Pierwsza decyzja pro-life prezydenta Donalda Trumpa

Pier­wszą decyzją prezy­denta Stanów Zjed­noc­zonych Don­alda Trumpa było przy­wróce­nie zakazu finan­sowa­nia orga­ni­za­cji pro­mu­ją­cych dokony­wanie aborcji.

Pamię­tam wybory prezy­denta Baracka Obamy, który kilka dni po swoim zwycięst­wie, w pier­wszej kadencji w świ­etle reflek­torów pod­pisał ustawę, w której przez­naczył 850 mil­ionów dolarów na pro­mowanie i wykony­wanie abor­cji za granicą. Teraz ten pro­ceder został ukró­cony defin­i­ty­wnie decyzją nowego prezy­denta Don­alda Trumpa. Ta decyzja będzie miała wielki pozy­ty­wny skutek w skali całego świata. Pieniądze, które były przez­naczane przez admin­is­trację Baracka Obamy niszczyły życie w wielu kra­jach na wszys­t­kich kon­ty­nen­tach. Cieszy mnie ta szy­bka decyzja obec­nego prezy­denta Don­alda Trumpa.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Pierwsza decyzja pro-life prezydenta Donalda Trumpa została wyłączona

W Krakowie nie będzie dofinansowania „in vitro”

W Krakowie nie będzie pro­gramu finan­sowa­nia „in vitro” przez samorząd lokalny. Jest to wielkie zwycięstwo obrońców życia.

Zwycięstwo trudne, które nas bardzo cieszy ponieważ Rada Miasta Krakowa jest zdomi­nowana przez rad­nych z Plat­formy Oby­wa­tel­skiej, Nowoczes­nej i z Klubu Prezy­denta Majchrowskiego, byłego członka par­tii Przy­jazny Kraków a aktu­al­nego prezy­denta miasta Krakowa. Wyliczenia wskazy­wały, że wniosek rad­nej Mał­gorzaty Jan­tos z Nowoczes­nej doty­czący finan­sowa­nia pro­ce­dury in vitro powinien prze­jść jako uch­wała Rady Miasta. W dal­szej kole­jności ze środ­ków finan­sowych z samorządu naszego miasta miała być finan­sowana nieety­czna, niosąca śmierć i kalectwo metoda prokreacji in vitro. Infor­ma­cja o zamier­zonym głosowa­niu była podana przez media dużo wcześniej, co spowodowało dużą akty­wność środowisk pro-life w Krakowie. Prze­ci­wko tym planom wys­tąpiło w apelu ponad 500 pra­cown­ików naukowo-dydaktycznych uczelni krakows­kich. Mieliśmy także bardzo ważny apel prawie 100 pra­cown­ików Służby Zdrowia Miasta Krakowa, prze­ci­wko planom finan­sowa­nia pro­ce­dury in vitro z naszych środ­ków samorzą­dowych. Radni Prawa i Spraw­iedli­wości, którzy są niestety w mniejs­zości w Radzie Miasta dotrzy­mali słowa i wszyscy zagłosowali prze­ci­wko tym zamierzeniom. 11 sty­cz­nia rozpoczęły się obrady Rady Miasta Krakowa i w połowie dnia około godziny 12 rozpoczęła się dyskusja Rad­nych na temat pro­jektu uch­wały rad­nej Mał­gorzaty Jan­tos z Nowoczes­nej, aby finan­sować pro­ce­durę in vitro. Na początku wys­tąpił zapros­zony przez radną, dok­tor nauk medy­cznych Bar­tosz Chros­towski, który mówił ok.10 min o pro­ce­durze in vitro. W swym wys­tąpi­e­niu pro­mował i reklam­ował tę pro­ce­durę, ukry­wa­jąc lub przeinacza­jąc pod­sta­wowe infor­ma­cje. Uczest­niczyłem w posiedze­niu Rady Miasta i wręcz aler­gicznie zareagowałem (ale mil­cząc) na słowa, że in vitro nie wywołuje żad­nych skutków ubocznych. W swoich wys­tąpi­eni­ach radni z PiS-u wys­tępowali zde­cy­dowanie jed­noz­nacznie prze­ci­wko tej uch­wale przy­wołu­jąc ist­nie­nie i pożytki płynące z napro­tech­nologii. Po wycz­er­pa­niu listy zgłoszeń do dyskusji zostałem zapros­zony jako jedyny gość spoza Rady. Na wstępie przeczy­tałem apel krakows­kich pra­cown­ików Służby Zdrowia, w którym jed­noz­nacznie zawarta była kry­tyka o in vitro. W apelu było wskazanie na głęboką nieety­czność i na narusze­nie trzech artykułów Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Pol­ski. Pon­adto pro­ce­dura in vitro pod­pada także pod jeden z para­grafów Kodeksu Karnego. Na koniec mojego wys­tąpi­enia zapowiedzi­ałem skierowanie do Okrę­gowej Krakowskiej Izby Lekarskiej, do Komisji Etyki w sprawie wys­tąpi­enia dr med. Bar­tosza Chros­towskiego wskazu­jąc, że w swoim wys­tąpi­e­niu wielokrot­nie mijał się z prawdą, mówiąc bardzo delikatnie.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania W Krakowie nie będzie dofinansowania „in vitro” została wyłączona

