Apel przed wyborami parlamentarnymi

Zbliża się ter­min bard­zo ważnych wyborów par­la­men­tarnych. Już wcześniej przed­staw­iłem naszym drogim słuchac­zom mój Apel o mądry udzi­ał w wyb­o­rach par­la­men­tarnych. Jeszcze raz chci­ałbym przy­pom­nieć ten ważny Apel, abyśmy włączyli się w dzi­ała­nia oby­wa­tel­skie. Służą one właś­ci­we­mu wyborowi naszych par­la­men­tarzys­tów, osób, które będą decy­dować o nowych ustawach pode­j­mowanych przez par­la­ment w naszej ojczyźnie.

Najważniejsze, aktu­alne zadanie obrońców życia i praw rodziny, to mądry udzi­ał w wyb­o­rach par­la­men­tarnych. Św. Jan Paweł II, najwięk­szy z rodu Polaków, jakże częs­to apelował o ochronę życia każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ral­ny kres. W swej encyk­lice „Evan­geli­um vitae” napisał wprost: „Bronić życia i umac­ni­ać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każde­mu człowiekowi”.

Jest wiele sposobów i możli­woś­ci obrony życia. Przy­pom­ni­jmy cztery pod­sta­wowe sposo­by obrony życia człowieka, sfor­mułowane przez nesto­ra obrońców życia, śp. dr. med. J. Willkego: I Mod­lić się, II Uczyć się, III Uczyć innych, IV Poma­gać. Na pier­wszym miejs­cu jest mod­l­it­wa. Zna­j­du­je­my się w szczegól­nym okre­sie his­torii naszego nar­o­du. Wiemy, jak trud­na jest ta kam­pa­nia, jak jest waż­na. Musimy sobie i innym nieustan­nie przy­pom­i­nać: nasze głosy może­my odd­ać tylko na te par­tie i tych kandy­datów, którzy będą bronić życia i praw rodziny.

Doświad­czenia z ostat­nich lat rządów koal­icji PO-PSL, która real­i­zowała zbrod­nicze ata­ki na życie człowieka i prawa rodziny, takie jak:

  • wprowadze­nie śmier­cionośnej piguł­ki „dzień po”, bez recep­ty, nawet dla pięt­nas­to­let­nich dziewcząt,
  • raty­fikowanie wro­giej życiu i rodzinie tzw. europe­jskiej kon­wencji przemocowej,
  • wprowadze­nie zbrod­niczej ustawy o „in vit­ro” oraz blokowanie rzeczy­wis­tej, ety­cznej, skuteczniejszej i tańszej metody pomo­cy bezdziet­nym małżonkom, jaką jest naprotechnologia,

abso­lut­nie nakazu­ją nam odrzuce­nie kandy­datów z list PO-PSL.

Oczy­wiś­cie nie do zaak­cep­towa­nia są poli­ty­cy SLD i Ruchu Paliko­ta. Oce­ni­a­jąc par­tie poli­ty­czne, konkret­nych poli­tyków, trze­ba stosować różne kry­te­ria; jest ich wiele, np. praw­domówność, właś­ci­we czy niewłaś­ci­we pro­gramy eko­nom­iczne, sza­cunek wobec his­torii Pol­s­ki, właś­ci­wa poli­ty­ka zagranicz­na itp. My, katol­i­cy musimy pamię­tać o słowach wypowiedzianych przez św. Jana Pawła II 19 czer­w­ca 1983 r. na Jas­nej Górze. Słowa te dla każdego kato­li­ka-Pola­ka win­ny być pod­sta­wowym kry­teri­um oce­ny poli­tyków, par­tii poli­ty­cznych, dzi­en­nikarzy: „Nigdzie indziej Bóg nie uobec­nia się we właś­ci­wym sobie dzi­ała­niu wobec człowieka tak radykalnie i nigdzie indziej nie ujaw­nia się wobec człowieka tak namacal­nie, jak w swoim stwór­czym dzi­ała­niu, czyli jako Daw­ca daru życia ludzkiego. Stąd sto­sunek do daru życia jest wykład­nikiem i pod­sta­wowym sprawdzianem aut­en­ty­cznego sto­sunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykład­nikiem i sprawdzianem aut­en­ty­cznej religi­jnoś­ci i moralności”.

Trze­ba, żebyśmy nie tylko sami zas­tosowali to kry­teri­um Papieża-Pola­ka, ale zachę­cali innych, aby posłużyli się tym kry­teri­um w swych decyz­jach wybor­czych. Musimy także jako katol­i­cy powiedzieć „nie” dla tych par­tii poli­ty­cznych, które zezwala­ją na świę­tokradzkie ata­ki na Pis­mo Święte i Krzyż Chrystusa.

Cza­sy rządów koal­icji PO-PSL przyniosły nasile­nie różnorod­nych ataków na wiarę katolicką, świę­ty Koś­ciół katolic­ki i jego Pasterzy, a także hanieb­ne ata­ki na Pis­mo Święte i Krzyż Jezusa Chrys­tusa. Mógłbym wymienić bard­zo długą listę tych otwartych lub bardziej zamaskowanych ataków. Z bólem przy­pom­nę tylko trzy:

  • pub­liczne pro­fanowanie Pis­ma Świętego przez „Ner­gala”, które nie tylko nie spotkało się z właś­ci­wą reakcją urzędów rządzącej koal­icji PO-PSL, ale „nagrod­zono” tego bluźnier­cę uczest­nictwem w pro­gra­mach telewiz­ji pub­licznej, sterowanej przez PO-PSL,
  • dopuszcze­nie przez władze PO-PSL do wielokrot­nej pro­fanacji Krzyża Chrys­tu­sowego przed Pałacem Prezy­denckim na Krakowskim Przed­mieś­ciu w Warszawie,
  • cała seria świę­tokradz­kich, hanieb­nych czynów real­i­zowanych w ramach bluźnier­czego, „teatral­nego” spek­tak­lu „Gol­go­ta Pic­nic”. To stras­zli­we bluźnierst­wo wspier­ali nie tylko lokalni dzi­ałacze PO, ale sama min­is­ter kul­tu­ry w rządzie PO-PSL!

Św. Jan Paweł II, wiel­ki czci­ciel Krzyża Chrys­tu­sowego, prosił nas: „Broń­cie krzyża, nie pozwól­cie, aby Imię Boże było obrażane w waszych ser­cach, w życiu społecznym czy rodzin­nym” (Zakopane, 6 czer­w­ca 1997 r.).

Jako wyz­naw­cy Chrys­tusa, Syna Bożego, który na Krzyżu dokon­ał odkupi­enia każdego z nas, na Krzyżu zwyciężył śmierć, na Krzyżu otworzył nam bramy Miłosierdzia Bożego, musimy powiedzieć „nie” tym, którzy Krzyż Świę­ty pro­fanu­ją i tym, którzy na te pro­fanac­je zezwalają.

Módlmy się o dobre decyz­je wybor­cze naszych rodaków. Ufna i wytr­wała mod­l­it­wa jest wielką siłą, która zawsze przynosi efek­ty i o tą mod­l­itwę szczegól­nie proszę.

Szczęść Boże!


Apel przed wyb­o­ra­mi parlamentarnymi
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.