Biskupi za prawem do życia bez wyjątków i przeciwko karaniu kobiet

Ksiądz dr Prze­mysław Drąg, dyrek­tor Kra­jowego Ośrod­ka Dusz­pasterst­wa Rodzin przekazał stanowisko pol­s­kich biskupów, skierowane do wszys­t­kich diecez­jal­nych dusz­pasterzy rodzin, naw­iązu­jące do obec­nie toczącej się dyskusji nad prawem do życia dla każdego poczętego dziecka.

Cytu­ję frag­men­ty tego lis­tu, który został opub­likowany przez Katolicką Agencję Informacyjną.

Na zaprosze­nie Dyrek­to­ra Kra­jowego Ośrod­ka Dusz­pasterst­wa Rodzin przy KEP w dyskusji nad for­mą tego pro­jek­tu uczest­niczyło wiele osób zaan­gażowanych od daw­na w pro­mowanie i ochronę życia ludzkiego.

Pro­jekt ustawy od początku był inspirowany troską o zapewnie­nie wszys­tkim dzieciom prawa do życia. Prag­nęliśmy, aby w roku jubileuszowym 1050-lecia Chrz­tu Pol­s­ki i w 60. rocznicę Ślubów Jasnogórs­kich nasza Ojczyz­na stała się wresz­cie miejscem, gdzie god­ność każdego człowieka – także tego jeszcze nien­ar­o­d­zonego – będzie respektowana.

Kra­jowy Ośrodek Dusz­pasterst­wa Rodzin od listopa­da 2015 roku czyn­nie włączył się w pracę nad tym pro­jek­tem, koor­dynu­jąc pode­j­mowane dzi­ała­nia. Istot­nym celem było spotkanie jak najwięk­szej licz­by osób i orga­ni­za­cji pro­mu­ją­cych cywiliza­cję życia. Chcieliśmy razem obudz­ić wrażli­wość wszys­t­kich Polaków, wierzą­cych i niewierzą­cych, chcieliśmy zbu­dować ruch społeczny, który pro­mował­by życie jako wartość niepod­ważal­ną i nieza­leżną od jakoś­ci bio­log­icznej dziec­ka. Choć pier­wsze spotka­nia dawały nadzieję na wspól­ną real­iza­cję pro­jek­tu, to nieste­ty nie udało się osiągnąć pełnego porozu­mienia. Mając na uwadze pewne kon­trow­er­sje ks. abp Stanisław Gądec­ki, ks. bp Artur Miz­ińs­ki, ks. abp. Hen­ryk Hoser i ks. bp Jan Wątro­ba przekaza­li dyrek­torowi KODR swo­ją opinię, w której jed­noz­nacznie opowiedzieli się za całkow­itą ochroną życia dziec­ka. Sprze­ci­wili się jed­nocześnie propozy­cjom prawnym, które pos­tu­lu­ją odpowiedzial­ność karną kobi­ety, która dop­uś­ciła­by się zabi­cia swo­jego nien­ar­o­d­zonego dziecka”.

Jest to bard­zo ważny frag­ment lis­tu księdza dr. Prze­mysława Drą­ga, dyrek­to­ra Kra­jowego Ośrod­ka Dusz­pasterst­wa Rodzin w Warsza­w­ie. Mamy dwie inic­jaty­wy osób świec­kich zmierza­jące do zapewnienia prawnej ochrony każde­mu poczęte­mu dziecku bez żad­nych wyjątków. Pier­wsza to gotowy pro­jekt oby­wa­tel­s­ki przy­go­towany przez Fun­dację Pro-Pra­wo do życia kierowaną przez Mar­iusza Dzierżawskiego. Zaw­iera ona całkowite wye­lim­i­nowanie wszys­t­kich wyjątków dopuszcza­ją­cych zabi­janie nien­ar­o­d­zonych dzieci, ale nieste­ty wprowadza możli­wość kara­nia więzie­niem kobi­et, które dop­uś­ciły się abor­cji. Dru­gi to również oby­wa­tel­s­ki pro­jekt zgłos­zony przez Pol­ską Fed­er­ację Ruchów Obrony Życia kierowaną przez dr. Pawła Wosick­iego. W Apelu tym skierowanym do pol­s­kich par­la­men­tarzys­tów zawarty jest moc­ny i jed­noz­naczny pos­tu­lat wykreśle­nia wszys­t­kich wyjątków z obec­nej ustawy chroniącej życie. Apel mówi o wprowadze­niu pełnej, bez żad­nych wyjątków, ochrony życia każdego poczętego dziec­ka, ale także wzmoc­nienia pomo­cy i ochrony kobi­et w ciąży tzw. prob­le­mowej. Apel ten zaw­iera moc­ny pos­tu­lat zwięk­szenia pomo­cy państ­wa i organów samorzą­dowych dla rodzin z dzieć­mi niepełnosprawnymi.

W Polsce ter­az zbiera się równole­gle pod­pisy pod dwoma doku­men­ta­mi. Jeden to lista pod­pisów pod pro­jek­tem zgłos­zonym przez Fun­dację Pro-Pra­wo do życia Mar­iusza Dzierżawskiego, gdzie nieste­ty jest zawarty zapis o kar­al­noś­ci więzie­niem kobi­et. Dru­ga lista pod­pisów pod Apelem Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, kierowana przez dr. Pawła Wosick­iego. Oba mają wspól­ny cel, bo w jed­nym i w drugim doku­men­cie pos­tu­lu­je się czy wprowadza pro­jekt pełnej bez żad­nych wyjątków ochrony życia każdego poczętego dziec­ka. Cieszy nas, że w tej zasad­niczej kwestii jest jed­ność wśród wszys­t­kich świec­kich ruchów pro-life. Różn­imy się nato­mi­ast tem­atem o kar­al­noś­ci kobi­et. Wspier­am i pomagam w zbiera­niu pod­pisów pod Apelem Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia. Z niezwykłą radoś­cią przyjęliśmy głos księdza Prze­mysława Drą­ga, w którym jed­noz­nacznie stwierd­zono, że biskupi Koś­cioła katolick­iego jas­no opowiedzieli się za pełną ochroną życia każdego poczętego dziec­ka, ale prze­ciw kara­niu i więzie­niu kobi­et, które dopuszcza­ją się aborcji.

Według najnowszych, ogólnopol­s­kich badań CBOS, przeprowad­zonych w dni­ach 2–9 mar­ca br. na pró­bie 1034 osób wyni­ka, że:

Dwie trze­cie badanych (66%) zgadza się z opinią, że «zawsze i nieza­leżnie od okolicznoś­ci, ludzkie życie powin­no być chro­nione od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci». Nie zgadza się z tym stwierdze­niem 28%, a mniej więcej co siedem­nasty badany (6%) nie ma w tej spraw­ie zdania”.

Mamy moc­ne popar­cie wśród Polaków w zma­gani­ach o pra­wo do życia dla każdego poczętego dziecka.

Szczęść Boże!


Biskupi za prawem do życia bez wyjątków i prze­ci­wko kara­niu kobiet
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.