Archiwum kategorii: in vitro

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Wobec pode­j­mowanych w ostat­nim cza­sie akty­wnoś­ci skra­jnie lewicowych środowisk, które for­su­ją w par­la­men­cie rozwiąza­nia prawne uderza­jące w fun­da­men­talne prawa człowieka, zachę­cam do włączenia się w ogólnopol­skie czuwanie mod­litewne. Do tej inic­jaty­wy mod­litewnej naw­iązu­je poniższy apel. Apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia w spraw­ie czuwa­nia mod­litewnego w intencji ochrony życia … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, in vitro, Modlitwa | Możliwość komentowania Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r. została wyłączona

Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w związku z informacją ministra zdrowia na temat wdrażania i finansowania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Bada­nia opub­likowane w zagranicznych naukowych cza­sopis­mach wskazu­ją m.in. na fakt, że ok. 40% dzieci poczę­tych metodą in vit­ro rodzi się przed­w­cześnie. Dodatkowa opieka medy­cz­na dzieć­mi urod­zony­mi przed­w­cześnie wskutek metody in vit­ro w Stanach Zjed­noc­zonych to koszt 1 mld dolarów. W innym artykule czy­tamy, że dzieci poczęte w wyniku in vit­ro mają wielokrot­nie … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii in vitro, Polityka | Możliwość komentowania Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w związku z informacją ministra zdrowia na temat wdrażania i finansowania programu zapłodnienia pozaustrojowego została wyłączona

Kolejne samorządy mówią nie refundacji procedury in vitro

W dzisiejszej audy­cji prag­nę podzielić się z wami rados­ny­mi infor­ma­c­ja­mi z różnych miast Pol­s­ki. Jak podałem wcześniej, zrezyg­nowano z pro­jek­tu o refun­dacji pro­ce­dury in vit­ro ze środ­ków samorzą­dowych wojew­ództ­wa małopol­skiego. Równie pozy­ty­wną infor­ma­cję otrzy­małem z Białegos­toku i Szczeci­na, w których rad­ni zablokowali refun­dację tej pro­ce­dury z budże­tu samorzą­dowego. Może w końcu doczekamy się jas­nego … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, in vitro, Naprotechnologia, Polityka | 29 komentarzy

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Według opub­likowanych infor­ma­cji, bazu­ją­cych na wynikach klinik sztucznego zapłod­nienia w Wielkiej Bry­tanii i Włoszech, mniej niż 10% dzieci poczę­tych w wyniku in vit­ro przy­chodzi na świat. Pozostałe 90% ginie lub pod­da­je się zabiegowi kriokon­serwacji, czyli zam­roże­niu. Prof. Alek­sander Bara­now, prze­wod­niczą­cy Rosyjskiej Akademii Nauk Medy­cznych, stwierdz­ił, że … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii in vitro | 41 komentarzy

Bądź aktywnym obywatelem

Kwest­ie usta­­wowo-prawne związane ze sztucznym zapłod­nie­niem mają zostać ure­g­u­lowane jeszcze pod­czas tej kadencji Sej­mu. Nie tylko może­my, ale mamy moral­ny obow­iązek wyko­rzys­tać ten czas do mod­l­itwy w intencji ety­cznych rozwiązań w spraw­ie pro­ce­dury in vit­ro, a jest nimi całkow­ity zakaz tworzenia istot ludz­kich w warunk­ach lab­o­ra­to­ryjnych. Właś­ci­wym rozwiązaniem jest pro­mowanie napro­tech­nologii, … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii in vitro, Naprotechnologia, Polityka | 102 komentarze