Czy antykoncepcja prowadzi do aborcji?

W wielu środowiskach, szczegól­nie w medi­ach, domin­u­je fałszy­wy pogląd, jako­by przez antykon­cepcję moż­na było­by zmniejszyć lub wye­lim­i­nować abor­cję. Nato­mi­ast poniższe dane statysty­czne jed­noz­nacznie stwierdza­ją, że pro­mowanie oraz powszechne stosowanie środ­ków antykon­cep­cyjnych, prowadzi w skali społecznej do wzros­tu licz­by abor­cji, czyli zabójstw poczę­tych dzieci!

HISZPANIA W medy­cznym piśmie „Con­tra­cep­tion” (w numerze I/2011) opub­likowano bada­nia, które wykaza­ły zależność pomiędzy stosowaniem antykon­cepcji a wzrostem licz­by abor­cji – zabójstw poczę­tych dzieci. Bada­nia na reprezen­taty­wnej grupie 2000 Hisz­panek w wieku rozrod­czym (15–49 lat) prowad­zono w lat­ach 1997–2007. Wyni­ka z nich, że w badanym okre­sie licz­ba kobi­et sto­su­ją­cych antykon­cepcję w tym kra­ju wzrosła z 49,1% do 79,9%. W tym samym cza­sie wskaźnik abor­cji w tym kra­ju wzrósł z 5,52 abor­cji na 1000 kobi­et do 11,49[1].

Inne bada­nia potwierdza­jące powyższe dane pochodzą z Francji i Szwajcarii.

FRANCJA W 2006 roku w piśmie „Human Repro­duc­tion” opub­likowano bada­nia, z których wyni­ka, że pon­ad 70% kobi­et, które pod­dały się abor­cji stosowało różnego rodza­ju środ­ki antykon­cep­cyjne. Bada­nia te zostały przeprowad­zone na 163 kobi­etach, które pod­dały się abor­cji we Francji. Oto szczegółowe wyniki:

 • 46% kobi­et na 6 miesię­cy przed abor­cją stosowało pigułkę antykon­cep­cyjną bądź spi­ralę IUD,
 • 20,5% uży­wało prezerwatyw,
 • 10,1% innej metody zapo­b­ie­ga­nia ciąży.

Jedynie 13,7% kobi­et wcale nie stosowało antykoncepcji.

Zaraz przed aborcją:

 • 25,2% nie stosowało żad­nej metody,
 • 23,2% stosowało pigułkę,
 • 9,4% spi­ralę IUD,
 • 23% prez­er­waty­wy,
 • 19,2% inne metody[2].

SZWACJARIA Według danych Cen­trum Infor­ma­cji o Rodzinie i Antykon­cepcji, odsetek kobi­et sto­su­ją­cych piguł­ki antykon­cep­cyjne i prez­er­waty­wy oraz zgłasza­ją­cych się do abor­cji 1990 roku wyniósł 49%, a w 1992 aż 73%[3].

My obroń­cy życia musimy prze­ci­w­staw­iać się fałszy­wej kam­panii medi­al­nej propagu­jącej antykon­cepcję. Może­my to uczynić między inny­mi poprzez rozpowszech­ni­an­ie rzetel­nych infor­ma­cji (takie jak powyższe), które ukazu­ją prawdę, że stosowanie antykon­cepcji nie prowadzi do redukcji licz­by abor­cji, a jej pro­mowanie i rozpowszech­ni­an­ie w skali społecznej prowadzi do wzros­tu licz­by abor­cji, czyli zabójstw poczę­tych dzieci!

Warto również przy­toczyć kil­ka wypowiedzi ekspertów (zarówno tych opowiada­ją­cych się za ochroną życia ludzkiego od poczę­cia, jak i tych, którzy akcep­tu­ją abor­cję) jed­noz­nacznie wskazu­ją­cych na związek przy­czynowo-skutkowy między antykon­cepcją a aborcją.

