Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Pra­wo stanowione może być niespraw­iedli­we, a jego real­iza­c­ja może przynieść negaty­wne kon­sek­wenc­je. His­to­ria pokazu­je, jak wiele zbrod­ni doko­nano w imię prawa. Dla przykładu, niewol­nict­wo w Stanach Zjed­noc­zonych usankcjonowano wyrok­iem Sądu Najwyższego w 1857 roku, zaś kon­sek­wencją poli­ty­ki Hitlera było ludobójst­wo około 6 mil­ionów Żydów.

Przy­pom­nę, że 16 październi­ka br. Sąd Okrę­gowy w Rzes­zowie skazał Jac­ka Kotulę i Prze­mysława Sycza za orga­ni­zowanie piki­et antyabor­cyjnych, infor­mu­ją­cych, że w Szpi­talu Spec­jal­isty­cznym Pro-Famil­ia w Rzes­zowie zabi­ja się nien­ar­o­d­zone dzieci. Szpi­tal Pro-Famil­ia w Rzes­zowie doma­gał się, aby zami­ast określe­nia „abor­c­ja” uży­wać spec­jal­isty­cznego słowa „ter­mi­nac­ja”. Pod­kreślić należy, że prz­er­wanie życia człowieka, doko­nane jakąkol­wiek metodą i w jakimkol­wiek momen­cie, zawsze będzie zabójst­wem niewin­nej isto­ty ludzkiej. Ta praw­da wyni­ka z fak­tu, że życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczęcia.

Wiele zbrod­ni w przeszłoś­ci doko­nano w imię prawa. Dla przykładu, niewol­nict­wo w Stanach Zjed­noc­zonych usankcjonowano wyrok­iem Sądu Najwyższego w 1857 roku. Sąd uznał, że czarnoskórzy nie mają praw kon­sty­tucyjnych i należą do swoich właś­ci­cieli, pozosta­jąc ich wyłączną włas­noś­cią. Po dojś­ciu do władzy Adol­fa Hitlera w 1933 roku Niem­cy rozpoczęły real­iza­cję poli­ty­ki rasis­towskiej i anty­semick­iej. Początkowo prze­jaw­iała się ona głównie poprzez pozbaw­ian­ie Żydów praw i przy­wile­jów oraz kon­sek­wentne skła­ni­an­ie ich do opuszcza­nia kra­ju. W 1935 roku ogłos­zone zostały ustawy norym­ber­skie, które dawały możli­wość pozbaw­ia­nia ludzi wyz­na­nia mojżes­zowego oby­wa­telst­wa niemieck­iego oraz jakiegokol­wiek wspar­cia otrzymy­wanego od państ­wa. Efek­tem poli­ty­ki Hitlera było ludobójst­wo około 6 mil­ionów Żydów. Podob­ną metodę rządzenia reprezen­tował Józef Stal­in. Stosowany przez niego ter­ror pochłonął, według różnych ocen, od kilku do kilkudziesię­ciu mil­ionów ofi­ar śmiertel­nych. Z kolei hańbą pol­skiego wymi­aru spraw­iedli­woś­ci było wprowadze­nie stanu wojen­nego. W nocy z 12 na 13 grud­nia 1981 roku reżim Jaruzel­skiego wytoczył prze­ci­wko nar­o­dowi odd­zi­ały wojs­ka i mil­icji. Kil­ka tysię­cy osób inter­nowano – uwięziono w spec­jal­nych obozach lub więzieni­ach. Powyższe przykłady potwierdza­ją, że pra­wo stanowione może być niespraw­iedli­we, a jego real­iza­c­ja może przynieść negaty­wne konsekwencje.

Apelu­ję do przed­staw­icieli wymi­aru spraw­iedli­woś­ci, aby w aspekcie obrony życia dzieci nien­ar­o­d­zonych kierowali się nie tylko aktu­al­ny­mi przepisa­mi prawny­mi, ale przede wszys­tkim sum­ie­niem. Każdy człowiek od momen­tu poczę­cia ma pra­wo do życia. Ist­nieje szereg doku­men­tów państ­wowych i między­nar­o­dowych, które zapew­ni­a­ją pra­wo do życia od momen­tu poczę­cia. W Kon­sty­tucji RPart. 38 czy­tamy: „Rzecz­pospoli­ta Pol­s­ka zapew­nia każde­mu człowiekowi prawną ochronę życia”. Ufam, że spraw­iedli­wość w Polsce zwycięży, a Sąd Najwyższy zag­waran­tu­je wol­ność słowa w naszym kraju.

W związku ze zbliża­ją­cy­mi się wyb­o­ra­mi samorzą­dowy­mi pamię­ta­j­cie, aby przy pode­j­mowa­niu decyzji odd­ać głos na tych kandy­datów, którzy szanu­ją życie każdego człowieka od momen­tu poczę­cia po nat­u­ral­ny kres.


Brońmy obrońców życia – Jac­ka Kotulę i Prze­mysława Sycza
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.