Apel w sprawie doprecyzowania ochrony życia w nowej konstytucji

Prezy­dent Andrzej Duda 20 maja wygłosił orędzie z okazji drugiej roczni­cy wyboru na urząd prezydenta.

To krótkie, ale znakomite wys­tąpi­e­nie naszego Prezy­den­ta zasługu­je na przy­pom­nie­nie. Zacy­tu­ję niewiel­ki fragment:

Wbrew opinii tych, którzy twierdzili, że to niemożli­we, wprowadzil­iśmy prode­mograficzny pro­gram 500+, obniżyliśmy wiek emery­tal­ny, z sukce­sem zor­ga­ni­zowal­iśmy Świa­towe Dni Młodzieży i szczyt państw NATO w Warsza­w­ie. Dziś jesteśmy kra­jem bez­piecznym, chro­nionym nie tylko przez naszą armię, ale również przez wojs­ka naszych sojuszników. Dynam­icznie rozwi­ja się pol­s­ka gospo­dar­ka. Jestem dum­ny, że jako Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej mogę swo­ją dzi­ałal­noś­cią wspier­ać ekspan­sję pol­s­kich firm na rynkach świa­towych. Choć przed nami jeszcze wiele do zro­bi­enia, po tych dwóch lat­ach może­my optymisty­cznie patrzeć w przyszłość.

To, co już udało się osiągnąć, utwierdza mnie w przeko­na­niu, że stać nas, jako naród, na dużo więcej. 3 maja, w dzień świę­ta Kon­sty­tucji z 1791 roku, ogłosiłem moją decyzję doty­czącą przyszłorocznego ref­er­en­dum, które ma na celu nakreśle­nie fun­da­men­tu przyszłej ustawy zasad­niczej. Zwrócę się do Sen­atu Rzeczy­pospo­litej, by ref­er­en­dum to odbyło się 11 listopa­da 2018 roku.

Świę­to stule­cia odzyska­nia niepodległoś­ci to najlep­szy — moim zdaniem — dzień na określe­nie niezbęd­nych kierunk­ów zmi­an ustro­jowych w naszym państ­wie. I te kierun­ki po raz pier­wszy w his­torii nakreśli całe nasze społeczeńst­wo. Wierzę w to głęboko, że nikt wyrażonej w ref­er­en­dum opinii nar­o­du, pod­ważał nie będzie. Późniejszą pracę uwieńczy pro­jekt nowej Kon­sty­tucji dla Rzeczy­pospo­litej. Niech to wspólne dzieło będzie wyrazem naszej odpowiedzial­noś­ci za przyszłość nar­o­du i naszego państwa”.

Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia, której jestem współza­łoży­cielem i preze­sem odpowiedzi­ała na słowa Prezy­den­ta. Opra­cow­al­iśmy list do Andrze­ja Dudy w spraw­ie wzmoc­nienia kon­sty­tucyjnej ochrony życia człowieka. Wys­tosowal­iśmy Apel do ludzi dobrej woli, aby pod naszym Apelem do prezy­den­ta Andrze­ja Dudy zbier­a­no pod­pisy. Na stron­ie petycjakonstytucja.pl moż­na elek­tron­icznie wpisać się na listę popier­a­jąc nasz Apel.

Szanowny Pan

dr Andrzej Duda

Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Polskiej

Zachęceni przez Pana Prezy­den­ta, odpowiada­jąc na apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, chce­my włączyć się do nar­o­dowej debaty kon­sty­tucyjnej. Ta waż­na i oczeki­wana przez wiele środowisk inic­jaty­wa jest w swej isto­cie wezwaniem do budowa­nia fun­da­men­tów ustro­ju społecznego, god­nego niepodległej Pol­s­ki. Owocem zainicjowanej przez pana Prezy­den­ta debaty ma być nowa Konstytucja.

Nie wyobrażamy sobie, aby zabrakło w niej pre­cyzyjnych gwarancji prawnej ochrony życia. Dlat­ego, dla uniknię­cia wszel­kich wąt­pli­woś­ci, pos­tu­lu­je­my uzu­pełnie­nie obec­nie obow­iązu­jącego Artykułu 38 Kon­sty­tucji RP, doty­czącego prawa do życia w ten sposób, aby przyjął on brzmienie:

Rzecz­pospoli­ta Pol­s­ka zapew­nia każde­mu człowiekowi prawną ochronę życia, od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Jesteśmy przeko­nani, że tylko Kon­sty­tuc­ja bazu­ją­ca na poszanowa­niu fun­da­men­tal­nego prawa do życia wszys­t­kich oby­wa­teli, bez żad­nych wyjątków, jest god­na Nar­o­du aspiru­jącego do ustro­ju społecznego real­izu­jącego zasady cywiliza­cji życia i miłości.”

Bard­zo proszę o pod­pisy­wanie się pod tym Apelem, który dostęp­ny jest na stron­ie inter­ne­towej petycjakonstytucja.pl. W sierp­niu 2006 roku pod­ję­to próbę wzmoc­nienia kon­sty­tucyjnej ochrony życia człowieka poprzez dopisanie do Art. 38 słów „od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci”. Nieste­ty, ale w kwiet­niu w 2007 roku ta propozy­c­ja nie została przyję­ta. Z przeprowad­zonych son­daży wynikało, że Pola­cy wyraźnie opowiadali się za ochroną życia. Także w lis­tach do Marsza­ł­ka Sej­mu jas­no wyrażali swo­je stanowisko w kwestii wzmoc­nienia ochrony życia. Dzisi­aj to popar­cie społeczne trze­ba przy­pom­i­nać i przed­staw­ić jako dowód, że już wtedy społeczeńst­wo doma­gało się pełniejszej, moc­niejszej i pre­cyzyjnej ochrony życia. Na apel środowisk pro-life w lis­tach do Marsza­ł­ka Sej­mu o uzu­pełnie­nie naszej Kon­sty­tucji opowiedzi­ało się wów­czas 506 tys. oby­wa­teli, a prze­ci­wko wzmoc­nie­niu ochrony życia było tylko 1900 osób. Ufamy, że tym razem uda nam się wzmoc­nić ochronę życia, która będzie zapisana w naszej Konstytucji.

Szczęść Boże!

 


Apel w spraw­ie dopre­cy­zowa­nia ochrony życia w nowej konstytucji
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.