przynosi znakomite rezul­taty w porów­na­niu z tą demor­al­izu­jącą edukacją sek­su­al­ną na zachodzie. Ta meto­da edukacji jest akcep­towana przez ogrom­ną więk­szość młodzieży i rodziców.

Redak­tor Jan Pospieszal­s­ki przy­toczył dwie wypowiedzi pani Joan­ny Kluzik-Ros­tkowskiej, Min­is­ter Edukacji Nar­o­dowej, która w lipcu opowiadała się za zmi­aną przed­mio­tu szkol­nego „Wychowanie do życia w rodzinie”, a już miesiąc później mówiła, że takiej zmi­any nie będzie. W którą wypowiedź mamy wierzyć? To jest kole­jny przykład katas­tro­fy tego rzą­du i jego min­istrów. Nie może być wiary­god­ny poli­tyk, który w ciągu miesią­ca wysyła do społeczeńst­wa dwa sprzeczne komunikaty.

Pod­czas pro­gra­mu „Bliżej”, na pasku u dołu ekranu było pytanie, na które odpowiadało się drogą SMS-ową: Czy masz zau­fanie do Min­is­terst­wa Edukacji Nar­o­dowej? W tej sondzie okaza­ło się, że tylko 5% Polaków ma zau­fanie do dzisiejszego kierown­ict­wa MEN, a 95% tego zau­fa­nia nie ma.

Musimy o tym pamię­tać w zbliża­ją­cych się wyb­o­rach parlamentarnych.

Szczęść Boże!


Demon­strac­ja rodz­iców prze­ci­wko planom wprowadzenia przez MEN demor­al­izu­jącej seksedukacji
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.