Prof. dr Christo­pher Tiet­ze – jeden z najbardziej doświad­c­zonych statystyków zaj­mu­ją­cych się tem­atem abor­cji na świecie:

Należy oczeki­wać wysok­iej korelacji pomiędzy doświad­cze­niem abor­cyjnym a doświad­cze­niem antykon­cep­cyjnym w przy­pad­ku pop­u­lacji, w których zarówno antykon­cepc­ja, jak i abor­c­ja są dostęp­ne.” Dalej prof. Tiet­ze pisze: „Więk­sze praw­dopodobieńst­wo posi­ada­nia doświad­czenia abor­cji wys­tępu­je u kobi­et, które sto­su­ją antykon­cepcję”[4].

Dr Judy Bury – w 1981 roku stwierdziła:

Ist­nieją jed­noz­naczne dowody, że wbrew temu, co wydawało­by się do przewidzenia, pro­mowanie stosowa­nia środ­ków antykon­cep­cyjnych prowadzi do wzros­tu licz­by abor­cji[5]”.

Prof. dr Janet E. Smith – z Uni­w­er­syte­tu w Dal­las w USA:

Istot­ną różnicą pomiędzy antykon­cepcją a nat­u­ral­nym planowaniem rodziny jest fakt, że kobi­ety pod­da­jące się abor­cji w więk­szoś­ci stosowały antykon­cepcję, nato­mi­ast kobi­ety które sto­su­ją nat­u­ralne metody planowa­nia rodziny, praw­ie nigdy nie usuwa­ją ciąży. Te, gdy zachodzą w nieplanowaną ciążę, w pełni ją akcep­tu­ją.” Prof. Smith wyjaś­nia także przy­czyny pod­dawa­nia się abor­cji przez kobi­ety sto­su­jące uprzed­nio antykoncepcję:

 • Antykon­cepc­ja usuwa ze sto­sunku sek­su­al­nego ele­ment prokreacji
 • Spraw­ia, że ciąża wyda­je się raczej wypad­kiem niż nat­u­ral­ną kon­sek­wencją, na którą ludzkie odpowiedzial­ni powin­ni być przy­go­towani. Wtedy abor­c­ja sta­je się rozwiązaniem prob­le­mu niech­cianej ciąży
 • Antykon­cepc­ja umożli­wia utrzymy­wanie sto­sunków sek­su­al­nych tym kobi­etom, które nie są gotowe na zaj­mowanie się dzieck­iem. Kiedy zachodzą w ciążę, mają pre­ten­sje do nien­ar­o­d­zonego dziec­ka za to, że wkroczyło w ich życie i ucieka­ją się do aborcji
 • Jest fak­tem, że ten sam sys­tem przekon­ań i postawa psy­cho­log­icz­na, która dopuszcza antykon­cepcję, chęt­nie również dopuszcza abor­cję”[6].

Zatem stosowanie środ­ków antykon­cep­cyjnych nie tylko nie prowadzi do zmniejszenia licz­by abor­cji, lecz do jej zwięk­szenia, a jej pro­mowanie skutku­je wzrostem zabójstw poczę­tych dzieci i późniejszy­mi fizy­czny­mi i psy­chiczny­mi cier­pi­eni­a­mi kobi­et-matek (syn­drom postaborcyjny).

Inne dane statysty­czne wskazu­jące na związek przy­czynowo-skutkowy między antykon­cepcją a aborcją.

FRANCJA

 • Z badań przeprowad­zonych na 14 704 wyni­ka, że wśród 1034 kobi­et, które zaszły w nieplanowaną ciążę lub pod­dało się abor­cji w ciągu ostat­nich 5 lat, 65% stosowało antykon­cepcję (w tym 21% stosowało pigułkę antykon­cep­cyjną, 9% spi­ralę, 12% prez­er­waty­wę a 23% inną metodę)[7].

