Brońmy położnej Agaty Rejman

Proszę o wysyłanie, na adres szpi­ta­la Pro-Famil­ia w Rzes­zowie, protestów i pos­tu­latów prze­ci­wko kara­niu położnej Agaty Rej­man. Wier­na swo­je­mu powoła­niu – służ­bie zdrow­iu i życiu pac­jen­ta – ujawniła ona pro­ced­er zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci, obciążonych wada­mi czy niepełnosprawnoś­cią, który ma miejsce w tej placów­ce. Należy doma­gać się respek­towa­nia klauzuli sum­ienia (zag­waran­towanej przez Kon­sty­tucję RP) dla wszys­t­kich pra­cown­ików służ­by zdrowia.

Położ­na Aga­ta Rej­man pracu­ją­ca w Szpi­talu Spec­jal­isty­cznym Pro-Famil­ia w Rzes­zowie zgłosiła infor­ma­cję, że w tymże szpi­talu wykonu­je się abor­c­je dzieci chorych i niepełnosprawnych. W imie­niu innych pra­cown­ików służ­by zdrowia doma­ga się utrzy­ma­nia i stosowa­nia klauzuli sum­ienia, aby żad­na z położnych i pielęg­niarek nie była zmuszana do wykony­wa­nia lub asys­towa­nia przy abor­cji. Gdy sprawa Agaty Rej­man trafiła do mediów, obroń­cy życia zmo­bi­li­zowali się: zaczę­to wysyłać protesty i listy popar­cia dla położnej z Rzes­zowa, a także orga­ni­zować piki­ety przed szpi­talem Pro-Famil­ia. Przed para­ma dni­a­mi media poin­for­mowały, że dyrekc­ja tego szpi­ta­la wys­tosowała pis­mo do Agaty Rej­man, w którym doma­ga się kary w wysokoś­ci 50 000 zł za narusze­nie dobrego imienia szpi­ta­la. Odbyła się również kon­fer­enc­ja pra­sowa z udzi­ałem m.in. sen­a­to­ra Kaz­imierza Jaworskiego z Rzeszowa.

Dyrekc­ja szpi­ta­la poin­for­mowała, że w sytu­acji pisem­nego zgłoszenia Pani Agaty Rej­man proś­by o zapewnie­nie klauzuli sum­ienia, będzie ona uszanowana. Nato­mi­ast podtrzy­mu­je zarzut naruszenia dobrego imienia szpi­ta­la. W „Naszym Dzi­en­niku” ukazał się artykuł, w którym jeden z członków dyrekcji szpi­ta­la Pro-Famil­ia w Rzes­zowie przyz­nał, że w ostat­nim cza­sie w wyniku abor­cji zabito tro­je dzieci, które były obciążone wada­mi gene­ty­czny­mi lub niepełnosprawnością.

Nie moż­na dop­uś­cić do sytu­acji, w której pra­cown­ik służ­by zdrowia, ujaw­ni­a­jąc prawdę o zabi­ja­niu niepełnosprawnych dzieci — pac­jen­tów, ma zostać z tego powodu ukarany. Pani Aga­ta Rej­man ma zapewnioną ochronę prawną, ale potrze­ba również Waszego oby­wa­tel­skiego wspar­cia. Dlat­ego serdecznie proszę o wysyłanie, na adres szpi­ta­la Pro-Famil­ia w Rzes­zowie, protestów i pos­tu­latów prze­ci­wko kara­niu położnej Agaty Rej­man, która wier­na swo­je­mu powoła­niu – służ­bie zdrow­iu i życiu pac­jen­ta – ujawniła ten zbrod­niczy pro­ced­er. Należy doma­gać się respek­towa­nia klauzuli sum­ienia (zag­waran­towanej przez Kon­sty­tucję RP czy Powszech­ną Deklarację Praw Człowieka) dla wszys­t­kich pra­cown­ików służ­by zdrowia.

Adres szpi­ta­la Pro-Famil­ia, na który proszę posyłać protesty:

Spec­jal­isty­czny Szpi­tal PRO-FAMILIA
Ul. Witol­da 6B
35–001 Rzeszów

lub na e‑mail: sekretariat@pro-familia.pl

Życzymy szpi­talowi sukcesów, ale w służ­bie życiu i zdrow­iu pac­jen­tów, w lecze­niu, ale nigdy nie zabi­ja­niu. Nie moż­na powoły­wać się na bar­barzyńskie pra­wo do zabi­ja­nia, które zostało narzu­cone w konkret­nej sytu­acji poli­ty­cznej, w cza­sach stal­i­nows­kich. Do dziś nie udało się go całkowicie wye­lim­i­nować. Trze­ba pamię­tać, że tylko ludzkie, spraw­iedli­we i godne pra­wo powin­no nas obowiązywać.


Brońmy położnej Agaty Rejman
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.