Archiwa kategorii: Antykoncepcja

Konflikt prezydenta Obamy z obrońcami życia w USA

Poniżej zamieszczam kilka ważnych infor­ma­cji z dziedziny obrony życia ludzkiego pochodzące ze Stanów Zjed­noc­zonych. Ten potężny kraj, lider gospo­dar­czy i mil­i­tarny doświad­cza szczegól­nie zaostr­zonej walki pomiędzy cywiliza­cją życia a cywiliza­cją śmierci. Rządy sprawuje prezy­dent Barack Obama – kon­sek­wentny zwolen­nik abor­cji, czyli zabi­ja­nia dzieci nien­ar­o­d­zonych. … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Polityka | 34 Comments

Zbrodniczy projekt Ruchu Palikota

Ruch Palikota pro­ponuje zabi­janie nawet 9-miesięcznych nien­ar­o­d­zonych dzieci! 16 sty­cz­nia 2012 roku Ruch Palikota złożył w sejmie pro­jekt zbrod­niczej ustawy abor­cyjnej „O świadomym rodzi­cielst­wie”. Celem pro­jektu jest między innymi przy­wróce­nie pełnej swo­body zabi­ja­nia dzieci do 12 tygod­nia życia w łonie matki. Należy przy­pom­nieć, … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Media, Polityka | Tagi: , , , , | 230 Comments

Czy antykoncepcja prowadzi do aborcji?

W wielu środowiskach, szczegól­nie w medi­ach, domin­uje fałszywy pogląd, jakoby przez antykon­cepcję można byłoby zmniejszyć lub wye­lim­i­nować abor­cję. Nato­mi­ast poniższe dane statysty­czne jed­noz­nacznie stwierdzają, że pro­mowanie oraz powszechne stosowanie środ­ków antykon­cep­cyjnych, prowadzi w skali społecznej do wzrostu liczby abor­cji, czyli zabójstw poczę­tych dzieci!

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja | Tagi: , | 238 Comments

Pięć pytań do polskich feministek

Ostat­nio rapor­towałem naszym słuchac­zom prze­bieg kon­fer­encji, poświę­conej turystyce abor­cyjnej. Przed­staw­iałem, jak niebez­pieczna była ta kon­fer­encja, jak doszło do jej zor­ga­ni­zowa­nia oraz o tym, że prak­ty­cznie same fem­i­nistki abor­cyjne mogły brać w niej udział. Zaproszeni do dyskusji pan­elowej prezen­towali jed­no­lite stanowisko pro-aborcyjne. W odpowiedzi na spotkanie pod tytułem: „Turystyka abor­cyjna … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Dziecko od poczęcia, Polityka | Tagi: , , , | 93 Comments

Nacisk krajów bogatych na legalizację aborcji w krajach biednych

Niniejszy tekst doty­czy jed­nego z przykładów wielkiego zor­ga­ni­zowanego między­nar­o­dowego nacisku na kraje biedne, w tym przy­padku na kraj afrykański – Kenię, do wprowadzenia legal­iza­cji zbrodni abor­cji na poziomie kon­sty­tucji. Ten fakt potwierdza poniższy frag­ment pub­likacji, zamieszc­zony w „Naszym Dzi­en­niku”: „Wiceprezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Joe Biden w cza­sie swo­jej wiz­yty … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Polityka | Tagi: , , | 140 Comments