27 kwietnia — Narodowym Dniem Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka

Episkopat Pol­s­ki w liś­cie do rzą­du PRL w 1970 roku podał wstrząsającą infor­ma­cję, że w ciągu jed­nego roku ginie w Polsce ok. jed­nego mil­iona nien­ar­o­d­zonych dzieci. Potrze­ba więc naszej poku­ty, mod­l­itwy, pos­tu i ofi­ary na rzecz obrony życia każdego człowieka od momen­tu poczę­cia. To jest sprawa sum­ienia każdego człowieka, do którego dotrą te słowa.

Prag­nę zwró­cić się do wszys­t­kich kato­lików ze szczegól­nym apelem o włącze­nie się w Nar­o­dowy Dzień Poku­ty za grzechy prze­ci­wko życiu człowieka, który przy­pa­da w rocznicę narzuce­nia Polsce 27 kwiet­nia 1956 roku, w warunk­ach ter­roru komu­nisty­cznego, zbrod­niczej ustawy abor­cyjnej. Od tego cza­su śmierć w wyniku abor­cji poniosło przeszło 20 mil­ionów nien­ar­o­d­zonych dzieci. Poniżej przy­taczam apel zredagowany 11 kwiet­nia 2010 roku i wzy­wa­ją­cy do włączenia się w Nar­o­dowy Dzień Pokuty:

27 kwiet­nia — Nar­o­dowym Dniem Poku­ty za grzechy prze­ci­wko życiu człowieka

27 kwiet­nia minie kole­j­na bolesna roczni­ca uch­wale­nia w 1956 roku — w warunk­ach komu­nisty­cznego ter­roru — ustawy abor­cyjnej. Skut­ki tej zbrod­niczej ustawy obow­iązu­jącej aż do 7 sty­cz­nia 1993 roku, okaza­ły się niezwyk­le trag­iczne dla naszego nar­o­du: okrut­na śmierć pon­ad 20 mil­ionów nien­ar­o­d­zonych dzieci, obciąże­nie wielkim grzechem sum­ień usta­wodaw­ców, mil­ionów ojców, matek, pra­cown­ików służ­by zdrowia, dziennikarzy…

Dzięku­je­my Wszech­moc­ne­mu Bogu za anu­lowanie zbrod­niczej ustawy abor­cyjnej, dzięku­je­my za ros­ną­cy w całym społeczeńst­wie sza­cunek wobec życia poczę­tych dzieci, za Sługę Bożego Jana Pawła II uznawanego za najwięk­szego na świecie obrońcę człowieka od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci, za ros­nące szere­gi obrońców życia w naszej Ojczyźnie. Dzięku­jąc Wszech­moc­ne­mu Bogu za bło­gosław­ieńst­wo w dziele obrony życia, musimy także dostrzec ogrom zła, które wydarzyło się na naszej pol­skiej zie­mi wskutek zane­gowa­nia V Przykaza­nia Bożego “Nie zabi­jaj!”: śmierć pon­ad 20 mil­ionów nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Bóg, jedyny Daw­ca i Pan Życia, poprzez swoich pro­roków ostrze­gał: „Krew bra­ta twego głośno woła ku mnie z zie­mi!”. Słudzy Boży: ksiądz kar­dy­nał Ste­fan Wyszyńs­ki i ksiądz kar­dy­nał Karol Woj­tyła wielokrot­nie ostrze­gali przed trag­iczny­mi kon­sek­wenc­ja­mi tej stras­zli­wej „rzezi niewiniątek”, która dzi­ała się w naszym kraju.

Bóg — Daw­ca życia jest Bogiem Wszech­moc­nym i Miłosiernym. Prośmy Go więc z głęboką skruchą i poko­rą, ale także z wielką ufnoś­cią o prze­bacze­nie win­nym i o miłosierdzie dla całego narodu.

Prośmy z ufnoś­cią o miłosierdzie dla każdej mat­ki, której zabrakło miłoś­ci macierzyńskiej. Prośmy o miłosierdzie dla każdego ojca, który uciekł od odpowiedzial­noś­ci za życie swego dziec­ka i nie stanął w jego obronie.

Prośmy o miłosierdzie dla lekarzy i pielęg­niarek, których ręce zostały wyko­rzys­tane prze­ciw życiu nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Prośmy o miłosierdzie dla usta­wodaw­ców, którzy umożli­wili zabi­janie najm­niejszych Polaków.

Prośmy o miłosierdzie dla tych, którzy poprzez pro­ce­durę in-vit­ro niszczą poczęte isto­ty ludzkie.

Niech naszą mod­l­itwę prze­bła­gal­ną w imię Jezusa Chrys­tusa wspier­a­ją post i uczyn­ki miłosierdzia.
Niech każdy kato­lik, do którego dotrze ten apel, włączy się w nar­o­dową ekspi­ację poprzez uczest­nict­wo we Mszy Świętej, odmówie­nie Różań­ca Świętego czy Koron­ki do Bożego Miłosierdzia. Prośmy i zachę­ca­jmy innych do włączenia się w obchody Nar­o­dowego Dnia Poku­ty za grzechy prze­ciw życiu człowieka.

Niech 27 kwiet­nia stanie się ogól­nonar­o­dowym dniem wielkiego mod­litewnego woła­nia do Boga o prze­bacze­nie i miłosierdzie dla całego nar­o­du. Niech Mary­ja — Mat­ka miłosiernego Syna Bożego Jezusa Chrys­tusa, Królowa Pol­s­ki i Mat­ka Miłosierdzia — zechce być naszą Prze­wod­niczką i Nadzieją w dziele nar­o­dowej poku­ty za grzechy prze­ciw życiu człowieka”.

