Archiwa kategorii: Inicjatywy społeczne

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

W pro­ce­sie raty­fikacji Kon­wencji całkowicie przemil­czano i zig­norowano opub­likowane w 2014 roku wyniki badań uni­jnej Agencji Praw Pod­sta­wowych. W świ­etle tych danych Pol­ska jest kra­jem o najniższym poziomie prze­mocy wobec kobiet (19%) w Unii Europe­jskiej. Tym­cza­sem w kra­jach, w których obecny jest kon­wen­cyjny sposób poj­mowa­nia prze­mocy, liczba … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Inicjatywy społeczne, Polityka | Możliwość komentowania Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy została wyłączona

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Marsz dla Życia w Waszyn­g­tonie odbył się 23 sty­cz­nia i uczest­niczyło w nim ok. 300 000 osób z całych Stanów Zjed­noc­zonych, w tym zagraniczne del­e­gacje. Ta doroczna man­i­fes­tacja związana jest z 41. rocznicą hanieb­nego wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych, który w 1973 roku odmówił prawa do życia amerykańskim nien­ar­o­d­zonym dzieciom … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Ekspiacja, Inicjatywy społeczne, Modlitwa | Możliwość komentowania Marsz dla Życia w Waszyngtonie została wyłączona

Spojrzenie na 2013 rok

Wyniki bada­nia CBOS z lipca 2013 roku dowiodły, że 75% Polaków domaga się bezwarunk­owego prawa do życia dla każdego poczętego dziecka. U progu 2014 roku chcę jeszcze raz spo­jrzeć na min­iony rok z per­spek­tywy obrony życia człowieka. Ubiegły rok to przede wszys­tkim pier­wsza ogól­noeu­rope­jska inic­jatywa „Jeden z nas”, … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Inicjatywy społeczne | Możliwość komentowania Spojrzenie na 2013 rok została wyłączona

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Zachę­cam do nieustan­nego kon­cen­trowa­nia uwagi na tak ważnym tema­cie, jakim jest ochrona życia ludzkiego od momentu jego poczę­cia” – powiedział papież Fran­ciszek do uczest­ników III Marszu dla Życia w Rzymie. Ojciec Święty poparł również Inic­jatywę Oby­wa­tel­ską „Jeden z Nas”. Zachę­cam wszys­t­kich obrońców życia: dzi­ała­j­cie, wal­cz­cie i apos­tołu­j­cie … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Inicjatywy społeczne | Możliwość komentowania Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia została wyłączona

Audiencja przedstawicieli PSOŻC u ks. kard. S. Dziwisza

Pole­cam waszej mod­l­itwie par­la­men­tarzys­tów, aby okazali się ludźmi sum­ienia, prawego sum­ienia, kieru­jącego się prawem nat­u­ral­nym, którego wyrazem są Boże przykaza­nia. Módlmy się, aby w pode­j­mowa­niu odpowiedzial­nych decyzji kierowali się zasadą dobra, a nie mniejszego zła. Naród pol­ski w zde­cy­dowanej więk­szości wierzący ma prawo do dobrych … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Inicjatywy społeczne | 40 Comments