60 rocznica Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego

W całej Polsce obchodzil­iśmy uroczyś­ci związane z 60. rocznicą złoże­nia Jasnogórs­kich Ślubów Nar­o­du Polskiego.

Wszyscy pamię­tamy trag­iczny okres pow­sta­nia Ślubów Nar­o­du Pol­skiego. Ks. Pry­mas Tysią­cle­cia Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyńs­ki był jeszcze inter­nowany, komu­niś­ci nie poz­wo­lili Paster­zowi Pol­s­ki wró­cić do Mat­ki Częs­to­chowskiej na Jas­ną Górę. Słu­ga Boży Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyńs­ki w cza­sie inter­nowa­nia przy­go­tował wiel­ki nar­o­dowy pro­gram duchowej odnowy wszys­t­kich Polaków — Jasnogórskie Ślu­by Nar­o­du Polskiego.

W Ślubach, które były pon­aw­iane wielokrot­nie w naszych parafi­ach, sank­tu­ar­i­ach zawartych jest wiele bard­zo trafnych i słusznych przyrzeczeń. Jako obroń­ca życia skon­cen­tru­ję się na jed­nym fragmencie:

Świę­ta Boża Rodzi­cielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczy­ma utk­wiony­mi w żłóbek Betle­jem­s­ki, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Wal­czyć będziemy w obronie każdego dziecię­cia i każdej kołys­ki równie mężnie, jak ojcowie nasi wal­czyli o byt i wol­ność Nar­o­du, płacąc obfi­cie krwią włas­ną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbron­nym. Dar życia uważać będziemy za najwięk­szą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za naj­cen­niejszy skarb Narodu”.

Jest to wielkie zobow­iązanie. Pamię­tamy, że na mocy stras­zli­wej abor­cyjnej ustawy narzu­conej nam w warunk­ach komu­nisty­cznego ter­roru w kwiet­niu 1956 roku, zabito około 20 mil­ionów pol­s­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. Jest to wiel­ka rana na ciele, sum­ie­niu i duszy naszego nar­o­du. Musimy Pana Boga i Matkę Najświęt­szą przepraszać za stras­zli­wy wymi­ar grzechu wymier­zonego w życie człowieka. Powin­niśmy także patrzeć w przyszłość, ponieważ aktu­al­nie toczy się wal­ka o wye­lim­i­nowanie z ustawy chroniącej życie nien­ar­o­d­zonych dzieci hanieb­nych wyjątków. W 1993 roku udało się odrzu­cić zbrod­niczą, pochodzącą jeszcze z cza­sów stal­i­nows­kich ustawę abor­cyjną i przyjąć ustawę gen­er­al­nie chroniącą życie nien­ar­o­d­zonych dzieci. Był to wiel­ki sukces, ale niepełny ponieważ w tej ustaw­ie uch­walonej przez Sejm w sty­czniu 1993 roku pozostały trzy wyjąt­ki na mocy, których nadal zabi­jane są pol­skie nien­ar­o­d­zone dzieci.

Mobi­lizu­jmy się do wal­ki o elim­i­nację tych wyjątków. Bard­zo gorą­co proszę wszys­t­kich naszych słuchaczy młodych i starszych, aby włączyli się w akcję zbiera­nia pod­pisów pod Apelem Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia do par­la­men­tarzys­tów o wye­lim­i­nowanie z pol­skiego prawa wszel­kich wyjątków dopuszcza­ją­cych zabi­janie nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Potrzeb­ne są oby­wa­tel­skie dzi­ała­nia. Apelu­ję o pod­pis każdego naszego roda­ka, który rozu­mie i szanu­je wartość życia ludzkiego od poczę­cia. Papież Fran­ciszek pod­czas Świa­towych Dni Młodzieży na Wawelu powiedzi­ał, że wszyscy mamy szanować i chronić życie dzieci od poczę­cia. Zaist­ni­ała dziś ku temu pros­ta okaz­ja, zbier­a­jmy pod­pisy pod Apelem Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia. For­mu­la­rze do pod­pisu drukowane są w prasie katolick­iej, dostęp­ne są również na naszej stron­ie inter­ne­towej: www.kochamykazdedziecko.pl, gdzie może­my w łatwy sposób złożyć pod­pis elek­tron­icznie. Ist­nieje także możli­wość wydrukowa­nia for­mu­la­rzy w formie papierowej. Zachę­ca­j­cie swoich członków rodziny, sąsi­adów kolegów z pra­cy do składa­nia pod­pisów, aby móc 15 wrześ­nia podliczyć wszys­tkie pod­pisy i przed­staw­ić je naszym par­la­men­tarzys­tom. Abyśmy mogli powiedzieć: Panie i Panowie Par­la­men­tarzyś­ci, musi­cie bronić życia, staw­ia­j­cie dobre pra­wo, a elimin­u­j­cie złe ele­men­ty, które dopuszcza­ją bar­barzyńskie zabi­janie nien­ar­o­d­zonych dzieci. Będzie to real­iza­c­ja cząst­ki Jasnogórs­kich Ślubów Nar­o­du Pol­skiego, które złożyliśmy naszej Matce i Królowej, Pani Jasnogórskiej. Ufam, że wszyscy nasi słuchacze nie tylko pod­piszą Apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, ale także zachęcą do tego innych w rodzinie, sąsiedztwie i w pracy.

Szczęść Boże!


60 roczni­ca Jasnogórs­kich Ślubów Nar­o­du Polskiego
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.