Apel pod­pisali między innymi:

prof. dr hab. med. Zbig­niew Chłap, Kraków
Katarzy­na Cegiel­s­ka — redak­tor “Naszego Dziennika”
Hali­na i Czesław Chytrowie — ani­ma­torzy Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego, Kraków
Józef Dąbrows­ki — prezes Katolick­iego Sto­warzyszenia Kole­jarzy Polskich
lek. med. Bar­bara Frączek — prezes Sto­warzyszenia “Tak Życiu”
prof. dr hab. inż. Janusz Kawec­ki, Kraków
Leszek Langer — redak­tor naczel­ny Ogólnopol­skiego Mag­a­zynu “Serce Innym”
prof. dr hab. med. Ali­na T. Midro, Białystok
Bog­dan Nowac­ki — prezes Sto­warzyszenia Obrońców Życia “Evan­geli­um Vitae” w Ełku
dr med. Wan­da Półtawska, dr h.c.
Rafał Siwek — prze­wod­niczą­cy Prezy­di­um Kra­jowej Rady Katolick­iego Sto­warzyszenia Młodzieży
Hali­na Szy­dełko — prezes Akcji Katolick­iej w Polsce
dr Paweł Wosic­ki — prezes Zarzą­du Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia
dr hab. Jad­wiga Wron­icz — prezes Fun­dacji Źródło, Kraków
dr inż. Antoni Zię­ba — współor­ga­ni­za­tor Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci

Ustawa abor­cyj­na wprowad­zona 27 kwiet­nia 1956 roku spowodowała śmierć pon­ad 20 mil­ionów nien­ar­o­d­zonych dzieci, ale i straty moralne naszego nar­o­du w postaci zane­gowa­nia piątego przykaza­nia Bożego „Nie zabi­jaj” oraz zlekce­waże­nie Jasnogórs­kich Ślubów (złożonych w sierp­niu 1956 roku na jas­nej Górze i później wielokrot­nie odnaw­ianych w pol­s­kich parafi­ach), w których przyrzekaliśmy bronić każdego dziec­ka równie mężnie jak ojcowie nasi wal­czyli o wol­ność naszego narodu.

Cieszę się i dzięku­ję Bogu za wielką przemi­anę naszego nar­o­du i postęp, który dokon­ał się w dziedzinie ochrony życia poczę­tych dzieci za sprawą mod­l­itwy tysię­cy obrońców życia. Nie może­my jed­nak zapom­i­nać, że ponosimy odpowiedzial­ność za mil­iony ist­nień, które zginęły w wyniku abor­cyjnej ustawy. Episkopat Pol­s­ki w liś­cie do rzą­du PRL w 1970 roku podał wstrząsającą infor­ma­cję, że w ciągu jed­nego roku ginie w Polsce ok. 1 mil­ion nien­ar­o­d­zonych dzieci. Potrze­ba więc naszej poku­ty, mod­l­itwy, pos­tu i ofi­ary na rzecz obrony życia każdego człowieka. To jest sprawa sum­ienia każdego człowieka, do którego dotrą te słowa. Najważniejsza niech będzie jed­nak mod­l­it­wa, gdyż tylko ona daje światło, moc i wytr­wałość w czynie­niu dobra. Ratu­jmy sum­ie­nie narodu!

Z całą ufnoś­cią, ale i w prawdzie prośmy Pana Boga o darowanie win za zbrod­nie prze­ci­wko życiu ludzkiemu oraz o dal­sze, wsparte także akcją ekspi­acji, nawracanie się sze­ro­kich kręgów całego naszego nar­o­du do budowa­nia cywiliza­cji życia w naszym społeczeństwie.

Dlat­ego 27 kwiet­nia 2012 roku o godzinie 18.00 w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach odbyła się uroczys­ta kon­cele­browana Msza Świę­ta w intencji wyproszenia Miłosierdzia Bożego dla naszego nar­o­du w aspekcie tego wielkiego zniszczenia życia mil­ionów nien­ar­o­d­zonych dzieci. Mszy Świętej prze­wod­niczył i wygłosił homil­ię Ks. kard. Stanisław Nagy.

Warto przy­pom­nieć, że ustawa abor­cyj­na narzu­cona Polsce w warunk­ach ter­roru stal­i­nowskiego oznacza­ła real­iza­cję dyrek­ty­wy komu­nisty­cznego ludobój­cy W.I. Leni­na: „(…) doma­gać się bezwarunk­owego zniesienia wszys­t­kich ustaw ści­ga­ją­cych sztuczne poronienia” (W. Lenin, Klasa robot­nicza a neo­ma­l­tuz­janizm (w: W. Lenin, Dzieła, Warsza­wa, „Książ­ka i Wiedza” 1950, t. 19, s. 321). Obec­nie również ist­nieją poli­ty­cy, którzy chcą wprowadz­ić w Polsce swo­bodę zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci, czyli zapisać drogą ustaw państ­wowych zbrod­niczą dyrek­ty­wę W.I. Lenina.

Nie może­my się zgodz­ić na real­iza­cję tych planów! Prośmy zatem Miłosiernego Boga o prze­bacze­nie, o opamię­tanie dla wszys­t­kich, którzy nie szanu­ją życia oraz o światło dla umysłów, serc i sum­ień naszych par­la­men­tarzys­tów, którzy niebawem rozpoczną debatę nad pro­ce­durą in vit­ro, powodu­jącą niszcze­nie życia poczę­tych dzieci.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, Ekspiacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.