100 rocznica urodzin profesora Włodzimierza Fijałkowskiego

W tym roku przy­pada setna rocznica urodzin wybit­nego lekarza ginekologa – położnika prof. dr. hab. n. med. Włodz­imierza Fijałkowskiego. Był twórcą pol­skiego mod­elu szkół rodzenia, a także cenionym pro­mo­torem nat­u­ral­nych metod planowa­nia rodziny.

Włodz­imierz Fijałkowski urodził się 4 czer­wca 1917 r. w Bobrown­ikach nad Wisłą. Do matury przy­go­towywał się w Liceum Klasy­cznym im. św. Stanisława Kostki przy Wyższym Sem­i­nar­ium Duchownym w Płocku. Stu­dia medy­czne rozpoczął w 1935 r. na wydziale lekarskim Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego Szkoły Pod­chorążych San­i­tarnych. Kon­tyn­uował je w tajnym naucza­niu w Warsza­wie. Już w cza­sie początkowych lat oku­pacji hitlerowskiej, zaan­gażował się w dzi­ałal­ność kon­spir­a­cyjną. Niestety jako uczest­nik ruchu oporu został aresz­towany przez Niem­ców i wywieziony początkowo do więzienia w Radomiu. Później więziony był w Auschwitz-Birkenau i w Wirtembergii.

Po powro­cie do Pol­ski rozpoczął pracę w Klin­ice Położnictwa i Chorób Kobiecych w Gdańsku. Uzyskał II stopień spec­jal­iza­cji oraz dok­torat nauk medy­cznych. W listopadzie 1948 r. zawarł związek małżeński z Zofią Staszewską i przeniósł się do Wrocławia.

W pier­wszych lat­ach PRL-u pracu­jąc jako ginekolog — położnik, doświad­czył pier­wszych kłopotów z ówczes­nymi komu­nisty­cznymi władzami. 1955 roku rozpoczął pracę w drugiej Klin­ice Ginekologii i Położnictwa Akademii Medy­cznej w Łodzi.

1956 roku komu­niści w warunk­ach stras­zli­wego ter­roru stal­i­nowskiego, narzu­cili nam ustawę abor­cyjną zezwala­jącą na zabi­janie nien­ar­o­d­zonych dzieci. Droga zawodowa Pro­fe­sora uległa gwał­townemu utrud­nie­niu. Włodz­imierz Fijałkowski znany był wów­czas w całej Polsce, ponieważ na kar­tach zdrowia pac­jen­tek zgłasza­ją­cych się do prz­er­wa­nia ciąży wpisy­wał: „Jako człowiek odmawiam.…”

To niezwykle mądre i odważne postępowanie. Należy zwró­cić uwagę, że nie tylko jako katol­icy ale jako zwykli ludzie mamy obow­iązek szanować życie. Ist­nieją mocne przesłanki religi­jne i jako katol­icy mamy bardzo jasno sfor­mułowane nasze stanowisko odnośnie zabi­ja­nia nar­o­d­zonych dzieci. Nie tylko katol­icy mają obow­iązek szanować życie nien­ar­o­d­zonego człowieka, ale wszyscy ludzie. Pro­fe­sor Fijałkowski właśnie to wytłu­macze­nie chciał to zawrzeć w tym krótkim stwierdze­niu: „Jako człowiek odmawiam.…”

Był człowiekiem głębok­iej wiary i wielkiego chrześ­ci­jańskiego optymizmu. Ilekroć go spo­tykałem, a ostatni raz miesiąc przed śmier­cią długo z nim roz­maw­iałem, tryskała z niego pogoda ducha, optymizm, niezwykła kul­tura oso­bista i zde­cy­dowane przeświad­cze­nie o konieczności, a wręcz misji obrony życia nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Pro­fe­sor był tym, który w Polsce wprowadził w obieg poję­cie: „poczęte dziecko”. Na jed­nym z wykładów tłu­maczył, żeby zaprzes­tać stosowa­nia określe­nia: „nien­ar­o­d­zone dziecko”, ponieważ tym określe­niem sugeruje się, że to nien­ar­o­d­zone dziecko zginie przed urodze­niem. Nato­mi­ast poczęte dziecko ma optymizm rozpoczę­cia życia i per­spek­tywę przyszłości. To określe­nie przyjęło się mocno w krę­gach obrońców życia w całej Polsce.

Należy pod­kreślić wielki wysiłek eduka­cyjny i edy­torski Włodz­imierza Fijałkowskiego. Jest autorem 25 bardzo ważnych pozy­cji książkowych wydawanych w różnych wydawnictwach, jak na przykład w Państ­wowym Zakładzie Wydawnictw Lekars­kich, Wydawnictwach katolic­kich i Insty­tu­cie Wydawniczym PAX. Były to pozy­cje, które w ówczes­nej Polsce torowały drogę obroń­com życia, wzbo­ga­ca­jąc ich o wielką, mery­to­ryczną i naukową wiedzę. Szczegól­nie była potrzebna w tam­tych cza­sach, gdy uczel­nie były blokowane przez komu­nisty­czne władze.

Zwrócę uwagę na dwa ele­menty dzi­ałal­ności eduka­cyjnej pro­fe­sora Fijałkowskiego. Pod­czas PRL-u razem z Pro­fe­sorem nagral­iśmy na kase­cie wideo w podziemi­ach u księży Jezuitów w Krakowie pier­wszy wykład pt.: „Pod­stawy nat­u­ral­nej reg­u­lacji poczęć”. Był to wspani­ały wykład, który rozszedł się wów­czas wśród księży i kat­e­chetów w nakładzie trzech tysięcy egzem­plarzy. Drugą ważną pozy­cją, która pow­stała ze wspól­nej współpracy był zestaw przeźroczy pt.: „Nat­u­ralny rytm płodności”.

Odd­a­jemy hołd pro­fe­sorowi Włodz­imier­zowi Fiałkowskiemu i prosimy Pana Boga, żeby w naszej Ojczyźnie było więcej takich mądrych i odważnych ginekologów, chronią­cych życie każdego poczętego dziecka.

Szczęść Boże!

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.