61 sesja Komisji do spraw Statusu Kobiet ONZ

Od 13 do 24 marca 2017 roku w siedz­i­bie ONZ w Nowym Jorku miała miejsce 61 Sesja Komisji do spraw Sta­tusu Kobiet.

Było to bardzo ważne wydarze­nie poli­ty­czne w skali całego świata zakońc­zone wielkim sukce­sem sił pro-life. Sukce­sem, który zawdz­ięczamy nowej admin­is­tracji amerykańskiej, a konkret­nie Prezy­den­towi Don­al­dowi Trumpowi. Ambasador Stanów Zjed­noc­zonych przy ONZ Nikka Haley bardzo zde­cy­dowanie wys­tępowała jako dzi­ałaczka chroniąca życie. Dzięki postawie Stanów Zjed­noc­zonych w doku­men­cie koń­cowym nie ma wymienionego słowa abor­cja. Jest to wielki sukces nie tylko Stanów Zjed­noc­zonych, dzisiaj kierowanych przez Don­alda Trumpa, ale także tej konkret­nej ambasador USA przy ONZ-cie Nikki Haley i ludzi, którzy szanują życie.

cza­sie obrad Ambasador USA przy ONZ powiedzi­ała bardzo ważne zdanie. Wspom­i­na­jąc poprzed­nie kon­fer­encje na temat kobiet, wypowiedzi­ała takie zdanie: „Te kon­fer­encje nie tworzą żad­nego nowego między­nar­o­dowego prawa, w tym prawa do abor­cji. Nie uzna­jemy abor­cji za metodę planowa­nia rodziny, ani nie popier­amy abor­cji w naszej pomocy w zakre­sie zdrowia repro­duk­cyjnego”. Jest to bardzo ważne stwierdze­nie ponieważ między­nar­o­dowe środowiska fem­i­nisty­czne, ale także pol­skie, często powołują się na ustal­e­nia z kon­fer­encji chcąc uza­sad­nić nieist­niejące prawo do abor­cji, bo nie ma prawa do zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Słowa wypowiedziane przez Ambasador Stanów Zjed­noc­zonych na forum ONZ mają ogromną wagę. Trzeba się nimi posługi­wać, ponieważ nie uzna­jemy abor­cji za metodę planowa­nia rodziny i nie ma żad­nego nowego między­nar­o­dowego prawa do abor­cji. Słowa te powinny być pow­tarzane na wielu dyskus­jach na temat ochrony życia każdego poczętego dziecka. Cieszymy się z decyzji ONZ-u osiąg­niętego dzięki Prezy­den­towi USA.

Prezy­dent Don­ald Trump na początku swo­jego urzę­dowa­nia obciął 800 mil­ionów dolarów pomocy z amerykańs­kich podatków na pro­mowanie abor­cji i antykon­cepcji w całym świecie. W ostat­nich tygod­ni­ach zebrało się kilka państw Unii Europe­jskiej takich jak: Holan­dia, Bel­gia i Dania, które w Bruk­seli postanow­iły uzu­pełnić tę lukę finan­sową sił proabor­cyjnych swoimi finansami. Uch­walono, że 180 mil­ionów euro popłynie z niek­tórych państw Unii Europe­jskiej na wspieranie abor­cji i antykon­cepcji. W kulu­arach Bruk­seli mówiono, że te pieniądze mają być szczegól­nie kierowane na te państwa, które nie uznają tak zwanych praw repro­duk­cyjnych kobiet, czyli prawa do aborcji.

Są trzy kraje, które mocno bronią życia nien­ar­o­d­zonych, to: Irlan­dia, Malta i Pol­ska. Musimy się liczyć, że na nasze dzi­ała­nia chroniące życie i na nasze prawo, które gen­er­al­nie chroni życie nien­ar­o­d­zonych, będzie skierowany atak wspier­any fun­duszami z niek­tórych państw Unii Europe­jskiej. Są to bardzo duże pieniądze. Jest to aż 180 mil­ionów euro, które będą podzielone na te Państwa. Orga­ni­za­cjom pro-life, które utrzy­mują się tylko z darów serca ludzi dobrej woli, będzie bardzo trudno prze­ci­w­stawić się wielkim fun­dus­zom pro­mu­ją­cym zbrod­nie aborcji.

Nie tracimy nadziei i wierzymy, że to Pan Bóg rządzi światem, a Opa­trzność Boża ma swoje plany i będziemy mogli z pomocą Bożą prze­ci­w­stawić się atakowi na życie naszych, pol­s­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. Ufamy także, że zna­jdą się liczni Polacy, którzy poprzez mod­l­itwę, ale także poprzez konkretne ofi­ary, dary serca, będą wspo­ma­gali cywiliza­cję życia w naszej Ojczyźnie i będą wspo­ma­gali obronę życia poprzez konkretne dary i fun­dusze przekazy­wane różnym orga­ni­za­cjom dzi­ała­ją­cym w Polsce.

Szczęść Boże!

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.