Apel do polskich parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa — początek akcji „Kochamy każde dziecko” — część I

22 mar­ca 2016 roku Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia, współpracu­jąc z inny­mi orga­ni­za­c­ja­mi pro-life, wal­czą­cy­mi o pra­wo do życia dla każdego poczętego dziec­ka rozpoczęła wielką kam­panię „Kochamy każde dziecko”. Ele­mentem bard­zo istot­nym tej kam­panii jest Apel do pol­s­kich Par­la­men­tarzys­tów o pra­wo do życia dla każdego poczętego dziec­ka i ochronę macierzyństwa.

APEL DO POLSKICH PARLAMENTARZYSTÓW o pra­wo do życia dla każdego poczętego dziec­ka i ochronę macierzyństwa

22 mar­ca 2016

Apelu­je­my do Posłów i Sen­a­torów RP o now­eliza­cję ustawy „O planowa­niu rodziny” z dnia 7 sty­cz­nia 1993 r., w celu wye­lim­i­nowa­nia z niej wszys­t­kich zapisów dopuszcza­ją­cych możli­wość zabi­ja­nia poczę­tych dzieci i uch­wale­nie takiego prawa, które chronić będzie życie każdego człowieka od momen­tu poczę­cia, bez wzglę­du na stan jego zdrowia czy okolicznoś­ci poczę­cia. Opowiadamy się też za utrzy­maniem niekar­al­noś­ci kobi­ety – mat­ki dziec­ka poczętego.

Apelu­je­my też o kom­plek­sową i możli­wie pełną opiekę nad matką i rodz­iną dziec­ka poczętego. W tym kon­tekś­cie prag­niemy zwró­cić uwagę na konieczność zapewnienia stosownego wspar­cia kobi­etom w ciąży, które znalazły się w trud­nej sytu­acji mate­ri­al­nej czy też życiowej. Pos­tu­lu­je­my też obję­cie tych osób pro­gramem świad­czenia rodzi­ciel­skiego już od chwili zare­je­strowa­nia ciąży. Jed­nak najbardziej zde­cy­dowanej pomo­cy i wspar­cia potrze­bu­ją kobi­ety w ciąży prob­le­mowej, tj. w sytu­acji, gdy poczęte dziecko jest pre­na­tal­nie chore, zagrożone jest zdrowie mat­ki lub gdy ciąża jest skutkiem przestępst­wa. Koniecz­na jest dla nich spec­jal­na pomoc medy­cz­na, mate­ri­al­na, psy­cho­log­icz­na i praw­na. Ze swo­jej strony, w miarę swoich możli­woś­ci, zapew­ni­amy wspar­cie i pomoc na każdym etapie przy­go­towa­nia, uch­wala­nia i wdraża­nia tego tak potrzeb­ne­go programu”.

Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia zawsze wal­czyła o życie dla każdego poczętego dziec­ka, nieza­leżnie od stanu zdrowia i warunk­ów poczę­cia. Na przełomie tego roku w Warsza­w­ie zebrała się duża gru­pa obrońców życia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Jed­na gru­pa skupiła się wokół preze­sa Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, dr. Pawła Wosick­iego i dru­ga gru­pa sku­pi­ona wokół Mar­iusza Dzierżawskiego z Fun­dacji PRO — Pra­wo do życia. Dysku­towal­iśmy dość dłu­go nad tym, co moż­na dziś zro­bić dla ratowa­nia życia nien­ar­o­d­zonych dzieci w tej nowej sytu­acji społeczno–politycznej. Zgodzil­iśmy się, że trze­ba dążyć do wye­lim­i­nowa­nia wszys­t­kich trzech wyjątków z ustawy chroniącej życie nien­ar­o­d­zonych dzieci, ustawy uch­walonej z 7 sty­cz­nia 1993 roku. Spore różnice pojaw­iły się pod­czas dyskusji na tem­at ter­minu rozpoczę­cia dzi­ałań w obrę­bie par­la­men­tu. Gru­pa obrońców życia sku­pi­ona przy Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, w tym również ja, uważal­iśmy, że trze­ba się wsłuchać w rady i sug­estie czołowych poli­tyków PiS, którzy opowiada­ją się za pełną ochroną każdego poczętego dziec­ka. Poli­ty­cy sug­erowali, a wręcz prosili, aby poczekać z tą akcją do wrześ­nia czy październi­ka tego roku ze wzglę­du na znane wydarzenia poli­ty­czne kra­jowe i zagraniczne. Mar­iusz Dzierżaws­ki uważał, że pilne sprawy wyma­ga­ją naty­ch­mi­as­towego rozpoczę­cia akcji, czyli na początku kwiet­nia. Najbardziej podzieliła nas sprawa kar­al­noś­ci kobi­et. Do tej pory w ustaw­ie chroniącej życie nien­ar­o­d­zonych dzieci nie mamy żad­nych sankcji karnych dla kobi­et — matek poczę­tych dzieci, które decy­du­ją się na ten nieszczęs­ny krok abor­cji. Ja wraz z dr. Pawłem Wosickim opowiedzieliśmy się zde­cy­dowanie za utrzy­maniem tego stanu, czyli niekar­al­noś­ci kobi­et — matek, które decy­du­ją się na ten trag­iczny krok. Gru­pa Mar­iusza Dzierżawskiego pro­ponu­je wprowadze­nie sankcji karnych, nawet trzy lata więzienia. Muszę pod­kreślić, że w tym oby­wa­tel­skim pro­jek­cie zapisu­ją możli­wość nadzwycza­jnego złagodzenia kary. Mar­iusz Dzierżaws­ki ma gotowy oby­wa­tel­s­ki pro­jekt now­eliza­cji ustawy, który ma wye­lim­i­nować wszys­tkie trzy wyjąt­ki, ale nieste­ty wprowadza sankc­je karne dla kobi­et, ofi­ar abor­cji. Ten oby­wa­tel­s­ki pro­jekt wys­tar­tował na początku kwiet­nia, a pod­pisy będą zbier­ane przez 3 miesiące, by jak najszy­b­ciej wprowadz­ić to pod obrady Sej­mu. Nasza gru­pa sku­pi­ona wokół dr. Pawła Wosick­iego przy­go­towała Apel do pol­s­kich Par­la­men­tarzys­tów, którego istot­ną część przy­toczyłem na początku. Wszys­tkie wyjąt­ki elimin­u­je­my i zachowu­je­my sys­tem niekar­al­noś­ci kobi­et. Rozpoczęliśmy już wielką akcję zbiera­nia pod­pisów, by pod koniec sierp­nia wszys­tko podliczyć, a w drugiej połowie wrześ­nia przedłożyć w Par­la­men­cie. Ten czas wyko­rzys­tu­je­my na elek­tron­iczne zbieranie pod­pisów, ale także na wielką akcję eduka­cyjno — apostolską.

Uru­chomil­iśmy już stronę www.kochamykazdedziecko.pl — tam jest pełny tekst Apelu. Zachę­cam wszys­t­kich do wpisy­wa­nia się pod tym Apelem.

Szczęść Boże!


Apel do pol­s­kich par­la­men­tarzys­tów o pra­wo do życia dla każdego poczętego dziec­ka i ochronę macierzyńst­wa — początek akcji „Kochamy każde dziecko” — część I
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.