27 listopada — Światowy Dzień Modlitwy w Intencji Obrony Życia

Ojciec Świę­ty Benedykt XVI w liś­cie do biskupów całego świa­ta zaapelował, aby dzień 27 listopa­da był Ogól­noświa­towym Dniem Mod­l­itwy w Obronie Życia, w intencji zachowa­nia sza­cunku i obrony życia każdego człowieka od momen­tu poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci. My obroń­cy życia przyjęliśmy tą wiado­mość z ogrom­ną radoś­cią. Mod­l­it­wa bowiem odgry­wa bard­zo istotą rolę w dziele obrony życia: daje światło, moc oraz wytr­wałość w zma­gani­ach o pra­wo do życia każdego człowieka.

Podob­ną radoś­cią mogą podzielić się oso­by, które pod­jęły Duchową Adopcję Dziec­ka Poczętego. Duchowa Adopc­ja jest mod­l­itwą w intencji dziec­ka zagrożonego zabi­ciem w łonie mat­ki. Trwa dziewięć miesię­cy i pole­ga na codzi­en­nym odmaw­ia­n­iu jed­nej tajem­ni­cy różań­cowej oraz spec­jal­nej mod­l­itwy w intencji dziec­ka nien­ar­o­d­zonego i jego rodz­iców. Każ­do­ra­zowo moż­na adop­tować tylko jed­no niez­nane nam dziecko zagrożone abor­cją, którego imię zna tylko Bóg[1].

Dzień 27 listopa­da jest szczegól­nym dniem, w którym chce­my propagować pow­stałą w naszej ojczyźnie na II Świa­towym Kon­gre­sie Mod­l­itwy za Życie – World Prayer For Life, czyli Świa­tową Kruc­jatę Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci. Mamy nadzieję, że ten dzień będzie dniem wielkiej mod­l­itwy do Wszech­moc­nego Boga z prośbą o opamię­tanie się tych, którzy niszczą życie ludzkie – cen­ny dar naszego Boga. Mamy nadzieję, że ta mod­litew­na inic­jaty­wa, którą jest Świa­towa Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci, wzbudzi w ludzi­ach na całym świecie chęć i prag­nie­nie zanoszenia sys­tem­aty­cznych, codzi­en­nych mod­l­itw w tej intencji. Dla nas – Polaków 27 listopa­da jest szczegól­nym dniem, gdyż stanowi odpowiedz na apel bło­gosław­ionego Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarty w encyk­lice Evan­geli­um vitae:

Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka mod­l­it­wa za życie, przenika­ją­ca cały świat” (Evan­geli­um vitae, nr 100)

Następ­ca bło­gosław­ionego Jana Pawła II – Ojciec Świę­ty Benedykt XVI wprowadz­ił w czyn tą wielką strate­gię obrony życia, która staw­ia w cen­trum wszel­kich dzi­ałań MODLITWĘ. Mamy nadzieję, że ta mod­l­it­wa zapoc­zątku­je ogól­noświa­towy ruch, który zdoła ode­przeć ata­ki cywiliza­cji śmier­ci. Niech w tym star­ciu Chrys­tus Król, daw­ca życia i śmier­ci, będzie naszym wodzem, nadzieją i mocą. Bł. Ojciec Świę­ty Jan Paweł II powiedział:

Wal­cz­cie, aby każde­mu człowiekowi przyz­nano pra­wo do urodzenia się.… Nie zniechę­ca­j­cie się sprze­ci­wa­mi, czy niepowodzeni­a­mi, jakie może­cie spotkać na tej drodze. Chodzi o człowieka i nie moż­na w tej sytu­acji zamykać się w biernej rezy­gnacji. Jako nami­est­nik Chrys­tusa, Wcielonego Słowa Bożego, mówię wam: pokłada­j­cie wiarę w Bogu, Stworzy­cielu i Ojcu każdej ludzkiej isto­ty. Ufa­j­cie też człowiekowi, stwor­zone­mu na obraz i podobieńst­wo Boże i powołane­mu, by być dzieck­iem Bożym. W Chrys­tusie zmarłym i zmartwych­w­stałym sprawa człowieka otrzy­mała już swój ostate­czny wyrok: ŻYCIE ZWYCIĘŻY śmierć!” (Jan Paweł II, Rzym, 26 lutego 1979)

