Początek debaty sejmowej nad prawem do życia

14 wrześ­nia 2016 r., przed­staw­iciele Zarządu Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia zrzesza­jącej 86 orga­ni­za­cji dzi­ała­ją­cych na rzecz obrony życia i rodziny złożyli w Kance­larii Marsza­łka Sejmu RP pro­jekt ustawy, zapew­ni­a­jący prawną ochronę życia wszys­tkim poczę­tym dzieciom bez wyjątków.

Del­e­gacja Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia złożyła w Sejmie pro­jekt now­eliza­cji ustawy chroniącej życie. Nasz pro­jekt w pełni zgodny jest z oczeki­waniem i pos­tu­latami Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski. Opowiadamy się za pełną ochroną życia każdego poczętego dziecka, bez żad­nych wyjątków. Zachowu­jemy pos­tu­lat księży biskupów, czyli zachowanie doty­chcza­sowej niekar­al­ności kobiet, które dop­uś­ciły się prz­er­wa­nia ciąży.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Początek debaty sejmowej nad prawem do życia została wyłączona

Czarny poniedziałek — proaborcyjne demonstracje środowisk lewicowych i feministycznych

W wielu miejs­cach Pol­ski: w Warsza­wie, Krakowie, Łodzi i w Poz­na­niu byliśmy świad­kami licznych protestów, marszów i wieców środowisk proaborcyjno-feministycznych i skra­jnie lewicowych.

Z relacji telewiz­yjnych czy radiowych wynikało, że prawie wszys­tkie pol­skie kobi­ety są za prawem do zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Jest to nieprawda: owszem, w tych licznych marszach uczest­niczyła duża liczba kobiet, ale musimy spo­jrzeć na to całoś­ciowo, na pro­cent wszys­t­kich pol­s­kich kobiet mieszka­ją­cych w naszej Ojczyźnie. Te środowiska mają potężne wspar­cie medi­alne, niek­tórzy mówią, że mają również mocne zaplecze finansowe.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Czarny poniedziałek — proaborcyjne demonstracje środowisk lewicowych i feministycznych została wyłączona

Dobry start w Sejmie ku pełnej ochronie życia wszystkich nienarodzonych dzieci

23 wrześ­nia na posiedze­niu ple­narnym Sejmu pod­dano pod obrady dwa pro­jekty oby­wa­tel­skie: pro­jekt „Ratu­jmy Kobi­ety” środowisk lewicowo–feministycznych i drugi pro­jekt Fun­dacji Pro-Prawo do życia, związany z Insty­tutem Ordo Iuris i Insty­tutem im. ks. Pio­tra Skargi.

Fem­i­nistki w swoim pro­jek­cie, pod którym zebrały 215 tys. głosów, zapisały pełną dowol­ność i bezkarność zabi­ja­nia poczę­tych dzieci do 12. tygod­nia życia w łonie matki. Pozostałe zapisy są również bardzo lib­er­alne. Ten pro­jekt zgłos­zony przez siły lewicowe i fem­i­nisty­czne jest gorszy niż ustawa abor­cyjna z cza­sów stal­i­nows­kich, narzu­cona nam w warunk­ach ter­roru komu­nisty­cznego 27 kwiet­nia 1956 roku.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Dobry start w Sejmie ku pełnej ochronie życia wszystkich nienarodzonych dzieci została wyłączona

NIE” karalności kobiet za aborcję — projekt zgodny ze stanowiskiem Episkopatu Polski

Pod­czas Mszy na placu św. Pio­tra w Rzymie papież Fran­ciszek kan­on­i­zował Matkę Teresę z Kalkuty, wielką obrończynię życia, opiekunkę ubogich i trędowatych.

Św. Matka Teresa z Kalkuty w każdych okolicznoś­ci­ach bardzo mocno broniła życia poczę­tych dzieci, jed­nocześnie ostrze­ga­jąc przed wielkimi kon­sek­wenc­jami abor­cji. Mówiła pub­licznie, że dzisiaj najwięk­szym zagroże­niem dla świa­towego pokoju jest abor­cja, czyli zabi­janie poczę­tych, nien­ar­o­d­zonych dzieci. W sposób szczególny musimy pamię­tać o tych słowach, ponieważ dzisiejsza sytu­acja na świecie jest poważna, mamy ciągłe kon­flikty zbro­jne. W dłuższej per­spek­ty­wie nie uda się utrzy­mać świa­towego pokoju, kiedy zabi­jane są masowo poczęte, nien­ar­o­d­zone dzieci. Cieszymy się z kan­on­iza­cji św. Matki Teresy z Kalkuty, wielkiej orę­down­iczki, wspier­a­jącej nas u Boga w wielkim dziele obrony życia poczę­tych dzieci. Św. Jan Paweł II i św. Matka Teresa z Kalkuty niech zawsze będą naszymi orę­down­ikami w walce o zachowanie życia i god­ności każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ralny kres.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania NIE” karalności kobiet za aborcję — projekt zgodny ze stanowiskiem Episkopatu Polski została wyłączona

Początek nowego roku szkolnego

W związku z rozpoczę­ciem nowego roku szkol­nego 2016/2017 chci­ałbym zachę­cić dzieci, młodzież, także rodz­iców i dzi­ad­ków do propagowa­nia cza­sop­ism, które warto wprowadzić w życie naszych rodzin, aby najmłodsi i doras­ta­jąca młodzież mogli reg­u­larnie korzys­tać z dobrej prasy katolickiej.

Walka o życie człowieka to także walka o prawdę o człowieku, o jego pochodze­niu i o jego Stwórcy, czyli Bogu Najwyższym, który jest dawcą życia i Panem tego życia. Jedną z form obrony życia, budowa­nia cywiliza­cji życia jest umac­ni­anie świętej wiary katolick­iej w społeczeńst­wie, zaczy­na­jąc od najmłod­szych dzieci, a na senio­rach kończąc. Nowy rok szkolny każe szczególną uwagę poświę­cić dzieciom i młodzieży. Pragnę zachę­cić do zapoz­na­nia się z Tygod­nikiem dla Najmłod­szych „Ola i Jaś” wydawanym przez Wydawnictwo AZ w Krakowie. Tygod­nik „Ola i Jaś” przez­nac­zony jest dla przed­szko­laków. Jest to wspaniale ilus­trowane pismo z różnymi zagad­kami, rebusami i opowieś­ci­ami bib­li­jnymi, przy­bliża­jące wartości patri­o­ty­czne i his­torię Polski.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Początek nowego roku szkolnego została wyłączona