Archiwa autora: Antoni Zięba

Jeszcze raz o petycji do Prezydenta RP w sprawie doprecyzowania kwestii prawa do życia w Polskiej Konstytucji

Pragnę przy­pom­nieć, że Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia przy­go­towała Apel do Prezy­denta Andrzeja Dudy. Prezy­dent bardzo słusznie zainicjował pro­ces zmi­any naszej Kon­sty­tucji, ponieważ dzisiaj obow­iązuje doku­ment napisany w cza­sach rządów postko­mu­nisty­cznych, posi­ada wiele niedoskonałości.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Jeszcze raz o petycji do Prezydenta RP w sprawie doprecyzowania kwestii prawa do życia w Polskiej Konstytucji została wyłączona

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej

Grupa stu posłów zapowiedzi­ała złoże­nie w Try­bunale Kon­sty­tucyjnym wniosku o stwierdze­nie niekon­sty­tucyjności przesłanki eugenicznej, dopuszcza­jącej abor­cję ze względu na upośledze­nie płodu lub nieuleczalną chorobę zagraża­jącą jego życiu. Nowa inic­jatywa, posłuży wzmoc­nie­niu prawa do życia dla poczę­tych dzieci, prawa obow­iązu­jącego w naszej Ojczyźnie.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej została wyłączona

Sprawa profesora Mariana Gabrysia

Prof. Mar­ian Gabryś nie został dol­nośląskim wojew­ódzkim kon­sul­tan­tem ds. ginekologii. Jego kandy­daturę odrzu­cił kon­sul­tant kra­jowy. Prof. dr hab. n. med. Mar­ian Gabryś został wyz­nac­zony na kon­sul­tanta wojew­ódzkiego w dziedzinie ginekologii i położnictwa przez Woje­w­odę Dol­nośląskiego, a tą decyzję zaak­cep­towała Dol­nośląska Izba Lekarska. Niestety decyzję zablokował prof. Stanisław Rad­ow­icki, … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Sprawa profesora Mariana Gabrysia została wyłączona

Stanowisko Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”

Chci­ałbym zaprezen­tować i krótko sko­men­tować stanowisko Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia w sprawie oby­wa­tel­skiej inic­jatywy ustawodawczej„Zatrzymać abor­cję”. „Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia z nadzieją na poprawę prawnej ochrony życia poczę­tych dzieci, przyjęła zapowiedź oby­wa­tel­skiej inic­jatywy usta­wodaw­czej „Zatrzy­maj Abor­cję”. Inic­jatywa ta, lik­widu­jąc tzw. przesłankę eugeniczną … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Stanowisko Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję” została wyłączona

Ponowienie Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

Biskupi ponow­ili Akt Poświęce­nia Koś­cioła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt został odnowiony w Sank­tu­ar­ium Matki Bożej Fatim­skiej na Krzep­tówkach w Zakopanem. W Tym roku przeży­wamy setną rocznicę objaw­ień fatim­s­kich. Jest to szczególny czas łaski i szansy dla całego świata. Księża Biskupi zebrani na Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski z udzi­ałem … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Ponowienie Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi została wyłączona