Archiwa kategorii: Aborcja

61 sesja Komisji do spraw Statusu Kobiet ONZ

Od 13 do 24 marca 2017 roku w siedz­i­bie ONZ w Nowym Jorku miała miejsce 61 Sesja Komisji do spraw Sta­tusu Kobiet. Było to bardzo ważne wydarze­nie poli­ty­czne w skali całego świata zakońc­zone wielkim sukce­sem sił pro-life. Sukce­sem, który zawdz­ięczamy nowej admin­is­tracji amerykańskiej, a konkret­nie Prezy­den­towi Don­al­dowi Trumpowi. Ambasador … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania 61 sesja Komisji do spraw Statusu Kobiet ONZ została wyłączona

Przesłanie XXXVII Pielgrzymki Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Na Jas­nej Górze w sobotę, 18 marca miała miejsce XXXVII Ogólnopol­ska Piel­grzymka Obrońców Życia. Skupiła około tysiąca osób z całego kraju. Trady­cyjnie zain­au­gurowała ją poranna Msza św. w Kapl­icy Cud­ownego Obrazu, której prze­wod­niczył ks. abp senior Stanisław Nowak. W swo­jej homilii mocno pod­kreślił obow­iązek akty­wnego dzi­ała­nia na rzecz obrony … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Przesłanie XXXVII Pielgrzymki Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę została wyłączona

XXXVII Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Na Jas­nej Górze w sobotę, 18 marca miała miejsce XXXVII Ogólnopol­ska Piel­grzymka Obrońców Życia. Piel­grzymka zor­ga­ni­zowana została przez Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka, Kruc­jatę Mod­l­itwy Poczę­tych Dzieci i Pol­ską Fed­er­ację Ruchów Obrony Życia. Trady­cyjnie zain­au­gurowała ją poranna Msza św. w Kapl­icy Cud­ownego Obrazu, której prze­wod­niczył ks. abp … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania XXXVII Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę została wyłączona

Strategia kłamstwa zwolenników legalizacji aborcji

Norma McCor­vey zmarła 18 lutego w wieku 69 lat w Stanach Zjed­noc­zonych. Przy­czyniła się do legal­iza­cji abor­cji na tere­nie całych Stanów Zjed­noc­zonych. Jej przy­padek został wyko­rzys­tany przez środowiska prawnicze, do zale­gal­i­zowa­nia zbrodni abor­cji prak­ty­cznie do 9 miesiąca ciąży. Cała his­to­ria wydarzyła się w marcu 1970 roku, gdzie … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Strategia kłamstwa zwolenników legalizacji aborcji została wyłączona

Strajk kobiet

W między­nar­o­dowym Stra­jku Kobiet uczest­niczki doma­gały się real­iza­cji swoich wydu­manych praw. Dobrze znamy sytu­ację kobiet w Polsce, która jest pozy­ty­wna. Mówie­nie o prawie do abor­cji jest wielkim nieporozu­mie­niem. Trzeba cier­pli­wie i kul­tur­al­nie przy­pom­i­nać, że nikt nie ma prawa zabi­ja­nia drugiego niewin­nego, bezbron­nego człowieka. Matka także nie ma … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Strajk kobiet została wyłączona