Konferencja Episkopatu Polski za prawem do życia bez wyjątków i przeciwko karaniu kobiet — ofiar aborcji

„Gdzie chrzest, tam nadzieja” – pod takim hasłem prze­b­ie­gały obchody 1050-lecia Chrztu Pol­ski połąc­zone z zebraniem ple­narnym Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski. Biskupi dziękowali za łaskę Chrztu Pol­ski; zapoz­nali się z aktu­al­nym stanem przy­go­towań do Świa­towych Dni Młodzieży; pod­jęli też tem­aty związane z rodz­iną oraz kwestią pomocy uchodźcom.

Chci­ałbym przy­bliżyć frag­ment tj. piąty para­graf komu­nikatu z ostat­niego zebra­nia ple­narnego Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski, który zebrał się na uroczys­toś­ci­ach 1050-lecia rocznicy Chrztu Pol­ski w Poznaniu.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Konferencja Episkopatu Polski za prawem do życia bez wyjątków i przeciwko karaniu kobiet — ofiar aborcji została wyłączona

Biskupi za prawem do życia bez wyjątków i przeciwko karaniu kobiet

Ksiądz dr Prze­mysław Drąg, dyrek­tor Kra­jowego Ośrodka Dusz­pasterstwa Rodzin przekazał stanowisko pol­s­kich biskupów, skierowane do wszys­t­kich diecez­jal­nych dusz­pasterzy rodzin, naw­iązu­jące do obec­nie toczącej się dyskusji nad prawem do życia dla każdego poczętego dziecka.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Biskupi za prawem do życia bez wyjątków i przeciwko karaniu kobiet została wyłączona

Apel do polskich Parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa — początek akcji „Kochamy każde dziecko” — część III

22 marca 2016 roku został zaprezen­towany po raz pier­wszy Apel do pol­s­kich Par­la­men­tarzys­tów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa. Został zaprezen­towany przez Pol­ską Fed­er­ację Ruchów Obrony Życia w Warsza­wie w siedz­i­bie Pol­skiej Agencji Pra­sowej. Po pub­licznej prezen­tacji rozpoczęło się zbieranie pod­pisów pod Apelem.

Poprzez ten Apel zwracamy się do wszys­t­kich naszych Par­la­men­tarzys­tów z moc­nym pos­tu­latem, aby zapewnili każdemu poczętemu dziecku prawo do życia i wzmoc­nili ochronę macierzyństwa. Zor­ga­ni­zowal­iśmy ogólnopol­ską akcję zbiera­nia pod­pisów pod tym Apelem, który oprócz pos­tu­latu wzmoc­nienia ochrony życia wszys­t­kich poczę­tych dzieci, zaw­iera także pos­tu­lat wzmoc­nienia ochrony macierzyństwa, a w szczegól­ności zwięk­szenia pomocy dla kobiet z tzw. ciążą prob­le­mową. Apel zaw­iera także pos­tu­lat o pomocy dla rodzin, w których są osoby niepełnosprawne. Ten ważny Apel chcemy sze­roko upub­licz­niać i propagować. Jest już obecny na stronie inter­ne­towej www.kochamykazdedziecko.pl, a w najbliższym cza­sie będzie drukowany w prasie katolick­iej, praw­icowej i cen­tro­praw­icowej. Gorąco proszę o pod­pisy­wanie się pod tym Apelem.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Apel do polskich Parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa — początek akcji „Kochamy każde dziecko” — część III została wyłączona

Apel do polskich Parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa — początek akcji „Kochamy każde dziecko” — część II

22 marca 2016 roku został zaprezen­towany po raz pier­wszy Apel do pol­s­kich Par­la­men­tarzys­tów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa przez Pol­ską Fed­er­ację Ruchów Obrony Życia w Warsza­wie w siedz­i­bie Pol­skiej Agencji Pra­sowej. Konkretny impuls do działania.

Trag­iczny przy­padek zabi­cia dziecka, które przeżyło abor­cję w warsza­wskim szpi­talu, był szczegól­nym i dodatkowym impulsem do rozpoczę­cia naszej akcji zbiera­nia pod­pisów, pod apelem do pol­s­kich Par­la­men­tarzys­tów. Datę 22 marca wybral­iśmy dużo wcześniej, ponieważ 24 marca to Nar­o­dowy Dzień Życia. W ten dzień powin­niśmy się pochylić nad ochroną życia każdego człowieka. To straszne wydarze­nie w warsza­wskim szpi­talu zin­ten­sy­fikowało nasze przy­go­towa­nia i uświadomiło po raz kole­jny, że gdyby w ustawie chroniącej życie ze sty­cz­nia 1993 roku, nie było trzech wyjątków, to ta stras­zliwa zbrod­nia nie mogłaby się wydarzyć. Musimy jasno powiedzieć: każdy człowiek ma prawo do życia. Medy­cyna jasno stwierdz­iła, że bez żad­nych wąt­pli­wości życie człowieka zaczyna się w momen­cie poczę­cia. Mamy zapisy z ważnych aktów prawnych między­nar­o­dowych, które mówią, że każdy człowiek ma prawo do życia.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Apel do polskich Parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa — początek akcji „Kochamy każde dziecko” — część II została wyłączona

Apel do polskich parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa — początek akcji „Kochamy każde dziecko” — część I

22 marca 2016 roku Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia, współpracu­jąc z innymi orga­ni­za­c­jami pro-life, wal­czą­cymi o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka rozpoczęła wielką kam­panię „Kochamy każde dziecko”. Ele­mentem bardzo istot­nym tej kam­panii jest Apel do pol­s­kich Par­la­men­tarzys­tów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa.

APEL DO POLSKICH PARLAMENTARZYSTÓW o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa

22 marca 2016

Apelu­jemy do Posłów i Sen­a­torów RP o now­eliza­cję ustawy „O planowa­niu rodziny” z dnia 7 sty­cz­nia 1993 r., w celu wye­lim­i­nowa­nia z niej wszys­t­kich zapisów dopuszcza­ją­cych możli­wość zabi­ja­nia poczę­tych dzieci i uch­wale­nie takiego prawa, które chronić będzie życie każdego człowieka od momentu poczę­cia, bez względu na stan jego zdrowia czy okoliczności poczę­cia. Opowiadamy się też za utrzy­maniem niekar­al­ności kobi­ety – matki dziecka poczętego.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Apel do polskich parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa — początek akcji „Kochamy każde dziecko” — część I została wyłączona