Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Gol­go­ta Pic­nic” – stwor­zona przez pseudoar­tys­tów stanowi wyraz pro­fanacji najświęt­szych sym­boli chrześ­ci­jańst­wa. To bluźnierst­wo opła­cane za pieniądze Polaków, którego celem jest zniszcze­nie wiary i dobrych oby­cza­jów narodu.

Dzisi­aj chci­ałbym poruszyć tem­at bluźnier­czej „sztu­ki” autorstwa argen­tyńskiego dram­atopis­arza Rodri­go Gar­cíi pt. „Gol­go­ta Pic­nic”. Mimo wielu protestów środowisk katolic­kich spek­takl ten został zaprezen­towany w niek­tórych mias­tach Pol­s­ki. Gru­pa urzęd­ników m.in. Min­is­ter kul­tu­ry pani pro­fe­sor Mał­gorza­ta Milanows­ka wspier­ali to wydarze­nie. „Gol­go­ta Pic­nic” musi zostać odrzu­cona przez nasze społeczeństwo.

Przy­pom­nę słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane 6 czer­w­ca 1997 roku w Zakopanem, pod krzyżem na Giewon­cie: „Broń­cie krzyża. Nie pozwól­cie, aby imię Boże było obrażane w waszych ser­cach, życiu rodzin­nym czy społecznym. Dzięku­je­my Bożej Opa­trznoś­ci za to, że krzyż powró­cił do szkół, urzędów pub­licznych i szpi­tali. Niech on tam pozostanie. Niech przy­pom­i­na o naszej chrześ­ci­jańskiej god­noś­ci i nar­o­dowej tożsamoś­ci. O tym, kim jesteśmy, dokąd zmierza­my i gdzie są nasze korze­nie. Niech przy­pom­i­na nam o miłoś­ci Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłęb­szy wyraz”.

Gol­go­ta Pic­nic” – stwor­zona przez pseudoar­tys­tów stanowi wyraz pro­fanacji najświęt­szych sym­boli chrześ­ci­jańst­wa. To bluźnierst­wo opła­cane za pieniądze Polaków, którego celem jest zniszcze­nie wiary i nar­o­du. Wielokrot­nie w różnych sytu­ac­jach obrażano obrońców życia. Musi­cie bronić wiary i krzyża. Wierzą­cy w Gol­go­cie i Męce dostrze­ga­ją najwięk­szy akt miłoś­ci Jezusa Chrys­tusa, Króla miłosierdzia, Daw­cy życia i Zwycięz­cy śmier­ci. Nikt nie ma prawa obrażać Boga. Z Krakowa wywodzi się św. Jan Paweł II, wiel­ki czci­ciel krzyża Chrys­tusa. W tym mieś­cie, na Wawelu, hitlerows­cy zbrod­niarze powiedzieli pol­skim biskupom: „U was to jest tak: naród i Koś­ciół to jed­no. Żeby was zniszczyć najpierw uderza­my w naród, a później w Koś­ciół”. Teatr od zawsze miał na celu ukazy­wanie pięk­na, mobi­li­zowanie widzów do wytr­wa­nia w dobrym. Tym­cza­sem „Gol­go­ta Pic­nic” ukazu­je brzy­dotę, deprawację i pro­fanację sym­boli wiary katolick­iej. To musi się skończyć. Pamię­ta­jmy o tym przy najbliższych wyb­o­rach do par­la­men­tu i samorzą­du. Niech was nie zwiodą puste słowa i gesty.


Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłoś­ci Chrystusa
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.