Audiencja przedstawicieli PSOŻC u ks. kard. S. Dziwisza

Pole­cam waszej mod­l­itwie par­la­men­tarzys­tów, aby okaza­li się ludź­mi sum­ienia, prawego sum­ienia, kieru­jącego się prawem nat­u­ral­nym, którego wyrazem są Boże przykaza­nia. Módlmy się, aby w pode­j­mowa­niu odpowiedzial­nych decyzji kierowali się zasadą dobra, a nie mniejszego zła. Naród pol­s­ki w zde­cy­dowanej więk­szoś­ci wierzą­cy ma pra­wo do dobrych i spraw­iedli­wych praw, nie skażonych kom­pro­misa­mi – powiedzi­ał ks. kard. Stanisław Dzi­wisz do piel­grzymów krakows­kich wyrusza­ją­cych na Jas­ną Górę.

Prag­nę podzielić się z Wami rados­ną infor­ma­cją – 5 wrześ­nia 2012 roku w Kurii Met­ro­pol­i­tarnej Krakowskiej ks. kard. Stanisław Dzi­wisz udzielił audi­encji przed­staw­icielom Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Spotkanie prze­biegło w bard­zo serdecznej atmos­ferze. Zapoz­nal­iśmy Księdza Kar­dy­nała z naszą bieżącą dzi­ałal­noś­cią, akcen­tu­jąc kwest­ię mod­l­itwy w intencji obrony życia człowieka: udzi­ał w corocznej orga­ni­za­cji Piel­grzym­ki Obrońców Życia na Jas­ną Górę, obchody Nar­o­dowego Dnia Poku­ty (27 kwiet­nia 1956 r. – roczni­ca narzuce­nia Polsce w warunk­ach ter­roru komu­nisty­cznego ustawy abor­cyjnej). Przed­staw­iliśmy również nasze plany i zamierzenia na nachodzą­cy rok. Ks. kard. Stanisław Dzi­wisz z wielką uwagą wysłuchał naszego spra­woz­da­nia, podzielił się z nami włas­ny­mi rada­mi i sug­es­ti­a­mi, a na koniec spotka­nia udzielił Pol­skiemu Sto­warzysze­niu Obrońców Życia Człowieka błogosławieństwo.

W tym kon­tekś­cie prag­nę przy­pom­nieć słowa wypowiedziane przez Met­ro­pol­itę Krakowskiego do piel­grzymów krakows­kich, wyrusza­ją­cych na Jas­ną Górę w sierp­niu 2012 r.: Powierzam wam jed­ną ważną sprawę, która będzie decy­dować o przyszłoś­ci naszego nar­o­du, o jego chrześ­ci­jańskim obliczu. Nasz par­la­ment przy­go­towu­je się do ustanowienia praw dotyka­ją­cych najwyższych wartoś­ci moral­nych. Pole­cam waszej mod­l­itwie par­la­men­tarzys­tów, aby okaza­li się ludź­mi sum­ienia, prawego sum­ienia, kieru­jącego się prawem nat­u­ral­nym, którego wyrazem są Boże przykaza­nia. Módlmy się, aby w pode­j­mowa­niu odpowiedzial­nych decyzji kierowali się zasadą dobra, a nie mniejszego zła. Naród pol­s­ki, w zde­cy­dowanej więk­szoś­ci wierzą­cy, ma pra­wo do dobrych i spraw­iedli­wych praw, nie skażonych kom­pro­misa­mi.

Potrze­ba wiele różnych dzi­ałań, aby pra­wo w Polsce przy­czyniło się do budowa­nia „cywiliza­cji życia” i miłoś­ci. Jed­nak jako pier­wsza powin­na być zawsze mod­l­it­wa. I właśnie o nią prosił Met­ro­poli­ta Krakows­ki ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Chci­ałbym także prosić Was o mod­l­itwę w intencji amerykańs­kich obrońców życia. Obec­nie w Stanach Zjed­noc­zonych ma miejsce kam­pa­nia prezy­denc­ka. Kandy­du­ją dwie opc­je, które pro­ponu­ją odmi­enne wiz­je świa­ta i prawa. Przed­staw­icielem demokratów jest obec­ny prezy­dent – Barack Oba­ma – zwolen­nik abor­cji. W przy­pad­ku zwycięst­wa zapowiedzi­ał dal­szą dzi­ałal­ność i wspar­cie finan­sowe dla orga­ni­za­cji proabor­cyjnych oraz pro­mocję i legal­iza­cję związków homoseksualnych.

Kandy­datem repub­likanów jest Mitt Rom­ney, o stanowisko wiceprezy­den­ta ubie­ga się nato­mi­ast Paul Ryan. Obaj kandy­daci opowiada­ją się za prawem do życia nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Potrze­ba naszej serdecznej mod­l­itwy w intencji amerykańs­kich obrońców życia i wszys­t­kich oby­wa­teli, aby w tej kam­panii wybor­czej wybrali osobę, która szanu­je pra­wo do życia każdego człowieka.


Audi­enc­ja przed­staw­icieli PSOŻC u ks. kard. S. Dziwisza
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, Inicjatywy społeczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.