WIELKA BRYTANIA

 • W ośrod­ku abor­cyjnym Marie Stopes w Leeds, w ciągu 5 lat zapy­tano 4666 kobi­et, które pod­dały się abor­cji, o przy­czynę ich zajś­cia w ciążę: 46,6% kobi­et odpowiedzi­ało, że zaszły w ciążę wskutek zawod­noś­ci prez­er­watyw[8].

USA

 • Z rapor­tu amerykańskiego Guttmach­er Insti­tute (2011) wyni­ka, że 54% kobi­et dokonu­ją­cych abor­cji w roku 2008 w USA stosowało środ­ki antykon­cep­cyjne w miesiącu poprzedza­ją­cym abor­cję (głównie prez­er­waty­wy bądź piguł­ki antykon­cep­cyjne)[9].

AUSTRALIA-NOWA ZELANDIA

Uczeni z aus­tral­i­jskiego Uni­w­er­syte­tu Flinders w Ade­la­jdzie (pro­fe­sorowie Wendy Abi­gail, Char­maine Pow­er i Ingrid Belan) prowadzili bada­nia na pró­bie 3,4 tysią­cach kobi­et i wykaza­li, że:

 • około 70% uczest­niczek bada­nia, które dokon­ały w ciągu ostat­nich 10 lat abor­cji, uży­wało środ­ków antykon­cep­cyjnych w chwili poczę­cia dziecka
 • 36% przyz­nało, że ich part­nerzy uży­wali prezerwatywy
 • 28% stosowało różnego rodza­ju środ­ki antykon­cep­cyjne, a 3% respon­den­tek stosowała nat­u­ralne metody reg­u­lacji poczęć[10].

Powyższe dane statysty­czne potwierdza­ją, że więk­szość kobi­et, która pod­da­je się abor­cji, uży­wa w chwili poczę­cia środ­ków antykoncepcyjnych.


Antykon­cepc­ja prowadzi do aborcji

Przyp­isy:

 1. José Luis Due­nas, Ina­ki Lete, Rafael Berme­jo, in., Trends in the use of con­tra­cep­tive meth­ods and vol­un­tary inter­rup­tion of preg­nan­cy in the Span­ish pop­u­la­tion dur­ing 1997–2007, w: „Con­tra­cep­tion” 83 (2011), s. 82.
 2. Nathalie Bajos, Agathe Lamarche-Vadel, Fabi­en Gilbert, in., Con­tra­cep­tion at the time of abor­tion: high-risk time or high-risk women?, „Human Repro­duc­tion” Vol.21, No.11, 2006, s. 2862–2864.
 3. Por. „Medi­zin und Ide­olo­gie?, nr 1/2002, s. 45.
 4. Cyt. za: Clowes Bri­an, Facts of Life, Human Life Inter­na­tion­al, Front Roy­al, Vir­ginia 1997, p. 58.
 5. Cyt. za: „Sex Edu­ca­tion for Bureacrats”, The Scots­man, 29 June 1981.
 6. Cyt. za: Smith J. E., The con­netion between con­tra­cep­tion and abor­tion, „The Res­cuer”, Vol. VII, No 4, 1993.
 7. Nathalie Bajos, Hen­ri Leri­don, Hél?ne Goulard, in., Con­tra­cep­tion: from acces­si­bil­i­ty to effi­cien­cy, „Human Repro­duc­tion”, Vol.18, No.5, 2003, s. 994.
 8. Por. „British Jour­nal of Fam­i­ly Plan­ning”, 22, 1996, s. 6–8.
 9. Por. Facts on Induced Abor­tion In the Unit­ed States, Guttmach­er Insti­tute, August 2011.
 10. Por. W. Abi­gail, Ch. Pow­er, I. Belan, Chang­ing pat­terns in women seek­ing ter­mi­na­tions of preg­nan­cy: A trend analy­sis of data from one ser­vice provider 1996–2006, w: „Aus­tralian and New Zealand Jour­nal of Pub­lic Health”, 10 June 2008, Vol. 32 (3), s. 230–237.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, Antykoncepcja i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.