Apel do polskich Parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa — początek akcji „Kochamy każde dziecko” — część II

22 mar­ca 2016 roku został zaprezen­towany po raz pier­wszy Apel do pol­s­kich Par­la­men­tarzys­tów o pra­wo do życia dla każdego poczętego dziec­ka i ochronę macierzyńst­wa przez Pol­ską Fed­er­ację Ruchów Obrony Życia w Warsza­w­ie w siedz­i­bie Pol­skiej Agencji Pra­sowej. Konkret­ny impuls do działania.

Trag­iczny przy­padek zabi­cia dziec­ka, które przeżyło abor­cję w warsza­wskim szpi­talu, był szczegól­nym i dodatkowym impulsem do rozpoczę­cia naszej akcji zbiera­nia pod­pisów, pod apelem do pol­s­kich Par­la­men­tarzys­tów. Datę 22 mar­ca wybral­iśmy dużo wcześniej, ponieważ 24 mar­ca to Nar­o­dowy Dzień Życia. W ten dzień powin­niśmy się pochylić nad ochroną życia każdego człowieka. To straszne wydarze­nie w warsza­wskim szpi­talu zin­ten­sy­fikowało nasze przy­go­towa­nia i uświadomiło po raz kole­jny, że gdy­by w ustaw­ie chroniącej życie ze sty­cz­nia 1993 roku, nie było trzech wyjątków, to ta stras­zli­wa zbrod­nia nie mogła­by się wydarzyć. Musimy jas­no powiedzieć: każdy człowiek ma pra­wo do życia. Medy­cy­na jas­no stwierdz­iła, że bez żad­nych wąt­pli­woś­ci życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia. Mamy zapisy z ważnych aktów prawnych między­nar­o­dowych, które mówią, że każdy człowiek ma pra­wo do życia.

Odwoła­jmy się tylko do dwóch ważnych doku­men­tów. W Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka uch­walonej przez ONZ w 1948 roku, w artykule trzec­im ma jas­no zapisane, że każdy ma pra­wo do życia. Każdy a więc nar­o­d­zony i nien­ar­o­d­zony, zdrowy i chory, pełnosprawny i niepełnosprawny. To jest pod­sta­wowe pra­wo do życia. Również w naszej Kon­sty­tucji w artykule 38, jest jas­no zapisane, że każdy człowiek ma pra­wo do życia oraz każdy człowiek powinien mieć zapewnioną prawną ochronę do życia.

Ustawa wprowad­zona w sty­czniu 1993 roku zapew­nia pra­wo do życia, ale nieste­ty z trze­ma wyjątka­mi. Ta ustawa to nie kom­pro­mis. To wynik ówczes­nego układu sił poli­ty­cznych w pol­skim Par­la­men­cie. O kom­pro­misie mówi ktoś, kto albo nie ma w posi­ada­niu wystar­cza­jącej wiedzy albo po pros­tu kłamie. Była to dra­maty­cz­na, ostra wal­ka z bard­zo moc­ny­mi siła­mi postko­mu­nisty­cznym i skra­jnie lib­er­al­ny­mi ludź­mi w Sejmie, którzy chcieli zabez­pieczyć pra­wo do życia każdego poczętego dziecka.

Różne oso­by mają różne wąt­pli­woś­ci, czy to, że w tam­tym cza­sie wprowad­zono trzy wyjąt­ki było dobre. Otóż na tam­tym etapie, wprowadzana ustawa, w Sena­cie przeszła jed­nym głosem. Bez tych wyjątków nie było­by o tym mowy. Nie wiado­mo również, czy do tej pory udało­by się cokol­wiek osiągnąć. Praw­dopodob­nie obow­iązy­wała­by hanieb­na ustawa, narzu­cona nam w warunk­ach ter­roru komu­nisty­cznego 27 kwiet­nia 1956 roku.

Świado­mość rośnie wraz z sza­cunkiem do życia. Dzisi­aj może­my powiedzieć, że ogrom­na więk­szość społeczeńst­wa popiera wartość życia każdego poczętego dziec­ka. Przy­toczę tylko dwa wyni­ki son­daży z przed kilku lat.

Insty­tut Statysty­ki Koś­cioła Katolick­iego księży pal­lo­tynów w Warsza­w­ie, przeprowadz­ił ogólnopol­skie bada­nia na pró­bie tysią­ca naszych rodaków. Zadał bard­zo konkretne pytanie: „Czy pan/pani opowia­da się za prawem do życia dla każdego poczętego dziec­ka? Bez wyjątków”. Uzyskaliśmy wspani­ały wynik. 83 pro­cent Polaków odpowiedzi­ała: „TAK”. Następ­nie, nie­jako dla wery­fikacji, CBOS — agenc­ja rzą­dowa (za koal­icji POPSL) to pytanie powtórzyła. Uzyskany wynik był również bard­zo dobry, bo aż 73 procent.

Dzisi­aj więk­szość naszych rodaków opowia­da się za prawem do życia dla każdego poczętego dziec­ka, bez żad­nych wyjątków. To muszą usłyszeć wszyscy Par­la­men­tarzyś­ci, żeby wprowadz­ić odpowied­nią reg­u­lację chroniącą życie każdego poczętego dziecka.

W naszym apelu bard­zo ważny jest pos­tu­lat zwięk­szenia pomo­cy dla kobi­et z ciążą prob­le­mową i dla rodzin z dzieć­mi niepełnosprawny­mi i chory­mi. Musi być to spoko­jnie przy­go­towane i przeanal­i­zowane. Stwierdza­my jed­nak bard­zo moc­no: dzisiejszy stan tej pomo­cy jest abso­lut­nie niewystarczający.

Zachę­cam do pod­pisy­wa­nia się pod naszym apelem na stron­ie www.kochamykazdedziecko.pl

Szczęść Boże!


Apel do pol­s­kich Par­la­men­tarzys­tów o pra­wo do życia dla każdego poczętego dziec­ka i ochronę macierzyńst­wa — początek akcji „Kochamy każde dziecko” — część II
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.