Atak na prawo do klauzuli sumienia aptekarzy

Poli­tycy „Nowoczes­nej” pięt­nują far­ma­ceutów odmaw­ia­ją­cych sprzedaży środ­ków poronnych.

Media niedawno poin­for­mowały, że w Warsza­wie par­tia „Nowoczesna” rozpoczęła akcję, jak słusznie nazwał to„Nasz Dzi­en­nik” — nękanie za sum­ie­nie. Dzi­ałacze z par­tii „Nowoczes­nej” z regionu warsza­wskiego, chodzą po aptekach i pytają się o dostęp­ność pigułki ellaOne. Jeżeli jest ona niedostępna, to mocno kry­tykują aptekarzy, doma­ga­jąc się jej sprowadzenia. Nękają aptekarzy mówiąc, że łamią prawo zasła­ni­a­jąc się klauzulą sum­ienia. Jaka jest prawda?

Wróćmy do fak­tów. Pigułka ellaOne jest środ­kiem wczesno­poron­nym, a w pewnym momen­cie cyklu kobiecego oczy­wiś­cie ma także dzi­ałanie antykon­cep­cyjne. Nauka i medy­cyna mówi jasno, że ta pigułka ma także dzi­ałanie wczesno­poronne i niszczy poczętą istotę ludzką. Organy Min­is­terstwa Zdrowia dop­uś­ciły stosowanie pigułki na receptę, wbrew pol­skiemu prawu. Smuci mnie fakt, że są takie rozstrzyg­nię­cia prawne nawet na poziomie Min­is­terstw czy Komisji Sej­mowej. Pigułka niszczy poczęte życie ludzkie w określonym cza­sie cyklu kobi­ety, a więc narusza nasze usta­wodaw­stwo, a w tym ustawę o ochronie życia z 7 sty­cz­nia 1993 roku. Stwierdze­nie, że aptekarze zasła­ni­ają się klauzulą sum­ienia jest bardzo krzy­wdzące i obraźliwe, ponieważ pod­stawą nor­mal­nego państwa jest szanowanie sum­ienia oby­wa­teli. To nie jest pos­tu­lat zapisany tylko w doku­men­tach Koś­cioła Katolick­iego, ale w doku­men­tach ponad wyznaniowych.

Przy­toczę kilka z nich i ukażę jak wielkim błę­dem jest próba blokowa­nia przez dzi­ałaczy „Nowoczes­nej” tych far­ma­ceutów, którzy chcą korzys­tać z przy­należnego im prawa wol­ności sumienia.

Zacznę od przy­pom­nienia Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka Nar­o­dów Zjed­noc­zonych z 10 grud­nia 1948 roku. W art. 18. jest zapisane:„Każdy człowiek ma prawo wol­ności myśli, sum­ienia i wyz­na­nia”. Dzi­ałacze z par­tii „Nowoczesna” powinni to znać i respek­tować, aby nie zmuszać far­ma­ceutów i aptekarzy do łama­nia sumień.

Europe­jska Kon­wencja Praw Człowieka z 4 listopada 1950 roku art. 9. ma następu­jący zapis:„Każdy ma prawo do wol­ności myśli, sum­ienia i wyz­na­nia”. Każdy człowiek, far­ma­ceuta, lekarz, nauczyciel…każdy.

W Naszej Kon­sty­tucji dzisiaj obow­iązu­jącej, a uch­walonej przez postko­mu­nistów, bo pełną władzę w Polsce w 1997 roku, gdy pow­stawał doku­ment, dzierżyła postko­mu­nisty­czna lewicowa for­ma­cja, wid­nieje zapis art. 53., w którym czytamy:„Każdemu zapew­nia się wol­ność sum­ienia i religii”. Posłowie z par­tii „Nowoczesna” łamią prawo na poziomie kon­sty­tucyjnym. Takie pode­jś­cie jest kary­godne i powinno być ści­gane przez organy spraw­iedli­wości. „Nowoczesna” bezczel­nie i cyn­icznie mówi, że aptekarze łamią prawo nie udostęp­ni­a­jąc pigułki„dzień po” — ellaOne.

Jest jeszcze bardzo wiele spraw w naszej Ojczyźnie do ure­g­u­lowa­nia i napraw­ienia, ale nie może być tak, że dzi­ałacze lewicowej orga­ni­za­cji swoim cynizmem próbują zas­traszyć aptekarzy i far­ma­ceutów. Porządni ludzie powinni razem i sol­i­darnie się bronić, bo to nie jest tylko sprawa far­ma­ceutów. Wszyscy powin­niśmy pod­nieść potężny głos w obronie ucz­ci­wych aptekarzy i far­ma­ceutów. Chcemy, aby w naszych aptekach pra­cow­ali ucz­ciwi aptekarze i far­ma­ceuci, którzy stoją na straży ochrony życia każdego człowieka.

Szczęść Boże!

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.