Archiwa kategorii: Media

Katastrofa medialna w Polsce widziana oczami obrońcy życia

Prawie 23 lata dyskusji na temat prawa do życia i abor­cji. W którym z mediów (nieka­tolic­kich) podano następu­jącą definicję abor­cji: abor­cja to prz­er­wanie życia człowieka na etapie od poczę­cia do urodzenia główki 9-cio miesięcznego dziecka? Gdzie podano infor­ma­cję, że dzieci te zabi­jane są bez żad­nych środ­ków znieczu­la­ją­cych? Nie pozwól­cie się … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Media, Polityka | 32 Comments

W obronie wolności słowa w Polsce

Poniżej zamieszczam list skierowany do pana Jana Dworaka, prze­wod­niczącego Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewizji w Warsza­wie, wys­tosowany przeze mnie w imie­niu zarządu Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka: „Odmowa kon­cesji Telewizji Trwam jest uznan­iowa, nieuza­sad­niona, dyskrymin­u­jąca i ogranicza kon­sty­tucyjną wol­ność słowa. W imie­niu Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Media | Tagi: , , | 83 Comments

Przeciwko dyskryminacji Telewizji Trwam

Niniejszy apel skierowany jest do wszys­t­kich kato­lików oraz ludzi, którzy chcą, aby w Polsce różnych opinii. Dlat­ego zachę­camy do włączenia się w akcję oby­wa­tel­skiego protestu prze­ci­wko dyskrymi­nacji Telewizji Trwam, której decyzją Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewizji odmówiono panowała prawdziwa wol­ność mediów i możli­wość prezen­towa­nia miejsca na mul­ti­plek­sie cyfrowym. Jest to kole­jny … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Media | Tagi: , , , | 86 Comments

Zbrodniczy projekt Ruchu Palikota

Ruch Palikota pro­ponuje zabi­janie nawet 9-miesięcznych nien­ar­o­d­zonych dzieci! 16 sty­cz­nia 2012 roku Ruch Palikota złożył w sejmie pro­jekt zbrod­niczej ustawy abor­cyjnej „O świadomym rodzi­cielst­wie”. Celem pro­jektu jest między innymi przy­wróce­nie pełnej swo­body zabi­ja­nia dzieci do 12 tygod­nia życia w łonie matki. Należy przy­pom­nieć, … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Media, Polityka | Tagi: , , , , | 230 Comments

Tragedia nieletniej Agaty z Lublina i jej nienarodzonego dziecka — spojrzenie z dystansu

Anal­izę sytu­acji 14-letniej Agaty z Lublina rzetel­nie omawia Joanna Najfeld oraz Tomasz P. Ter­likowski w książce, która jest tem­atem niniejszej prezen­tacji – „Agata. Anato­mia manip­u­lacji”. Pub­likacja została wydana przez Wydawnictwo AA oraz Wydawnictwo FRONDA w 2008 roku. Poniżej przy­toczę krótki frag­ment, który zapowiada powyższą pub­likację: „Zgwał­cona 14-latka wal­czy … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Media, Polityka | Tagi: , , | 34 Comments