75 rocznica męczeńskiej śmierci Świętego Maksymiliana

Minęło 75 lat od męczeńskiej śmier­ci św. ojca Maksy­mil­iana Marii Kol­bego. 14 sierp­nia 1941 roku zginął on w niemieckim obozie kon­cen­tra­cyjnym Auschwitz-Birke­nau. Zmarł w celi śmier­ci bloku jede­nastego, dobity zas­trzykiem fenolu.

Św. Maksy­mil­ian poniósł męczeńską śmierć głodową za innego współbra­ta, ojca rodziny. Od wielu lat obroń­cy życia w sposób szczegól­ny czczą wielką postać świętego męczen­ni­ka, fran­ciszkan­i­na i apos­toła prasy katolick­iej. Trze­ba pod­kreślić, że św. Maksy­mil­ian przed wojną był wielkim obrońcą życia dzieci nien­ar­o­d­zonych. Wydawany przez niego miesięcznik „Ryc­erz Niepokalanej” bard­zo częs­to na swoich łamach bronił życia poczę­tych nien­ar­o­d­zonych dzieci. Pub­likowanych było wiele artykułów, które apelowały o sza­cunek dla życia nien­ar­o­d­zonych dzieci i o opamię­tanie się tych, którzy pod­nosili rękę na niewinne ludzkie życie.

W pewnym okre­sie pojaw­ił się pro­jekt, który miał na celu ogłosze­nie św. Maksy­mil­iana patronem obrońców życia. Nieprzy­pad­kowo wys­tosowano prośbę do Stol­i­cy Apos­tol­skiej, aby tym zaszczyt­nym tytułem ucz­cić wielkiego pol­skiego fran­ciszkan­i­na. Zde­cy­dowano jed­nak, aby na patrona obrońców życia wybrać osobę św. Jana Pawła II.

W 75. rocznicę męczeńskiej śmier­ci św. Maksy­mil­iana Marii Kol­bego, 14 sierp­nia 2016 roku w niedzielę odbyły się trady­cyjne uroczys­toś­ci w Oświęcim­iu. Uroczys­toś­ci rozpoczęły się o 8:30 w koś­ciele św. Maksy­mil­iana w Oświęcim­iu. Odbyła się krót­ka mod­l­it­wa uczczenia relik­wii św. Maksy­mil­iana, a następ­nie w czterokilo­metrowej pieszej piel­grzym­ce wierni przes­zli do niemieck­iego obozu zagłady Auschwitz-Birke­nau. Przy Bloku 11 stał ołtarz polowy, przy którym została odpraw­iona uroczys­ta Msza św. Prze­wod­niczył jej Met­ro­poli­ta Krakows­ki ks. kard Stanisław Dziwisz.

Wszys­tkim bard­zo dzięku­ję za wzię­cie udzi­ału w uroczys­toś­ci­ach 75. roczni­cy męczeńskiej śmier­ci św. Maksy­mil­iana Marii Kol­bego, wspani­ałego obroń­cy życia i rodziny.

Chci­ałbym też dziś przy­pom­nieć frag­ment przemówienia, które Ojciec Świę­ty Fran­ciszek wygłosił na Wawelu w Krakowie pod­czas Świa­towych Dni Młodzieży:

Życie musi być zawsze przyjęte i chro­nione – zarówno przyjęte jak i chro­nione – od poczę­cia aż do nat­u­ral­nej śmier­ci, i wszyscy jesteśmy powołani, aby je szanować i troszczyć się o nie”.

Apelu­ję raz jeszcze o włącze­nie się w akcję zbiera­nia pod­pisów pod Apelem do par­la­men­tarzys­tów Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, aby chronić życie każdego poczętego dziec­ka bez żad­nych wyjątków. Apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia jest zgod­ny z zalece­niem Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki. W naszym Apelu i przy­go­towywanym pro­jek­cie now­eliza­cji nie przewidu­je­my kara­nia kobi­et więzie­niem jak to ma miejsce w pro­jek­cie now­eliza­cji przed­staw­ionym przez Fun­dację PRO-Pra­wo do życia i Insty­tut Ordo Iuris. Gorą­co proszę o włącze­nie się w zbieranie pod­pisów w swoich parafi­ach, poprzez prasę katolicką, moż­na także składać pod­pisy elek­tron­icznie na stron­ie inter­ne­towej www.kochamkazdedziecko.pl. Pod­pisy zbier­ane są do 15 wrześ­nia. Przy­go­towany jest konkret­ny pro­jekt now­eliza­cji ustawy doty­chczas chroniącej życie, ale już bez wyjątków i bez kara­nia kobi­et. Jest to nasze aktu­alne zadanie, aby mieć jak najwięcej pod­pisów i móc przed­staw­ić je naszym Par­la­men­tarzys­tom. Chronić należy każde poczęte dziecko bez żad­nych wyjątków.

Szczęść Boże!


75 roczni­ca męczeńskiej śmier­ci Świętego Maksymiliana
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.