Święto Młodzianków Męczenników i nadzieja zawarta w „Evangelium vitae”

Chci­ałbym zachę­cić do uczest­nictwa w obchodach Święta Młodzianków Męczen­ników. Prezen­towałem już na ante­nie Radia Maryja Apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia i z uwagi na jego szczególny charak­ter poz­wolę sobie jeszcze raz go przypomnieć.

Warszawa, 12 grud­nia 2016 r.

Cele­bru­jmy Święto Młodzianków Męczenników !

Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia zachęca do uroczys­tej cel­e­bracji Święta Młodzianków Męczen­ników, w dniu 28 grudnia.

Święto to jest szczególną okazją do reflek­sji, mod­l­itwy ekspi­a­cyjnej i zadośćuczynienia za wys­tępki prze­ciw ludzkiemu życiu. To także dzień, w którym warto zas­tanowić się nad wyjątkowym darem, jakim zostal­iśmy obdarzeni – życiem naszym i naszych bliźnich.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Święto Młodzianków Męczenników i nadzieja zawarta w „Evangelium vitae” została wyłączona

Święto Młodzianków Męczenników oraz o skutkach aborcji

Chci­ałbym przy­toczyć Apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia na temat cele­browa­nia święta Młodzianków Męczenników.

Warszawa, 12 grud­nia 2016 r.

Cele­bru­jmy Święto Młodzianków Męczenników !

Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia zachęca do uroczys­tej cel­e­bracji Święta Młodzianków Męczen­ników, w dniu 28 grudnia.

Święto to jest szczególną okazją do reflek­sji, mod­l­itwy ekspi­a­cyjnej i zadośćuczynienia za wys­tępki prze­ciw ludzkiemu życiu. To także dzień, w którym warto zas­tanowić się nad wyjątkowym darem, jakim zostal­iśmy obdarzeni – życiem naszym i naszych bliźnich.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Święto Młodzianków Męczenników oraz o skutkach aborcji została wyłączona

Jubileusz Radia Maryja oraz ograniczanie wolności wypowiedzi we Francji

3 grud­nia 2016 roku w Toruniu miał miejsce jubileusz 25 lat Radia Maryja. Główną częś­cią uroczys­tości była Msza święta, której prze­wod­niczył i homilię wygłosił met­ro­polita łódzki, zastępca prze­wod­niczącego KEP abp Marek Jędraszewski. W uroczys­toś­ci­ach udział wziął prezy­dent Andrzej Duda.

Cieszę się i dziękuję Panu Bogu, Najświęt­szej Maryi Pan­nie, a także Ojcom Redemp­to­rys­tom za to wspani­ałe dzieło. W Polsce dzieło obrony życia byłoby nieporówny­wal­nie słab­sze, gdyby nie kon­sek­wentna i wytr­wała apos­tol­ska dzi­ałal­ność toruńskiej rozgłośni Radia Maryja, a także telewizji TRWAM. W każdych sytu­ac­jach poli­ty­cznych, przy różnych układach sił w par­la­men­cie, czy różnych prezy­den­tu­rach, Radio Maryja stało na straży obrony ludzkiego życia od pier­wszych chwil jego poczę­cia, aż po nat­u­ralny kres.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Jubileusz Radia Maryja oraz ograniczanie wolności wypowiedzi we Francji została wyłączona

Projekt dofinansowania „in vitro” w Krakowie, Oświadczenie w związku z antyaborcyjnymi bilbordami Fundacji Pro — Prawo do życia

Media doniosły, że radni z miasta Krakowa związani z par­tią Nowoczesna zamierzają przed­stawić pro­jekt uch­wały Rady Miasta, który zobow­iązy­wałby władze samorzą­dowe miasta Krakowa do współ­fi­nan­sowa­nia pro­ce­dury „in vitro”. Przy­toczę list, który skierowałem do władz samorządowych

W związku z doniesieni­ami mediów nt. pro­jektu uch­wały Rady Miasta Krakowa doty­czącej ewen­tu­al­nej, częś­ciowej refun­dacji pro­ce­dury „in vitro” przekazuję trzy oświadczenia:

  1. Oświad­cze­nie Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka w sprawie pro­ce­dury „in vitro” z 27 maja 2013 r.,
  2. Apel 300 naukow­ców do pol­s­kich par­la­men­tarzys­tów w sprawie pro­ce­dury „in vitro” i napro­tech­nologii z wrześ­nia 2009 r.,
  3. Apel 1000 pra­cown­ików Służby Zdrowia do Par­la­men­tarzys­tów w sprawie pro­ce­dury „in vitro” i napro­tech­nologii z marca 2010 r.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Projekt dofinansowania „in vitro” w Krakowie, Oświadczenie w związku z antyaborcyjnymi bilbordami Fundacji Pro — Prawo do życia została wyłączona

Ustawa — Za życiem

Sejm 4 listopada przyjął rzą­dowy pro­jekt o wspar­ciu kobiet w ciąży i rodzin — „Za życiem”.

Ta ustawa została także przyjęta przez Senat i jest real­iza­cją zapowiedzi obiet­nic Pre­mier Beaty Szy­dło. W najbliższym cza­sie rząd ma w istotny sposób zwięk­szyć pomoc i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z wadami gene­ty­cznymi, które wyma­gają leczenia w łonie swoich matek przed nar­o­dze­niem. Pro­jekt gwaran­tuje także pomoc i opiekę dla dzieci, które urodzą się z wadami czy niepełnosprawnością.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Ustawa — Za życiem została wyłączona