Antykoncepcja prowadzi do aborcji

Antykon­cepc­ja nie tylko nie zmniejsza licz­by abor­cji, ale wręcz prowadzi do wzros­tu licz­by zabójstw poczę­tych dzieci. W wielu środowiskach pro­mu­je się fałszy­wy pogląd jako­by poprzez antykon­cepcję moż­na było wye­lim­i­nować abor­cję. Tym­cza­sem doświad­czenia wielu kra­jów wskazu­ją na to, że stosowanie środ­ków antykon­cep­cyjnych oraz ich upowszech­ni­an­ie i reklam­owanie prowadzi w skali społecznej nie do spad­ku, lecz do wzros­tu licz­by zabójstw nien­ar­o­d­zonych dzieci. Doskonale obrazu­ją tę sytu­ację infor­ma­c­je pochodzące z różnych krajów.

W medy­cznym cza­sopiśmieCon­tra­cep­tionw numerze 1/2011 opub­likowano bada­nia na reprezen­taty­wnej grupie 2 tys. Hisz­panek. Przeprowad­zono je w lat­ach 1997–2007, a ich wynik wskazu­je, że pod­czas tych dziesię­ciu lat licz­ba kobi­et sto­su­ją­cych antykon­cepcję wzrosła z 49% do praw­ie 80%, w tym samym cza­sie wskaźnik abor­cji w tym kra­ju wzrósł z 5,52 na 1000 kobi­et do 11,49. To praw­ie dwukrot­ny wzrost stosowa­nia środ­ków antykon­cep­cyjnych i dwukrot­ny wzrost dokony­wanych zabójstw poczę­tych dzieci.

Z rapor­tu amerykańskiego Insty­tu­tu Guttmachera, opub­likowanego w 2011 roku wyni­ka, że 54% kobi­et w Stanach Zjed­noc­zonych dokonu­ją­cych abor­cji w roku 2008 roku stosowało antykon­cepcję w miesiącu poprzedza­ją­cym abor­cję, głównie prez­er­waty­wy i piguł­ki hormonalne.

Bada­nia przeprowad­zone we Francji na 163 kobi­etach wykaza­ły, że wśród kobi­et, które pod­dały się abor­cji, 46% z nich na 6 miesię­cy przed abor­cją stosowało pigułkę antykon­cep­cyjną bądź spi­ralę wewnątrz­maci­czną, 20% uży­wało prez­er­watyw, a 10% inne metody zapo­b­ie­ga­nia ciąży. Zaraz przed abor­cją żad­nej formy antykon­cepcji nie stosowało zaled­wie 25,2%. Bada­nia te obrazu­ją, iż więk­szość badanych sto­su­je środ­ki antykon­cep­cyjne, a w przy­pad­ku ich zawod­noś­ci kobi­ety decy­du­ją się na zabi­cie poczętego, a nien­ar­o­d­zonego dziecka.

W Wielkiej Bry­tanii w ośrod­ku abor­cyjnym „Stopes” w Leeds stwierd­zono, że wśród 4 660 kobi­et, które pod­dały się tam abor­cji 46,6% podało, że przy­czyną zajś­cia w ciążę była zawod­ność prezerwatyw.

W świ­etle rzetel­nych wyników skutecznoś­ci antykon­cepcji nie jest to sytu­ac­ja zaskaku­ją­ca. Dawne, ale nigdy niepod­ważone w lit­er­aturze naukowej wyni­ki badań nad skutecznoś­cią prez­er­watyw przeprowad­zono w USA na pon­ad 10 tys. kobi­et. Wyni­ki opub­likowane w 1999 roku wykaza­ły, że wśród tych, które mieszkały z part­nerem i miały nis­ki sta­tus soc­jal­no-eko­nom­iczny, w ciągu roku stosowa­nia przez ich part­nerów prez­er­watyw praw­ie 72% zaszło w ciążę.

Piguł­ka hor­mon­al­na jest reklam­owana w pop­u­larnej prasie jako niemal stupro­cen­towo nieza­wod­ny środek antykon­cep­cyjny. Inaczej wykaza­ły bada­nia, pod­czas których przez rok stosowa­nia w tej samej grupie kobi­et, 48% z nich zaszło w ciążę.

Mówiąc o pigułce należy pod­kreślić, że najnowsze piguł­ki hor­mon­alne, wciąż nazy­wane jako antykon­cep­cyjne, mają także dzi­ałanie wczesnoporonne.

Każdy człowiek szanu­ją­cy życie od poczę­cia musi pamię­tać, że więk­szość pigułek najnowszej gen­er­acji ma dzi­ałanie wczesno­poronne. Nie wol­no zapom­nieć, iż natu­ra dała ludziom wspani­ałe metody nat­u­ral­nego planowa­nia rodziny. Eko­log­iczne, wysoko skuteczne, których stosowanie jest godzi­we moral­nie. Korzys­ta­jmy więc z metod NPR.

Szczęść Boże!

 


Antykon­cepc­ja prowadzi do aborcji
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.