Archiwa autora: Antoni Zięba

Wysokie poparcie społeczne dla prawnej ochrony życia nienarodzonych dzieci

W ostat­nim cza­sie w son­dażach obser­wowal­iśmy bardzo niepoko­jący spadek popar­cia dla idei ochrony życia każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ralny kres. Okazuje się, że na dzień dzisiejszy spadek został zatrzy­many, a popar­cie dla idei życia zaczyna pomału wzras­tać. CBOS przeprowadził w okre­sie od 30 marca do 6 kwiet­nia 2017 … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Wysokie poparcie społeczne dla prawnej ochrony życia nienarodzonych dzieci została wyłączona

Rozstrzygnięcie konkursu akademickiego pro-life

24 kwiet­nia w Sali Wojew­ódzkiej Bib­lioteki Pub­licznej w Krakowie został rozstrzyg­nięty Konkurs Aka­demicki na prace licenc­jackie i mag­is­ter­skie z zakresu tem­atyki obrony życia człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ralny kres. Konkurs został zor­ga­ni­zowany przez Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka. Jest to wielki sukces, ponieważ do pier­wszej edy­cji tego konkursu … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Rozstrzygnięcie konkursu akademickiego pro-life została wyłączona

Kolejna dobra zmiana w USA

Święta Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego niosą rok rocznie nam obroń­com życia wielką radość, że Chrys­tus zmartwych­w­stał i my zmartwych­w­staniemy. W tym zwycięst­wie Chrys­tusa nad śmier­cią, Jego zmartwych­w­staniem dostrzegamy także zwycięstwo w skali całego globu, w skali całej ludzkości. Jak uczył Święty Jan Paweł II, właśnie w Chrys­tusie zmarłym i zmartwych­w­stałym … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Kolejna dobra zmiana w USA została wyłączona

61 sesja Komisji do spraw Statusu Kobiet ONZ

Od 13 do 24 marca 2017 roku w siedz­i­bie ONZ w Nowym Jorku miała miejsce 61 Sesja Komisji do spraw Sta­tusu Kobiet. Było to bardzo ważne wydarze­nie poli­ty­czne w skali całego świata zakońc­zone wielkim sukce­sem sił pro-life. Sukce­sem, który zawdz­ięczamy nowej admin­is­tracji amerykańskiej, a konkret­nie Prezy­den­towi Don­al­dowi Trumpowi. Ambasador … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania 61 sesja Komisji do spraw Statusu Kobiet ONZ została wyłączona

Przesłanie XXXVII Pielgrzymki Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Na Jas­nej Górze w sobotę, 18 marca miała miejsce XXXVII Ogólnopol­ska Piel­grzymka Obrońców Życia. Skupiła około tysiąca osób z całego kraju. Trady­cyjnie zain­au­gurowała ją poranna Msza św. w Kapl­icy Cud­ownego Obrazu, której prze­wod­niczył ks. abp senior Stanisław Nowak. W swo­jej homilii mocno pod­kreślił obow­iązek akty­wnego dzi­ała­nia na rzecz obrony … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Przesłanie XXXVII Pielgrzymki Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę została wyłączona