Atak na prawo do klauzuli sumienia aptekarzy

Poli­ty­cy „Nowoczes­nej” pięt­nu­ją far­ma­ceutów odmaw­ia­ją­cych sprzedaży środ­ków poronnych.

Media niedawno poin­for­mowały, że w Warsza­w­ie par­tia „Nowoczes­na” rozpoczęła akcję, jak słusznie nazwał to„Nasz Dzi­en­nik” — nękanie za sum­ie­nie. Dzi­ałacze z par­tii „Nowoczes­nej” z regionu warsza­wskiego, chodzą po aptekach i pyta­ją się o dostęp­ność piguł­ki ellaOne. Jeżeli jest ona niedostęp­na, to moc­no kry­tyku­ją aptekarzy, doma­ga­jąc się jej sprowadzenia. Nęka­ją aptekarzy mówiąc, że łamią pra­wo zasła­ni­a­jąc się klauzulą sum­ienia. Jaka jest prawda?

Wróćmy do fak­tów. Piguł­ka ellaOne jest środ­kiem wczesno­poron­nym, a w pewnym momen­cie cyk­lu kobiecego oczy­wiś­cie ma także dzi­ałanie antykon­cep­cyjne. Nau­ka i medy­cy­na mówi jas­no, że ta piguł­ka ma także dzi­ałanie wczesno­poronne i niszczy poczętą istotę ludzką. Organy Min­is­terst­wa Zdrowia dop­uś­ciły stosowanie piguł­ki na recep­tę, wbrew pol­skiemu prawu. Smu­ci mnie fakt, że są takie rozstrzyg­nię­cia prawne nawet na poziomie Min­is­terstw czy Komisji Sej­mowej. Piguł­ka niszczy poczęte życie ludzkie w określonym cza­sie cyk­lu kobi­ety, a więc narusza nasze usta­wodaw­st­wo, a w tym ustawę o ochronie życia z 7 sty­cz­nia 1993 roku. Stwierdze­nie, że aptekarze zasła­ni­a­ją się klauzulą sum­ienia jest bard­zo krzy­wdzące i obraźli­we, ponieważ pod­stawą nor­mal­nego państ­wa jest szanowanie sum­ienia oby­wa­teli. To nie jest pos­tu­lat zapisany tylko w doku­men­tach Koś­cioła Katolick­iego, ale w doku­men­tach pon­ad wyznaniowych.

Przy­toczę kil­ka z nich i ukażę jak wielkim błę­dem jest pró­ba blokowa­nia przez dzi­ałaczy „Nowoczes­nej” tych far­ma­ceutów, którzy chcą korzys­tać z przy­należnego im prawa wol­noś­ci sumienia.

Zacznę od przy­pom­nienia Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka Nar­o­dów Zjed­noc­zonych z 10 grud­nia 1948 roku. W art. 18. jest zapisane:„Każdy człowiek ma pra­wo wol­noś­ci myśli, sum­ienia i wyz­na­nia”. Dzi­ałacze z par­tii „Nowoczes­na” powin­ni to znać i respek­tować, aby nie zmuszać far­ma­ceutów i aptekarzy do łama­nia sumień.

Europe­js­ka Kon­wenc­ja Praw Człowieka z 4 listopa­da 1950 roku art. 9. ma następu­ją­cy zapis:„Każdy ma pra­wo do wol­noś­ci myśli, sum­ienia i wyz­na­nia”. Każdy człowiek, far­ma­ceu­ta, lekarz, nauczyciel…każdy.

W Naszej Kon­sty­tucji dzisi­aj obow­iązu­jącej, a uch­walonej przez postko­mu­nistów, bo pełną władzę w Polsce w 1997 roku, gdy pow­stawał doku­ment, dzierżyła postko­mu­nisty­cz­na lewicowa for­ma­c­ja, wid­nieje zapis art. 53., w którym czytamy:„Każdemu zapew­nia się wol­ność sum­ienia i religii”. Posłowie z par­tii „Nowoczes­na” łamią pra­wo na poziomie kon­sty­tucyjnym. Takie pode­jś­cie jest kary­godne i powin­no być ści­gane przez organy spraw­iedli­woś­ci. „Nowoczes­na” bezczel­nie i cyn­icznie mówi, że aptekarze łamią pra­wo nie udostęp­ni­a­jąc pigułki„dzień po” — ellaOne.

Jest jeszcze bard­zo wiele spraw w naszej Ojczyźnie do ure­g­u­lowa­nia i napraw­ienia, ale nie może być tak, że dzi­ałacze lewicowej orga­ni­za­cji swoim cynizmem próbu­ją zas­traszyć aptekarzy i far­ma­ceutów. Porząd­ni ludzie powin­ni razem i sol­i­darnie się bronić, bo to nie jest tylko sprawa far­ma­ceutów. Wszyscy powin­niśmy pod­nieść potężny głos w obronie ucz­ci­wych aptekarzy i far­ma­ceutów. Chce­my, aby w naszych aptekach pra­cow­ali ucz­ci­wi aptekarze i far­ma­ceu­ci, którzy sto­ją na straży ochrony życia każdego człowieka.

Szczęść Boże!

 


Atak na pra­wo do klauzuli sum­ienia aptekarzy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.