Archiwum kategorii: Polityka

Prezydent elekt niesie nadzieję na zwycięstwo cywilizacji życia

Zadaniem prezy­den­ta jest służyć wszys­tkim Polakom, real­i­zować mis­ję służ­by całe­mu nar­o­dowi, służ­by pol­skim rodzi­nom. Cieszymy się ze zwycięst­wa prezy­den­ta elek­ta Andrze­ja Dudy. Kam­pa­nia wybor­cza wykaza­ła, że prezy­dent elekt i jego ugrupowanie dają nadzieję na umoc­nie­nie cywiliza­cji życia w naszej ojczyźnie. Prezy­dent Bro­nisław Komorows­ki wielokrot­nie przy … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Polityka | Możliwość komentowania Prezydent elekt niesie nadzieję na zwycięstwo cywilizacji życia została wyłączona

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Wnios­ki są jed­noz­naczne: Prezy­dent Komorows­ki nie gwaran­tu­je i nie zapew­nia właś­ci­wej ochrony życia w naszej ojczyźnie. Wszyscy już pomału czu­je­my finał wybor­czej kam­panii na urząd Prezy­den­ta RP. Musimy uczest­niczyć w tych wyb­o­rach i dokon­ać mądrego wyboru. Pamię­ta­jmy, że mniej ważne są deklarac­je, obiet­nice czy słowa, ale najważniejsze są czyny.

Zaszufladkowano do kategorii Polityka | Możliwość komentowania Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać! została wyłączona

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

W pro­ce­sie raty­fikacji Kon­wencji całkowicie przemil­czano i zig­norowano opub­likowane w 2014 roku wyni­ki badań uni­jnej Agencji Praw Pod­sta­wowych. W świ­etle tych danych Pol­s­ka jest kra­jem o najniższym poziomie prze­mo­cy wobec kobi­et (19%) w Unii Europe­jskiej. Tym­cza­sem w kra­jach, w których obec­ny jest kon­wen­cyjny sposób poj­mowa­nia prze­mo­cy, licz­ba kobi­et doświad­cza­ją­cych … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Inicjatywy społeczne, Polityka | Możliwość komentowania Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy została wyłączona

Bratanica dr Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Byłam zła z powodu abor­cji i czułam ogrom­ną winę. Moje dzieci pytały mnie, czy nie zas­tanaw­iałam się, aby także ich pod­dać abor­cji. Także ojciec zabitego dziec­ka bard­zo żału­je tej decyzji. Wiem na pewno, że gdy­by nie było legal­nej abor­cji, nigdy bym się jej nie pod­dała” – wspom­i­na decyzję o zabi­ciu swo­jego nien­ar­o­d­zonego … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Polityka | Możliwość komentowania Bratanica dr Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA została wyłączona

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Fakt, że oso­ba dzi­ałała w zgodzie z rozkazem swo­jego rzą­du lub swego zwierzch­ni­ka, nie zwal­nia od odpowiedzial­noś­ci” (zasady norym­ber­skie). Obec­nie wielu auto­ry­tetów w dziedzinie medy­cyny i prawa potwierdza fakt, że abor­c­ja jest zabójst­wem i nie moż­na poz­wolić na zapis, który by zmuszał lekarzy do uczest­nict­wa w tym pro­ced­erze. Przekazu­ję Wam smut­ną infor­ma­cję doty­czącą stanowiska Komite­tu … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Polityka | Otagowano | Możliwość komentowania Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia została wyłączona