Apel w sprawie doprecyzowania ochrony życia w nowej konstytucji

Prezy­dent Andrzej Duda 20 maja wygłosił orędzie z okazji drugiej rocznicy wyboru na urząd prezydenta.

To krótkie, ale znakomite wys­tąpi­e­nie naszego Prezy­denta zasługuje na przy­pom­nie­nie. Zacy­tuję niewielki fragment:

Wbrew opinii tych, którzy twierdzili, że to niemożliwe, wprowadzil­iśmy prode­mograficzny pro­gram 500+, obniżyliśmy wiek emery­talny, z sukce­sem zor­ga­ni­zowal­iśmy Świa­towe Dni Młodzieży i szczyt państw NATO w Warsza­wie. Dziś jesteśmy kra­jem bez­piecznym, chro­nionym nie tylko przez naszą armię, ale również przez wojska naszych sojuszników. Dynam­icznie rozwija się pol­ska gospo­darka. Jestem dumny, że jako Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej mogę swoją dzi­ałal­noś­cią wspierać ekspan­sję pol­s­kich firm na rynkach świa­towych. Choć przed nami jeszcze wiele do zro­bi­enia, po tych dwóch lat­ach możemy optymisty­cznie patrzeć w przyszłość.

To, co już udało się osiągnąć, utwierdza mnie w przeko­na­niu, że stać nas, jako naród, na dużo więcej. 3 maja, w dzień święta Kon­sty­tucji z 1791 roku, ogłosiłem moją decyzję doty­czącą przyszłorocznego ref­er­en­dum, które ma na celu nakreśle­nie fun­da­mentu przyszłej ustawy zasad­niczej. Zwrócę się do Sen­atu Rzeczy­pospo­litej, by ref­er­en­dum to odbyło się 11 listopada 2018 roku.

Święto stule­cia odzyska­nia niepodległości to najlep­szy — moim zdaniem — dzień na określe­nie niezbęd­nych kierunków zmian ustro­jowych w naszym państ­wie. I te kierunki po raz pier­wszy w his­torii nakreśli całe nasze społeczeństwo. Wierzę w to głęboko, że nikt wyrażonej w ref­er­en­dum opinii nar­odu, pod­ważał nie będzie. Późniejszą pracę uwieńczy pro­jekt nowej Kon­sty­tucji dla Rzeczy­pospo­litej. Niech to wspólne dzieło będzie wyrazem naszej odpowiedzial­ności za przyszłość nar­odu i naszego państwa”.

Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia, której jestem współza­łoży­cielem i preze­sem odpowiedzi­ała na słowa Prezy­denta. Opra­cow­al­iśmy list do Andrzeja Dudy w sprawie wzmoc­nienia kon­sty­tucyjnej ochrony życia człowieka. Wys­tosowal­iśmy Apel do ludzi dobrej woli, aby pod naszym Apelem do prezy­denta Andrzeja Dudy zbier­ano pod­pisy. Na stronie petycjakonstytucja.pl można elek­tron­icznie wpisać się na listę popier­a­jąc nasz Apel.

Szanowny Pan

dr Andrzej Duda

Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Polskiej

Zachęceni przez Pana Prezy­denta, odpowiada­jąc na apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, chcemy włączyć się do nar­o­dowej debaty kon­sty­tucyjnej. Ta ważna i oczeki­wana przez wiele środowisk inic­jatywa jest w swej isto­cie wezwaniem do budowa­nia fun­da­men­tów ustroju społecznego, god­nego niepodległej Pol­ski. Owocem zainicjowanej przez pana Prezy­denta debaty ma być nowa Konstytucja.

Nie wyobrażamy sobie, aby zabrakło w niej pre­cyzyjnych gwarancji prawnej ochrony życia. Dlat­ego, dla uniknię­cia wszel­kich wąt­pli­wości, pos­tu­lu­jemy uzu­pełnie­nie obec­nie obow­iązu­jącego Artykułu 38 Kon­sty­tucji RP, doty­czącego prawa do życia w ten sposób, aby przyjął on brzmienie:

Rzecz­pospolita Pol­ska zapew­nia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Jesteśmy przeko­nani, że tylko Kon­sty­tucja bazu­jąca na poszanowa­niu fun­da­men­tal­nego prawa do życia wszys­t­kich oby­wa­teli, bez żad­nych wyjątków, jest godna Nar­odu aspiru­jącego do ustroju społecznego real­izu­jącego zasady cywiliza­cji życia i miłości.”

Bardzo proszę o pod­pisy­wanie się pod tym Apelem, który dostępny jest na stronie inter­ne­towej petycjakonstytucja.pl. W sierp­niu 2006 roku pod­jęto próbę wzmoc­nienia kon­sty­tucyjnej ochrony życia człowieka poprzez dopisanie do Art. 38 słów „od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci”. Niestety, ale w kwiet­niu w 2007 roku ta propozy­cja nie została przyjęta. Z przeprowad­zonych son­daży wynikało, że Polacy wyraźnie opowiadali się za ochroną życia. Także w lis­tach do Marsza­łka Sejmu jasno wyrażali swoje stanowisko w kwestii wzmoc­nienia ochrony życia. Dzisiaj to popar­cie społeczne trzeba przy­pom­i­nać i przed­stawić jako dowód, że już wtedy społeczeństwo doma­gało się pełniejszej, moc­niejszej i pre­cyzyjnej ochrony życia. Na apel środowisk pro-life w lis­tach do Marsza­łka Sejmu o uzu­pełnie­nie naszej Kon­sty­tucji opowiedzi­ało się wów­czas 506 tys. oby­wa­teli, a prze­ci­wko wzmoc­nie­niu ochrony życia było tylko 1900 osób. Ufamy, że tym razem uda nam się wzmoc­nić ochronę życia, która będzie zapisana w naszej Konstytucji.

Szczęść Boże!

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.