Bądź aktywnym obywatelem

Kwest­ie usta­wowo-prawne związane ze sztucznym zapłod­nie­niem mają zostać ure­g­u­lowane jeszcze pod­czas tej kadencji Sej­mu. Nie tylko może­my, ale mamy moral­ny obow­iązek wyko­rzys­tać ten czas do mod­l­itwy w intencji ety­cznych rozwiązań w spraw­ie pro­ce­dury in vit­ro, a jest nimi całkow­ity zakaz tworzenia istot ludz­kich w warunk­ach lab­o­ra­to­ryjnych. Właś­ci­wym rozwiązaniem jest pro­mowanie napro­tech­nologii, która jest ety­czną i skuteczną metodą leczenia niepłod­noś­ci małżeńskiej.

Kwest­ie usta­wowo-prawne związane ze sztucznym zapłod­nie­niem mają zostać ure­g­u­lowane jeszcze pod­czas tej kadencji Sej­mu. Pre­mier Don­ald Tusk zapowiedzi­ał, że Plat­for­ma Oby­wa­tel­s­ka powró­ci do sprawy rozwiązań prawnych związanych z pro­ce­durą in vit­ro po wakac­jach. Zatem jest to czas dla nas, kato­lików, oby­wa­teli naszej ojczyzny. Nie tylko może­my, ale mamy moral­ny obow­iązek wyko­rzys­tać ten czas do mod­l­itwy w intencji ety­cznych rozwiązań w spraw­ie pro­ce­dury in vit­ro, a jest nimi całkow­ity zakaz tworzenia istot ludz­kich w warunk­ach lab­o­ra­to­ryjnych. Właś­ci­wym rozwiązaniem jest pro­mowanie i napro­tech­nologii, która jest ety­czną i skuteczną metodą leczenia niepłod­noś­ci małżeńskiej. Jed­nak obok mod­l­itwy potrzeb­ne jest dzi­ałanie na rzecz zablokowa­nia legal­iza­cji pro­ce­dury in vit­ro. A możesz to uczynić poprzez

  • redagowanie listów do par­la­men­tarzys­tów, w których wyrazisz swo­je stanowisko wobec kwestii sztucznego zapłodnienia,
  • wyko­nanie tele­fonu do biu­ra poselskiego/senatorskiego, przed­staw­ić się i powiedzieć: „Ja, Jan Kowal­s­ki, z miejs­cowoś­ci… proszę, aby Pan senator/poseł… opowiedzi­ał się za ucz­ci­wym rozwiązaniem prob­le­mu pro­ce­dury in vit­ro – wprowadze­niem jej całkowitego zakazu, a wspieranie naprotechnologii”,
  • wysyłanie e‑maili na adres inter­ne­towy pana pre­miera, marsza­ł­ka sen­atu, parlamentarzystów.

Nie możesz pozostać bierny, gdyż zaniechanie jest grzechem. Jeżeli możesz uczynić coś dobrego, a braku­je Ci motywacji i chę­ci, to nie jest to obo­jętne dla Two­jego sum­ienia. Przy­pom­i­nam, że w 2010 roku pon­ad 300 naukow­ców oraz 1000 pra­cown­ików służ­by zdrowia wysłało do par­la­men­tu swo­je stanowisko wobec pro­ce­dury in vit­ro, doma­ga­jąc się jej całkowitego zakazu, a nawołu­jąc do wspiera­nia i rozpowszech­ni­a­nia napro­tech­nologii. Jed­nak, poza paro­ma lis­ta­mi, nie doczekali się odpowiedzi rządzą­cych. Musimy doma­gać się ucz­ci­wego rozwiąza­nia kwestii in vit­ro i rzetel­nego przed­staw­ienia jej w mediach.


Bądź akty­wnym obywatelem
Ten wpis został opublikowany w kategorii in vitro, Naprotechnologia, Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.