Wielki śpiewak Andrea Bocelli — uratowany przez swoją bohaterską matkę — koncertował w Krakowie

Wielki śpiewak Andrea Bocelli — ura­towany przez swoją bohater­ską matkę — kon­cer­tował w Krakowie

Początkiem czer­wca w Sank­tu­ar­ium św. Jana Pawła II w krakows­kich Łagiewnikach goś­cil­iśmy słyn­nego śpiewaka i kom­pozy­tora Andrea Bocel­lego. Posi­ada on wyjątkowy dar, jakim jest głos płynący bezpośred­nio do serca.

His­to­ria Andrea Bocel­lego jest dra­maty­czna a zarazem wspani­ała. Urodził się 22 wrześ­nia 1952 roku, a jego nar­o­dziny związane były z bohater­skim czynem jego matki. Młoda mężatka będąc w ciąży trafiła do szpi­tala z atakiem wyrostka robaczkowego, lekarze przekony­wali ją do prz­er­wa­nia ciąży. Sug­erowali, że jeżeli to dziecko się urodzi żywe, to będzie niepełnosprawne. Bohater­ska matka stanow­czo odmówiła wyko­na­nia abor­cji i zde­cy­dowała się na urodze­nie dziecka.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Wielki śpiewak Andrea Bocelli — uratowany przez swoją bohaterską matkę — koncertował w Krakowie została wyłączona

Konferencja „Kochamy Każde Dziecko”

28 maja w sobotę w Domu Piel­grzyma Ami­cus odbyła się kon­fer­encja „Kochamy Każde Dziecko”, którą zor­ga­ni­zowały Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia oraz Akcja Katolicka w Polsce. Spotkanie miało charak­ter infor­ma­cyjny. Miał stanowić przy­go­towanie lid­erów Ruchów Obrony Życia do zbiera­nia pod­pisów pod apelem do pol­s­kich parlamentarzystów.

Słowa otwar­cia należały do mag­is­ter inżynier Urszuli Fur­tak, prezesa Akcji Katolick­iej na całą Pol­skę i dok­tora Pawła Wosick­iego, prezesa Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia. Później wysłuchal­iśmy listu księdza Biskupa Jana wątroby, prze­wod­niczącego Rady ds. Rodziny Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski, w którym zachę­cił nas do wzmożonych wysiłków na rzecz zapewnienia każdemu poczętemu dziecku prawa do życia bez żad­nych wyjątków. Ksiądz biskup w swoim liś­cie wyraził uznanie dla akcji Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia opra­cow­a­nia apelu do par­la­men­tarzys­tów. Apelu, w którym nie ma pos­tu­latu jakiejkol­wiek kary dla kobi­ety, która dopuszcza się prz­ery­wa­nia ciąży. Jest nato­mi­ast bardzo wyraźnie zapisane, według wskazań księży Biskupów w liś­cie z Kon­fer­encji Episkopatu w Gnieźnie i Poz­na­niu, żeby kobi­eta dopuszcza­jąca się prz­ery­wa­nia ciąży była trak­towana jako druga ofi­ara abor­cji i nie podle­gała żad­nej sankcji karnej. Trzeba z bólem pod­kreślić, że jest tu zasad­nicza różnica między ruchami obrońców życia a Fun­dacją „Pro-Prawo do życia” pana Mar­iusza Dzierżawskiego, który opra­cował oby­wa­tel­ski pro­jekt zaw­ier­a­jący, niestety, możli­wość kara­nia kobiet nawet pię­cioma latami więzienia. Mówię bardzo szcz­erze. Nie zale­cam pod­pisy­wa­nia się pod oby­wa­tel­skim pro­jek­tem grupy pana Dzierżawskiego. Jest to sprzeczne ze stanowiskiem Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski ale także zwykłą mądroś­cią i miłosierdziem, które przeży­wamy w sposób szczególny w Roku Miłosierdzia.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Konferencja „Kochamy Każde Dziecko” została wyłączona

Prawda i mity o tak zwanym podziemiu aborcyjnym

Podziemie abor­cyjne

Temat podziemia abor­cyjnego powraca. A dokład­nie sprawa jego wielkości. W związku z debatą o ochronie życia każdego poczętego dziecka, bez wyjątków, prasa lib­er­alna i świecka często przy­tacza nierzetelne sza­cunki tego podziemia poda­jąc liczbę 100, a nawet 200 tysięcy zabi­janych nien­ar­o­d­zonych dzieci w tak zwanym podziemiu. To niestety ciągłe wyol­brzymi­anie tego zjawiska.

