100 rocznica urodzin profesora Włodzimierza Fijałkowskiego

W tym roku przy­pada setna rocznica urodzin wybit­nego lekarza ginekologa – położnika prof. dr. hab. n. med. Włodz­imierza Fijałkowskiego. Był twórcą pol­skiego mod­elu szkół rodzenia, a także cenionym pro­mo­torem nat­u­ral­nych metod planowa­nia rodziny.

Włodz­imierz Fijałkowski urodził się 4 czer­wca 1917 r. w Bobrown­ikach nad Wisłą. Do matury przy­go­towywał się w Liceum Klasy­cznym im. św. Stanisława Kostki przy Wyższym Sem­i­nar­ium Duchownym w Płocku. Stu­dia medy­czne rozpoczął w 1935 r. na wydziale lekarskim Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego Szkoły Pod­chorążych San­i­tarnych. Kon­tyn­uował je w tajnym naucza­niu w Warsza­wie. Już w cza­sie początkowych lat oku­pacji hitlerowskiej, zaan­gażował się w dzi­ałal­ność kon­spir­a­cyjną. Niestety jako uczest­nik ruchu oporu został aresz­towany przez Niem­ców i wywieziony początkowo do więzienia w Radomiu. Później więziony był w Auschwitz-Birkenau i w Wirtembergii.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania 100 rocznica urodzin profesora Włodzimierza Fijałkowskiego została wyłączona

Petycja do Prezydenta RP w sprawie doprecyzowania kwestii prawa do życia w polskiej Konstytucji

Prezy­dent Andrzej Duda zapro­ponował pod­ję­cie debaty w sprawie nowej Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Dzisiejsza Kon­sty­tucja, która obow­iązuje to kon­sty­tucja z ery postko­mu­nizmu. Została uch­walona 1997 roku, kiedy władzę spra­wował Alek­sander Kwaśniewski jako prezy­dent, a pre­mierem był Włodz­imierz Cimoszewicz. SLD w pewnym sen­sie wymusiło ksz­tałt Kon­sty­tucji, która do dzisiaj obow­iązuje w naszej Ojczyźnie.

Prezy­dent Andrzej Duda słusznie zapro­ponował pod­ję­cie debaty nad nową Kon­sty­tucją, która by była na miarę Polaków, którzy odzyskują pełną niepodległość i którzy chcą budować swoją przyszłość na wiel­kich i szla­chet­nych wartościach.

Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia pod­jęła akcję pod­pisów pod apelem do prezy­denta Andrzeja Dudy. Przy­toczę pełny tekst tego apelu.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Petycja do Prezydenta RP w sprawie doprecyzowania kwestii prawa do życia w polskiej Konstytucji została wyłączona

Wysokie poparcie społeczne dla prawnej ochrony życia nienarodzonych dzieci

W ostat­nim cza­sie w son­dażach obser­wowal­iśmy bardzo niepoko­jący spadek popar­cia dla idei ochrony życia każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ralny kres. Okazuje się, że na dzień dzisiejszy spadek został zatrzy­many, a popar­cie dla idei życia zaczyna pomału wzrastać.

CBOS przeprowadził w okre­sie od 30 marca do 6 kwiet­nia 2017 roku son­daż i bada­nia opinii pub­licznej, pyta­jąc Polaków: Czy popiera Pani/ Pan pełną ochronę życia ludzkiego od momentu poczę­cia? Wyniki są następu­jące: 71,6 % respon­den­tów odpowiedzi­ało w sposób twierdzący, 40,7% zde­cy­dowanie tak, a pozostali raczej tak. Ten wynik cieszy, bo możemy par­la­men­tarzys­tom i dzi­en­nikar­zom przy­woły­wać te dane, że zde­cy­dowana więk­szość Polaków (71,6 %) opowiada się za pełną ochroną życia ludzkiego od momentu poczęcia.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Wysokie poparcie społeczne dla prawnej ochrony życia nienarodzonych dzieci została wyłączona

Rozstrzygnięcie konkursu akademickiego pro-life

24 kwiet­nia w Sali Wojew­ódzkiej Bib­lioteki Pub­licznej w Krakowie został rozstrzyg­nięty Konkurs Aka­demicki na prace licenc­jackie i mag­is­ter­skie z zakresu tem­atyki obrony życia człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ralny kres. Konkurs został zor­ga­ni­zowany przez Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka.

Jest to wielki sukces, ponieważ do pier­wszej edy­cji tego konkursu przysłano 23 prace z całej Pol­ski. Prace zostały przysłane z Krakowa, Warszawy, Katowic Szczecina, Olsz­tyna, Lublina, Biel­ska Białej, Tarnowa i Toru­nia. Oce­ni­ała je komisja, której prze­wod­niczył prof. dr hab. Fran­ciszek Adamski, nasz Prze­wod­niczący Zespołu Ekspertów Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Rozstrzygnięcie konkursu akademickiego pro-life została wyłączona

Kolejna dobra zmiana w USA

Święta Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego niosą rok rocznie nam obroń­com życia wielką radość, że Chrys­tus zmartwych­w­stał i my zmartwych­w­staniemy. W tym zwycięst­wie Chrys­tusa nad śmier­cią, Jego zmartwych­w­staniem dostrzegamy także zwycięstwo w skali całego globu, w skali całej ludzkości.

Jak uczył Święty Jan Paweł II, właśnie w Chrys­tusie zmarłym i zmartwych­w­stałym sprawa człowieka otrzy­mała już swój ostate­czny wyrok, życie zwycięży śmierć. Ta radość przepeł­nia nasze serca, ale także mobi­lizuje nas do dal­szej wytr­wałej, mądrej i niezważa­jącej na różne kłopoty i przeszkody dzi­ałal­ności pro-life. 12 kwiet­nia dokon­ała się bardzo ważna rzecz. W Białym Domu został zaprzysiężony nowy członek Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych. Został nim Neil Gor­sach, człowiek pro-life. Został skom­ple­towany skład Sądu Najwyższego pełną obsadą Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych Ameryki Północnej.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Kolejna dobra zmiana w USA została wyłączona