Archiwa autora: Antoni Zięba

Sprawa profesora Mariana Gabrysia

Prof. Mar­ian Gabryś nie został dol­nośląskim wojew­ódzkim kon­sul­tan­tem ds. ginekologii. Jego kandy­daturę odrzu­cił kon­sul­tant kra­jowy. Prof. dr hab. n. med. Mar­ian Gabryś został wyz­nac­zony na kon­sul­tanta wojew­ódzkiego w dziedzinie ginekologii i położnictwa przez Woje­w­odę Dol­nośląskiego, a tą decyzję zaak­cep­towała Dol­nośląska Izba Lekarska. Niestety decyzję zablokował prof. Stanisław Rad­ow­icki, … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Sprawa profesora Mariana Gabrysia została wyłączona

Stanowisko Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”

Chci­ałbym zaprezen­tować i krótko sko­men­tować stanowisko Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia w sprawie oby­wa­tel­skiej inic­jatywy ustawodawczej„Zatrzymać abor­cję”. „Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia z nadzieją na poprawę prawnej ochrony życia poczę­tych dzieci, przyjęła zapowiedź oby­wa­tel­skiej inic­jatywy usta­wodaw­czej „Zatrzy­maj Abor­cję”. Inic­jatywa ta, lik­widu­jąc tzw. przesłankę eugeniczną … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Stanowisko Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję” została wyłączona

Ponowienie Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

Biskupi ponow­ili Akt Poświęce­nia Koś­cioła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt został odnowiony w Sank­tu­ar­ium Matki Bożej Fatim­skiej na Krzep­tówkach w Zakopanem. W Tym roku przeży­wamy setną rocznicę objaw­ień fatim­s­kich. Jest to szczególny czas łaski i szansy dla całego świata. Księża Biskupi zebrani na Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski z udzi­ałem … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Ponowienie Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi została wyłączona

Oświadczenia w sprawie pigułki „dzień po”

Przed­staw­iciele Praw­icy Rzecz­pospo­litej uważają, że rząd ma obow­iązek wyco­fać pigułkę ellaOne i podobne preparaty z pol­skiego rynku. Wys­tosowali oświad­cze­nie pod­pisane przez Mar­i­ana Piłkę, Lecha Łuczyńskiego i Lidię Sankowską-Grabczuk.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Oświadczenia w sprawie pigułki „dzień po” została wyłączona

Apel w sprawie doprecyzowania ochrony życia w nowej konstytucji

Prezy­dent Andrzej Duda 20 maja wygłosił orędzie z okazji drugiej rocznicy wyboru na urząd prezydenta.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Apel w sprawie doprecyzowania ochrony życia w nowej konstytucji została wyłączona