Podziemie abor­cyjne oczy­wiś­cie ist­nieje. Jed­nak podawanie nieprawdzi­wych danych ma na celu osła­bi­e­nie racji na temat wprowadzenia ochrony życia poczętego dziecka. Trzeba jasno powiedzieć, że nawet dziesię­ciokrotne wyol­brzymi­anie to stara tak­tyka środowisk pro-aborcyjnych i między­nar­o­dowych od wielu lat. Wiemy to od zmarłego dwa lata temu dok­tora Bernarda Natan­sona, wybit­nego obrońcy życia ale także tego człowieka położnika ginekologa, który w 1973 roku współt­worząc tzw. grupę NARAL w Stanach Zjed­noc­zonych, doprowadził do legal­iza­cji zbrodni abor­cji w Ameryce, która do dzisiaj obow­iązuje. To była decyzja Sądu Najwyższego. Zgod­nie z tą decyzją zabi­jane są nawet 9-miesięczne dzieci. Dok­tor Natan­son nawró­cił się i przeszedł na pozy­cje pro-life oraz wyz­nał jak do tego doszło, że w Stanach Zjed­noc­zonych wprowad­zono tak stras­zliwe i bar­barzyńskie prawo. Mówił: „Wiedzieliśmy, że jeżeli dostate­cznie udra­matyzu­jemy sytu­acje, wzbudz­imy dość sym­pa­tii, aby sprzedać nasz pro­gram legal­iza­cji sztucznych poronień. Dlat­ego sfałs­zowal­iśmy dane na temat niele­gal­nych zabiegów prz­ery­wa­nia ciąż wykony­wanych każdego roku w Stanach Zjed­noc­zonych. Mass mediom i opinii pub­licznej przekazy­wal­iśmy infor­ma­cję, że rocznie przeprowadza się w Stanach około 1 000 000 abor­cji w podziemiu, cho­ciaż wiedzieliśmy, że naprawdę jest ich około 100 000”. Jest mnożnik kłamstwa razy 10.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Prawda i mity o tak zwanym podziemiu aborcyjnym została wyłączona

Konferencja pro-life

W Cen­trum Dydaktyczno-Kongresowe Col­legium Medicum UJ w Krakowie 14 maja br. odbyło się sym­pozjum pt. „Wol­ność sum­ienia jako fun­da­ment demokraty­cznego państwa”. Sym­pozjum zostało zor­ga­ni­zowane przez Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka.

Wysłuchal­iśmy znakomi­tych wykładów. Jako pier­wszy wykład wygłosił prof. dr hab. Kaz­imierz Korus z Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego. Mówił o wol­ności, wsty­dzie oraz sum­ie­niu w aspekcie kul­tury demokraty­cznych Aten. Pod­kreślał, że społeczny wymiar sum­ienia został wprowad­zony w kul­turę starożyt­nych Aten dopiero w cza­sach home­rows­kich. Te poję­cia zostały ugrun­towane przez znakomitą szkołę filo­zofów grec­kich i w cza­sach hon­orowych były w obiegu elit grec­kich. Pod­kreślił, że model ide­al­nego poli­tyka czy filo­zofa wywodzi się ze szkoły Pitago­rasa — wybit­nego matem­atyka, która zobow­iązy­wała do codzi­en­nego rachunku sum­ienia oraz kry­ty­cznego rozważe­nia swoich czynów. Ten wspani­ały model świeck­iego kon­trolowa­nia swoich dzi­ałań został zała­many w skutek złej prak­tyki poli­ty­cznej i codzi­en­ności życia pod­dawanego zyskowi, chci­wości i zaślepi­e­niu. Takim światłem świeciły postawy i grupy uczniów Sokratesa i znanego nam twórcy etyki lekarskiej Hipokratesa. Stwierdził on, że prawdziwa nauka w dzie­jach świata rozpoczęła się wtedy, gdy odkryto, że musi ist­nieć u pod­staw kos­mosu prawda o jed­nym Bogu. Argu­men­tował, że wielość bytów musi być ostate­cznie wyjaśniona przez jeden byt — ten wspani­ały Absolut.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Konferencja pro-life została wyłączona

Spotkania formacyjne akcji Kochamy każde dziecko

Serdecznie zapraszam na kon­fer­encję orga­ni­zowaną przez Akcję Katolicką w Polsce i Pol­ską Fed­er­ację Ruchów Obrony Życia w ramach kam­panii społecznej „Kochamy każde dziecko”. Jest to spotkanie formacyjno-apostolskie, które odbędzie się 28 maja (sob­ota) w Warsza­wie, ul. Hozjusza 2 w Domu Piel­grzyma „AMICUS

Celem tego spotka­nia jest lep­sze przy­go­towanie do rozpoczy­na­jącej się batalii o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka bez tzw. wyjątków.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Spotkania formacyjne akcji Kochamy każde dziecko została wyłączona