Archiwum kategorii: Aborcja

Miłosierdzie Boże nadzieją dla matek, które dokonały zamachu na życie swoich nienarodzonych dzieci

Jeszcze jesteśmy w cie­niu blasków promieni Bożego Miłosierdzia. Kil­ka dni temu przeży­wal­iśmy wspani­ałą uroczys­tość Świę­ta Bożego Miłosierdzia. Tę audy­cję chcę w sposób szczegól­ny poświę­cić kobi­etom, które dokon­ały zamachu na życie swoich nien­ar­o­d­zonych dzieci. Chci­ałbym przed­staw­ić słowa Świętego Jana Pawła II i samego Pana Jezusa zapisane … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Miłosierdzie Boże nadzieją dla matek, które dokonały zamachu na życie swoich nienarodzonych dzieci została wyłączona

Brońmy życia każdego poczętego dziecka

Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka wydało fold­er o tytule: Brońmy życia każdego poczętego dziec­ka! Na stron­ie tytułowej folderu jest piękny obraz Jezusa Miłosiernego JEZU UFAM TOBIE, repro­dukc­ja obrazu Mat­ki Bożej Częs­to­chowskiej, a także piękne i pozy­ty­wne zdję­cie dziec­ka ok. 3,5 miesią­ca od poczę­cia. Na następ­nej stron­ie … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Brońmy życia każdego poczętego dziecka została wyłączona

Dobre wiadomości zza oceanu

Uli­ca­mi Waszyn­g­tonu po raz 45. przeszedł Marsz dla Życia. Wzięły w nim udzi­ał tysiące osób. Po raz pier­wszy do uczest­ników man­i­fes­tacji prze­maw­iał prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Don­ald Trump. Prezy­dent USA wyraz­ił swo­je abso­lutne popar­cie dla ochrony życia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Z tym wydarze­niem związane jest także bard­zo ważne … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Dobre wiadomości zza oceanu została wyłączona

Apel do ludzi dobrej woli — Wspierajmy projekt prawnej ochrony życia chorych, niepełnosprawnych nienarodzonych dzieci!

Wys­tosowany został Apel do ludzi dobrej woli, zachę­ca­ją­cy do wspiera­nia pro­jek­tu prawnej ochrony życia chorych, niepełnosprawnych nien­ar­o­d­zonych dzieci. Apel został pod­pisany przez Urszulę Fur­tak preze­sa Kra­jowego Insty­tu­tu Akcji Katolick­iej, Pawła Wosick­iego preze­sa Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia i Antoniego Ziębę preze­sa Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Apel do ludzi dobrej woli — Wspierajmy projekt prawnej ochrony życia chorych, niepełnosprawnych nienarodzonych dzieci! została wyłączona

Dobre wiadomości z Nowego Jorku i Paryża

Uli­ca­mi Waszyn­g­tonu po raz 45. przeszedł Marsz dla Życia. Wzięły w nim udzi­ał tysiące osób. Po raz pier­wszy do uczest­ników man­i­fes­tacji prze­maw­iał prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Don­ald Trump. To wielkie wydarze­nie umoc­ni ruchy pro-life w Stanach Zjed­noc­zonych. Słowa Prezy­den­ta uczest­nikom tego Marszu spraw­iły wielką radość i satys­fakcję. Don­ald Trump … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Dobre wiadomości z Nowego Jorku i Paryża została wyłączona