Apel do polskich Parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa — początek akcji „Kochamy każde dziecko” — część III

22 mar­ca 2016 roku został zaprezen­towany po raz pier­wszy Apel do pol­s­kich Par­la­men­tarzys­tów o pra­wo do życia dla każdego poczętego dziec­ka i ochronę macierzyńst­wa. Został zaprezen­towany przez Pol­ską Fed­er­ację Ruchów Obrony Życia w Warsza­w­ie w siedz­i­bie Pol­skiej Agencji Pra­sowej. Po pub­licznej prezen­tacji rozpoczęło się zbieranie pod­pisów pod Apelem.

Poprzez ten Apel zwracamy się do wszys­t­kich naszych Par­la­men­tarzys­tów z moc­nym pos­tu­latem, aby zapewnili każde­mu poczęte­mu dziecku pra­wo do życia i wzmoc­nili ochronę macierzyńst­wa. Zor­ga­ni­zowal­iśmy ogólnopol­ską akcję zbiera­nia pod­pisów pod tym Apelem, który oprócz pos­tu­latu wzmoc­nienia ochrony życia wszys­t­kich poczę­tych dzieci, zaw­iera także pos­tu­lat wzmoc­nienia ochrony macierzyńst­wa, a w szczegól­noś­ci zwięk­szenia pomo­cy dla kobi­et z tzw. ciążą prob­le­mową. Apel zaw­iera także pos­tu­lat o pomo­cy dla rodzin, w których są oso­by niepełnosprawne. Ten ważny Apel chce­my sze­roko upub­licz­ni­ać i propagować. Jest już obec­ny na stron­ie inter­ne­towej www.kochamykazdedziecko.pl, a w najbliższym cza­sie będzie drukowany w prasie katolick­iej, praw­icowej i cen­tro­praw­icowej. Gorą­co proszę o pod­pisy­wanie się pod tym Apelem.

W Apelu pos­tu­lu­je­my o wzmoc­nie­nie ochrony życia każdego poczętego dziec­ka bez żad­nych wyjątków. Opowiadamy się za zachowaniem i utrzy­maniem doty­chcza­sowej niekar­al­noś­ci kobi­et — matek poczę­tych dzieci, które dop­uś­ciły się abor­cji. Ta sprawa podzieliła środowiska pro-life w Polsce. W Warsza­w­ie na początku roku doby­wały się narady środowisk pro-life na tem­at kar­al­noś­ci kobi­et, ofi­ar abor­cji. Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia abso­lut­nie nie zgadza się na wprowadze­nie sankcji karnych dla kobi­et, ofi­ar abor­cji. Argu­mentem prze­maw­ia­ją­cym za niekar­al­noś­cią kobi­et jest sprawd­zona doty­chcza­sowa ustawa z 7 sty­cz­nia 1993 roku, w której karane są te oso­by, które dokonu­ją abor­cji, zmusza­ją i namaw­ia­ją do niej, ale sama kobi­eta jest nie karana. Ta ustawa bard­zo dobrze dzi­ała w doty­chcza­sowym sys­temie prawa.

Drugim argu­mentem prze­maw­ia­ją­cym za niekar­al­noś­cią kobi­et jest obsz­er­na lit­er­atu­ra naukowo-medy­cz­na, wypowiedzi lekarzy, psy­chologów i księży, którzy mówią wprost o wielkim cier­pi­e­niu kobi­et po abor­cji. Abor­c­ja to nie tylko zabi­cie konkret­nego poczętego, nien­ar­o­d­zonego dziec­ka, ale także wiel­ki uraz psy­chiczny, fizy­czny, a także poważne wyrzu­ty sum­ienia mat­ki-kobi­ety, która się tego dop­uś­ciła. Ten uraz sam w sobie jest dla kobi­ety wielką traumą i nie moż­na w to włączać insty­tucji sądown­iczych czy prokuratorskich.

Nieste­ty, Fun­dac­ja PRO-Pra­wo do życia, kierowana przez Mar­iusza Dzierżawskiego opra­cow­ała pro­jekt oby­wa­tel­s­ki, w którym zapisano sankc­je karną, pod­wyższa­jąc to, co było w doty­chcza­sowej ustaw­ie, nawet do pię­ciu lat więzienia bez jed­noz­nacznego wyłączenia kobi­et. Zapisano także w tym pro­jek­cie, że sąd może odstąpić od wymierzenia kary lub ją złagodz­ić w przy­pad­ku kobi­ety — ofi­ary abor­cji, ale ten zapis 5 lat więzienia jest wprowad­zony. Wiemy, jak Pol­skie sądown­ict­wo dzi­ała, więc jest to poważ­na groź­ba kary dla tej kobi­ety. Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia nie podziela poglądów Fun­dacji PRO-Pra­wo do życia. Pod pro­jek­tem Mar­iusza Dzierżawskiego nie pod­pisze się, ale i także tego nie zro­bi wiele osób zasłużonych i dłu­go­let­nich dzi­ałaczy pro-life.

Nasz Apel do pol­s­kich par­la­men­tarzys­tów o pra­wo do życia dla każdego poczętego dziec­ka i ochronę macierzyńst­wa jako pier­wsza pod­pisała dok­tor Wan­da Półtawska, wielo­let­ni współpra­cown­ik św. Jana Pawła II w pra­cy na rzecz rodzin i obrony życia. Nasz Apel pod­pisali także marsza­łek prof. Alic­ja Grześkowiak, sen­a­tor Waler­ian Piotrows­ki, prof. Fran­ciszek Adams­ki, wielce zasłużony naukowiec dla pol­skiej rodziny i ochrony życia.

Serdecznie zachę­cam do włączenia się w akcję pod­pisów pod Apelem do pol­s­kich par­la­men­tarzys­tów a także o zachowanie roztrop­noś­ci i dys­tan­su do oby­wa­tel­skiego pro­jek­tu zgłos­zonego przez Fun­dac­je PRO — Pra­wo do życia Mar­iusza Dzierżawskiego.

Dzisi­aj potrze­bu­je­my wielkiej mod­l­itwy i dzi­ałań apos­tol­s­kich, aby udało się zapewnić każde­mu poczęte­mu dziecku pra­wo do życia.

Szczęść Boże!

 


Apel do pol­s­kich Par­la­men­tarzys­tów o pra­wo do życia dla każdego poczętego dziec­ka i ochronę macierzyńst­wa — początek akcji „Kochamy każde dziecko” — część III
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.