Chciejmy wszyscy uczest­niczyć w tej wielkiej ogól­noświa­towej mod­l­itwie do Wszech­moc­nego Trój­je­dynego Boga o sza­cunek i pra­wo do życia każdego człowieka od momen­tu poczę­cia po nat­u­ral­ny kres. Chciejmy mobi­li­zować innych oraz poma­gać kapłanom i dusz­paster­zom w orga­ni­za­cji Świa­towego Dnia Mod­l­itw w Intencji Obrony Życia. Nasza ojczyz­na narażona jest obec­nie na różnego rodza­ju ata­ki na życie ludzkie oraz na Koś­ciół Katolic­ki, który jest dzisi­aj prak­ty­cznie jedyną ogól­noświa­tową wspól­notą broniącą życia każdego człowieka. Najwięk­sze nawet orga­ni­za­c­je świa­towe, masowe media oraz agendy ONZ mil­czą wobec fak­tu dokony­wa­nia wymus­zonych, zbrod­niczych abor­cji w Chi­nach, kiedy polic­ja prowadzi młode Chin­ki do szpi­tali, aby pod przy­musem zabiły swo­je nien­ar­o­d­zone dzieci. To Koś­ciół Świę­ty poprzez dusz­pasterzy, księży biskupów na czele z Ojcem Świę­tym Benedyk­tem XVI staw­ia opór tej stras­zli­wej cywiliza­cji śmierci.

Jesteśmy dum­ni, że należymy do wspól­no­ty, która mimo wielu prze­ci­wnoś­ci, nie zrezyg­nowała z wspani­ałej, szla­chet­nej wal­ki o zachowanie każdego życia ludzkiego i której fun­da­mentem zawsze było i będzie modlitwa.

Sto­sunek do daru życia jest wykład­nikiem i pod­sta­wowym sprawdzianem aut­en­ty­cznego sto­sunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykład­nikiem i sprawdzianem aut­en­ty­cznej religi­jnoś­ci i moral­noś­ci.” (Jan Paweł II, Częs­to­chowa, 19.06.1983r.)

Każdego roku w dniu 27 listopa­da diecez­je w całej Polsce orga­nizu­ją obchody Świa­towego Dnia Mod­l­itwy w Intencji Obrony Życia. Dla przykładu w Krakowie, kar­dy­nał Stanisław Dzi­wisz, met­ro­poli­ta krakows­ki, 27 listopa­da 2010 roku zwró­cił się z prośbą, aby wszys­tkie parafie i inne wspól­no­ty Archi­diecezji Krakowskiej włączyły się w papieską mod­l­itwę, by wyjed­nać u Boga, Ojca Miłosierdzia, wielką łaskę nawróce­nia serc ku obronie życia. Kar­dy­nał Stanisław Dzi­wisz pod­czas homilii wygłos­zonej 27 listopa­da w Bazylice Mari­ack­iej z okazji mod­litewnego czuwa­nia w obronie życia nien­ar­o­d­zonego mówił, że „Nikt poza Bogiem nie ma prawa dys­ponować w sposób arbi­tral­ny ludzkim życiem” – pod­kreślał. I dodał, że dla każdego z nas życie jest bez­in­tere­sownym darem, jaki otrzy­mal­iśmy od Stwór­cy. „Do nas należy ten dar pom­nażać, rozwi­jać, doprowadzać do pełni, by w jak najbardziej dojrza­łym ksz­tał­cie zachować go na życie wieczne” – tłu­maczył met­ro­poli­ta krakowski.

