Barbarzyński projekt, pełnej legalizacji zbrodni aborcji (autorstwa środowisk lewicowych i feministycznych)

W ramach inic­jaty­wy usta­wodaw­czej zaty­tułowanej „Ratu­jmy Kobi­ety” została zgłos­zona do Sej­mu ustawa o prawach kobi­et i świadomym rodzi­cielst­wie. Jest to pro­jekt pełnej legal­iza­cji zbrod­ni abor­cji przy­go­towany przez środowiska fem­i­nisty­czne i lewicowe.

Sam tytuł inic­jaty­wy usta­wodaw­czej „Ratu­jmy kobi­ety” jest zakła­many w swej nazwie, bo doma­ga­jąc się pełnego, bez ograniczeń prawa zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci — do 12. tygod­nia ciąży, zapom­ni­ane zostały pod­sta­wowe fak­ty naukowo-medy­czne. Zasad­niczym pier­wszym fak­tem w tym wielkim sporze o życie jest to, że życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia. Dru­gi fakt naukowo-medy­czny to, że w momen­cie poczę­cia deter­min­u­je się płeć człowieka. Od momen­tu poczę­cia jest się mężczyzną albo kobietą.

Środowiska fem­i­nisty­czne i lewicowe stara­jąc się o pra­wo zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci do 12. tygod­nia ciąży, for­su­ją bar­barzyńskie bezpraw­ie zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dziew­czynek w łonie mat­ki. Są to bar­barzyńskie dzi­ała­nia. Trze­ba przy­pom­nieć fakt medy­czny, że przy abor­cji znieczu­le­nie otrzy­mu­ją tylko kobi­ety, które pod­da­ją się temu zbrod­niczemu zabiegowi, nato­mi­ast nien­ar­o­d­zone dziecko jest zabi­jane bez znieczu­le­nia w okrut­ny sposób. Z odkryć medy­cyny peri­na­tal­nej wiemy, że już w drugim miesiącu życia w łonie mat­ki dziecko ma dalece wyk­sz­tał­cony układ ner­wowy, reagu­je na bodźce zewnętrzne i odczuwa ból. Nien­ar­o­d­zone dzieci, chłopczyk czy dziew­czyn­ka, zabi­jane są z więk­szą bru­tal­noś­cią niż usyp­i­ane są psy i koty u wetery­narza. Są to fak­ty oczy­wiste, lekce­ważone przez środowiska lewicowe.

W hanieb­nym pro­jek­cie ustawy środowisk fem­i­nisty­cznych i lewicowych zapisano także możli­wość zabi­ja­nia chorych czy niepełnosprawnych dzieci, aż do 24. tygod­nia ciąży, czyli do 6. miesią­ca. Zdaniem środowisk fem­i­nisty­cznych, kiedy ciąża pow­stanie w wyniku czynu zabro­nionego, moż­na było­by zabić dziecko do 18. tygod­nia jego życia (4. miesiąc). Chci­ałbym zwró­cić uwagę na niel­og­iczność tego zapisu, który mówi wprost, że moż­na zabić nien­ar­o­d­zone dziecko, jeżeli ist­nieje pode­jrze­nie, że ciąża pow­stała w wyniku czynu zabro­nionego. Załóżmy, że ojciec dziec­ka jest winien tego przestępst­wa, dosta­je kil­ka lat więzienia za hanieb­ny czyn gwał­tu, a jego nien­ar­o­d­zone i niewinne dziecko ma dostać najwyższy wymi­ar kary — karę śmier­ci. Abor­c­ja jest stras­zli­wą karą śmier­ci dla nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Apelu­ję do wszys­t­kich prawników, żeby wstaw­iali się za obroną życia dla dzieci obję­tych tym właśnie paragrafem.

W uza­sad­nie­niu tego pro­jek­tu już na samym początku widać zakła­manie. Środowiska fem­i­nisty­czne poda­ją, że według współpracu­ją­cych z nimi orga­ni­za­cji, w pol­skim podziemiu dokonu­je się od 80 do 190 tys. abor­cji rocznie. Jest to wiel­ka niepraw­da. Pod­czas Komisji Sej­mowych wiele razy przed­staw­iałem naukowe opra­cow­a­nia, które zaprzecza­ły danym środowisk fem­i­nisty­cznych o wielkoś­ci pol­skiego podziemia abor­cyjnego. Z poważnych naukowych opra­cow­ań wyni­ka, że w Polsce licz­ba ta waha się od 7–14 tys. abor­cji rocznie.

W 1997 roku przy pełnej swo­bodzie abor­cji zare­je­strowano 3 tys. doko­nanych abor­cji, które dokony­wały się za dar­mo w szpi­ta­lach, przy pełnym popar­ciu środowisk lewicowych, na czele z Prezy­den­tem Alek­san­drem Kwaśniewskim. Pytam, jakim cud­em z danych środowisk fem­i­nisty­cznych wyni­ka, że w warunk­ach niele­gal­nych i niebez­piecznych mogło być aż 100 czy 200 tys. doko­nanych abor­cji. Jest to wielkie kłamst­wo, które od wielu lat jest podawane opinii publicznej.

Apelu­ję do wszys­t­kich o włącze­nie się w trwa­jącą akcję zbiera­nia pod­pisów pod Apelem Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia. Akc­ja będzie trwała jeszcze do 15 wrześ­nia. Pod­pisy moż­na składać elek­tron­icznie na stron­ie inter­ne­towej www.kochamykazdedziecko.pl

Szczęść Boże!


Bar­barzyńs­ki pro­jekt, pełnej legal­iza­cji zbrod­ni abor­cji (autorstwa środowisk lewicowych i feministycznych)
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.