Archiwum kategorii: Modlitwa

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Wobec pode­j­mowanych w ostat­nim cza­sie akty­wnoś­ci skra­jnie lewicowych środowisk, które for­su­ją w par­la­men­cie rozwiąza­nia prawne uderza­jące w fun­da­men­talne prawa człowieka, zachę­cam do włączenia się w ogólnopol­skie czuwanie mod­litewne. Do tej inic­jaty­wy mod­litewnej naw­iązu­je poniższy apel. Apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia w spraw­ie czuwa­nia mod­litewnego w intencji ochrony życia … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, in vitro, Modlitwa | Możliwość komentowania Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r. została wyłączona

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Jeśli się naruszy pra­wo człowieka do życia w tym momen­cie, w którym poczy­na się on jako człowiek pod sercem mat­ki, godzi się pośred­nio w cały ład moral­ny, który służy zabez­piecze­niu nien­aruszal­nych dóbr człowieka. Życie jest pier­wszym wśród tych dóbr. (bł. Jan Paweł II, Nowy Targ, 8 czer­w­ca 1979 rok) Z okazji … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Modlitwa | Możliwość komentowania Przypomnijmy słowa Jana Pawła II została wyłączona

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Marsz dla Życia w Waszyn­g­tonie odbył się 23 sty­cz­nia i uczest­niczyło w nim ok. 300 000 osób z całych Stanów Zjed­noc­zonych, w tym zagraniczne del­e­gac­je. Ta dorocz­na man­i­fes­tac­ja związana jest z 41. rocznicą hanieb­ne­go wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych, który w 1973 roku odmówił prawa do życia amerykańskim nien­ar­o­d­zonym dzieciom … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Ekspiacja, Inicjatywy społeczne, Modlitwa | Możliwość komentowania Marsz dla Życia w Waszyngtonie została wyłączona

Od oceanu do oceanu — Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

30 tysię­cy kilo­metrów, 24 kra­je przemierzy Mat­ka Boża w znaku jasnogórskiego Obrazu, aby przy­pom­nieć wszys­tkim ludziom o god­noś­ci i wartoś­ci życia ludzkiego od poczę­cia po jego nat­u­ral­ny kres. 28 sty­cz­nia 2012 r. lid­erzy ruchów obrony życia z 18 kra­jów złożyli przed Matką Bożą w Ikonie Częs­to­chowskiej „Akt Powierzenia … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Ekspiacja, Modlitwa | 37 komentarzy

Modlitwa fundamentem dzieła obrony życia

Apel bł. Papieża w naszej dra­maty­cznej sytu­acji jest ogrom­nie potrzeb­ny. Poprzez mod­l­itwę pomoże­my zagu­bionym poli­tykom i dzi­en­nikar­zom. Pomoże­my także lekar­zom, aby ucz­ci­wie przekazy­wali prawdę o skutkach pro­ce­dury in vit­ro, a pro­mowali skuteczną i ety­czną metodę leczenia niepłod­noś­ci – napro­tech­nologię. Dzisi­aj prag­nę przy­pom­nieć, że wal­ka o życie, o sza­cunek dla każdego … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Modlitwa | 94 komentarze