Kar­dy­nał powiedzi­ał także, że należy troszczyć się o życie braci i sióstr „najm­niejszych, czyli nien­ar­o­d­zonych”. „Każde poczęte życie to nowy człowiek, który ma pra­wo począć się w akcie miłoś­ci swoich rodz­iców, a nie w lab­o­ra­to­ri­um” – pod­kreślił kard. Dzi­wisz[2]. Jak mówił, każde poczęte życie ma pra­wo do bez­piecznego wzras­ta­nia w łonie swo­jej mat­ki, a nie do „zam­raża­nia go i prze­chowywa­nia w lodów­ce nis­kich tem­per­atur co, najczęś­ciej kończy się jego śmier­cią” – tłu­maczył met­ro­poli­ta. Zwró­cił też uwagę, że zar­o­dek ludz­ki to po pros­tu isto­ta ludz­ka i nikt nie ma prawa decy­dować, do kiedy nie jest, a od kiedy jest człowiekiem. „Dlat­ego Koś­ciół nie może się zgodz­ić na metodę zwaną in vit­ro i czyni to w imię obrony god­noś­ci człowieka i świę­toś­ci ludzkiego życia” – pod­kreślił kard. Dzi­wisz. Wyrazem naszego udzi­ału win­na być Msza Świę­ta, odpraw­iona wiec­zorem 27 listopa­da oraz spec­jalne nabożeńst­wo eucharysty­czne. W jego treś­ci powin­ny się znaleźć: przeprosze­nie za odrzu­cony dar życia, wdz­ięczność za dar życia, mod­l­it­wa o przyję­cie poczętego życia.

Warto w tym miejs­cu przy­toczyć wypowiedź arcy­bisku­pa Hen­ry­ka Hosera – ordy­nar­iusza diecezji warsza­wsko-prask­iej. W kat­e­drze św. Michała Archan­ioła i św. Flo­ri­ana – męczen­ni­ka, na warsza­wskiej Pradze ks. abp powiedział:

Wal­ka o życie jest walką o przetr­wanie całej ludzkoś­ci, a najwięk­szym grzechem człowieka są grzechy prze­ci­wko ludzkiemu życiu, zwłaszcza niewin­nemu. Nie ma sytu­acji, które uspraw­iedli­wia­ją zabójst­wo niewin­nej isto­ty ludzkiej”[3].

Jezus Chrys­tus powiedzi­ał, że mod­l­it­wa i post to najważniejsza i najskuteczniejsza broń prze­ci­wko mocom zła (por. Mt 4, 1–11) oraz pouczył swoich uczniów, że niek­tóre złe duchy moż­na wypędz­ić tylko w ten sposób (por. Mk 9, 29). Zdobądźmy się zatem na poko­rę i odwagę mod­l­itwy oraz pos­tu, aby sprowadz­ić moc z wyso­ka, która obali mury kłamst­wa, zasła­ni­a­jące niegodzi­wość czynów i ustaw wrogich życiu i wzbudzi w ich ser­cach postanowienia i zami­ary inspirowane cywiliza­cją życia i miłoś­ci. Mamy nadzieję i mod­limy się o to, aby Świa­towy Dzień Mod­l­itw w Intencji Obrony Życia, ogłos­zony przez Ojca Świętego Benedyk­ta XVI, wpisze się na stałe do kalen­darza wydarzeń Koś­cioła w skali całego świata.


27 listopa­da — Świa­towy Dzień Mod­l­itw w Intencji Obrony Życia

Przyp­isy:

  1. Duchowa Adopc­ja Dziec­ka Poczętego, broszu­ra przy­go­towana przez Cen­tral­ny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji – Jas­na Góra.
  2. http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x35653/w‑imie-obrony-godnosci-czlowieka-kosciol-nie-moze-zgodzic-sie-na-in-vitro/
  3. M. Boch­enek, Zjed­noczeni w obronie życia, w: „Nasz Dzi­en­nik” nr 278 (3904), 29 listopa­da 2010.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.