Ustawa — Za życiem

Sejm 4 listopada przyjął rzą­dowy pro­jekt o wspar­ciu kobiet w ciąży i rodzin — „Za życiem”.

Ta ustawa została także przyjęta przez Senat i jest real­iza­cją zapowiedzi obiet­nic Pre­mier Beaty Szy­dło. W najbliższym cza­sie rząd ma w istotny sposób zwięk­szyć pomoc i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z wadami gene­ty­cznymi, które wyma­gają leczenia w łonie swoich matek przed nar­o­dze­niem. Pro­jekt gwaran­tuje także pomoc i opiekę dla dzieci, które urodzą się z wadami czy niepełnosprawnością.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Ustawa — Za życiem została wyłączona

Czarne marsze śmierci

Czarne marsze są marszami śmierci. Wielkim bólem dla naszego całego społeczeństwa jest fakt, że w naszej Ojczyźnie znalazła się spora grupa kobiet, która lekce­waży pod­sta­wowe zasady ety­czne i logikę; poprawność zwykłego ludzkiego myślenia.

W telewizji pub­licznej oglą­dałem relację z czarnego marszu. Na pod­wyższe­niu stały kobi­ety ubrane na czarno, woła­jące: wol­ność, równość, abor­cja na żądanie. Wol­ność oczy­wiś­cie zawsze tak, ponieważ każdy z nas rodzi się wolny i ma prawo do swo­bod­nych wol­nych decyzji, ale pod jed­nym warunk­iem, nasza wol­ność ogranic­zona jest prawem drugiego człowieka. Nien­ar­o­d­zone dziecko żyjące jeszcze w łonie matki, jak każdy człowiek, ma prawo do życia. Kobi­eta nie ma prawa zabi­ja­nia swo­jego dziecka nieza­leżnie czy to jest dziecko już nar­o­d­zone czy jeszcze żyjące w łonie matki. Wol­ność jest zawsze ogranic­zona prawem drugiego człowieka w sprawach tak zasad­niczych jak życie czy śmierć, ale i również w sprawach drob­nych, typu słuchanie głośnej muzyki w mieszka­niu. W bloku wol­ność słucha­nia głośnej muzyki mamy do godziny 22:00, ponieważ sąsiad za ścianą ma prawo do wypoczynku nocnego.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Czarne marsze śmierci została wyłączona

To można było przewidzieć

W Warsza­wie na początku tego roku rozpoczęły się roz­mowy między Pol­ską Fed­er­acją Ruchów Obrony Życia, a grupą Mar­iusza Dzierżawskiego Fun­dacją Pro-Prawo do życia na temat kwestii kar­al­ności kobiet. Było do przewidzenia, że wprowadze­nie tak surowej kary, do pię­ciu lat więzienia dla kobiet, do pro­jektu ustawy chroniącego całkowicie życie nien­ar­o­d­zonych dzieci będzie miało negaty­wne skutki.

Dysku­towal­iśmy i prosil­iśmy kolegów z Fun­dacji Pro-Prawo do życia, ale oni nie przyj­mowali żad­nych argu­men­tów. Nie posłuchali nawet decyzji Kon­fer­encji Episkopatu Polski.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania To można było przewidzieć została wyłączona

Stanowisko Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie dalszych działań na rzecz prawa do życia dla każdego poczętego dziecka i ochrony macierzyństwa

Wydarzenia ostat­nich tygodni – „czarny protest” i związane z nim zaw­iesze­nie, przy­na­jm­niej na jakiś czas, par­la­men­tarnych prac nad ustawą, mającą zapewnić pełną prawną ochronę życia – są dla obrońców życia dużym zaskocze­niem, ale też wyzwaniem. Znaczna część społeczeństwa, kobiet i mężczyzn, dała się przekonać dem­a­gog­icznym i kłam­li­wym hasłom, że prawo chroniące życie wszys­t­kich poczę­tych dzieci zagraża zdrowiu i życiu kobi­ety. Co się stało, że część kobiet poczuła się zagrożona pos­tu­latami pełnej prawnej ochrony życia człowieka od momentu poczę­cia? Prze­cież pol­skie doświad­cze­nie pokazuje, że prawo chroniące życie dziecka poczętego dobrze służy też jego matce, rodzinie i całemu społeczeństwu.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Stanowisko Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie dalszych działań na rzecz prawa do życia dla każdego poczętego dziecka i ochrony macierzyństwa została wyłączona

Początek debaty sejmowej nad prawem do życia

14 wrześ­nia 2016 r., przed­staw­iciele Zarządu Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia zrzesza­jącej 86 orga­ni­za­cji dzi­ała­ją­cych na rzecz obrony życia i rodziny złożyli w Kance­larii Marsza­łka Sejmu RP pro­jekt ustawy, zapew­ni­a­jący prawną ochronę życia wszys­tkim poczę­tym dzieciom bez wyjątków.

Del­e­gacja Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia złożyła w Sejmie pro­jekt now­eliza­cji ustawy chroniącej życie. Nasz pro­jekt w pełni zgodny jest z oczeki­waniem i pos­tu­latami Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski. Opowiadamy się za pełną ochroną życia każdego poczętego dziecka, bez żad­nych wyjątków. Zachowu­jemy pos­tu­lat księży biskupów, czyli zachowanie doty­chcza­sowej niekar­al­ności kobiet, które dop­uś­ciły się prz­er­wa­nia ciąży.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Początek debaty sejmowej nad prawem do życia została wyłączona