Archiwa autora: Antoni Zięba

100 rocznica urodzin profesora Włodzimierza Fijałkowskiego

W tym roku przy­pada setna rocznica urodzin wybit­nego lekarza ginekologa – położnika prof. dr. hab. n. med. Włodz­imierza Fijałkowskiego. Był twórcą pol­skiego mod­elu szkół rodzenia, a także cenionym pro­mo­torem nat­u­ral­nych metod planowa­nia rodziny. Włodz­imierz Fijałkowski urodził się 4 czer­wca 1917 r. w Bobrown­ikach nad Wisłą. Do matury … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania 100 rocznica urodzin profesora Włodzimierza Fijałkowskiego została wyłączona

Petycja do Prezydenta RP w sprawie doprecyzowania kwestii prawa do życia w polskiej Konstytucji

Prezy­dent Andrzej Duda zapro­ponował pod­ję­cie debaty w sprawie nowej Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Dzisiejsza Kon­sty­tucja, która obow­iązuje to kon­sty­tucja z ery postko­mu­nizmu. Została uch­walona 1997 roku, kiedy władzę spra­wował Alek­sander Kwaśniewski jako prezy­dent, a pre­mierem był Włodz­imierz Cimoszewicz. SLD w pewnym sen­sie wymusiło ksz­tałt Kon­sty­tucji, która do dzisiaj … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Petycja do Prezydenta RP w sprawie doprecyzowania kwestii prawa do życia w polskiej Konstytucji została wyłączona

Wysokie poparcie społeczne dla prawnej ochrony życia nienarodzonych dzieci

W ostat­nim cza­sie w son­dażach obser­wowal­iśmy bardzo niepoko­jący spadek popar­cia dla idei ochrony życia każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ralny kres. Okazuje się, że na dzień dzisiejszy spadek został zatrzy­many, a popar­cie dla idei życia zaczyna pomału wzras­tać. CBOS przeprowadził w okre­sie od 30 marca do 6 kwiet­nia 2017 … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Wysokie poparcie społeczne dla prawnej ochrony życia nienarodzonych dzieci została wyłączona

Rozstrzygnięcie konkursu akademickiego pro-life

24 kwiet­nia w Sali Wojew­ódzkiej Bib­lioteki Pub­licznej w Krakowie został rozstrzyg­nięty Konkurs Aka­demicki na prace licenc­jackie i mag­is­ter­skie z zakresu tem­atyki obrony życia człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ralny kres. Konkurs został zor­ga­ni­zowany przez Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka. Jest to wielki sukces, ponieważ do pier­wszej edy­cji tego konkursu … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Rozstrzygnięcie konkursu akademickiego pro-life została wyłączona

Kolejna dobra zmiana w USA

Święta Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego niosą rok rocznie nam obroń­com życia wielką radość, że Chrys­tus zmartwych­w­stał i my zmartwych­w­staniemy. W tym zwycięst­wie Chrys­tusa nad śmier­cią, Jego zmartwych­w­staniem dostrzegamy także zwycięstwo w skali całego globu, w skali całej ludzkości. Jak uczył Święty Jan Paweł II, właśnie w Chrys­tusie zmarłym i zmartwych­w­stałym … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Kolejna dobra zmiana w USA została wyłączona