Kwestia dofinansowania procedury in vitro ze środków samorządowych

W kilku mias­tach Pol­ski w Warsza­wie, Gdańsku, Zielonej Górze a także w Krakowie, próbuje się prze­for­sować częś­ciowe finan­sowanie pro­ce­dury in vitro ze środ­ków samorzą­dowych. Są to środki, którymi dys­ponuje Rada Miasta czy Sejmik Wojewódzki.

Jest to zor­ga­ni­zowana i niepoko­jąca akcja wykony­wana przez dzi­ałaczy, rad­nych z par­tii Nowoczes­nej i PO. Pro­ce­dura in vitro nie leczy niepłod­ności, ponieważ para, która jest przed zabiegiem niepłodna, po jej zas­tosowa­niu dalej pozostaje niepłodna. Bardzo rzadko udaje się począć i urodzić żywe dziecko. Jako obrońcy życia mocno akcen­tu­jemy, że pro­ce­dura in-vitro jest pro­ce­durą śmierci i kalectwa. Mamy wiele danych pochodzą­cych z różnych ośrod­ków i klinik in vitro, Stanów Zjed­noc­zonych, Wielkiej Bry­tanii czy Włoch, z których naj­trag­iczniejsze i najob­sz­erniejsze są dane z Wielkiej Bry­tanii. Opub­likowane były w sierp­niu 2013 roku w Daily Tele­graph, z których zestaw­iono wyniki uzyskane przez kliniki ang­iel­skie. W wyniku pro­ce­dury in vitro poczęło się 3,8 mil­iony dzieci, ale urodz­iło się tylko 122 tys. dzieci. Z tak wielkiej liczby poczę­tych dzieci metodą in vitro, żywych urodz­iło się tylko ok. 3%. Oznacza, że 97% istot ludz­kich które rozpoczęły życie w wyniku tej pro­ce­dury zmarło przed narodzeniem.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Kwestia dofinansowania procedury in vitro ze środków samorządowych została wyłączona

Oświadczenia Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie tytułu „Heroda roku”

Muszę podzielić się przykrymi infor­ma­c­jami na temat skan­dalu związanego z atakiem Fun­dacji PRO-Prawo do życia Mar­iusza Dzierżawskiego na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Fun­dacja Pro-Prawo do Życia kierowana przez Mar­iusza Dzierżawskiego nadała preze­sowi Prawa i Spraw­iedli­wości Jarosła­wowi Kaczyńskiemu tytuł „Heroda Roku”. Jest to wielka niespraw­iedli­wość i krzy­wda. Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia przy­go­towała oświad­cze­nie, które poz­wolę sobie w całości przytoczyć.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Oświadczenia Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie tytułu „Heroda roku” została wyłączona

Podsumowanie roku 2016

Skończył się rok 2016, co skłoniło mnie do krótkiej reflek­sji nad wydarzeni­ami jakie miały miejsce w tym roku.

Był to rok trudny, a nawet bym powiedział bolesny dla obrońców życia. To rok rozczarowań i pewnych porażek. Najwięk­szy smutek dla obrońców życia budzi podział wśród ruchów pro-life, który dokonał się na początku 2016 roku.

Fun­dacja PRO-Prawo do życia Mar­iusza Dzierżawskiego, Ordo Iuris i Insty­tut im. ks. Pio­tra Skargi z Krakowa zapro­ponowały dobrą co do celów ustawę chroniącą życie wszys­t­kich poczę­tych dzieci, bez żad­nego wyjątku. Niestety z niezrozu­mi­ałych dla nas względów uparli się żeby wprowadzić do tego pro­jektu sankcje karne. Wprowadzili karę nawet do pię­ciu lat więzienia dla kobiet, które dokon­ają prz­er­wa­nia ciąży. Oczy­wiś­cie te kary mogą być anu­lowane decyzją Sądu. Takiemu zapisowi kar­al­ności kobiet od początku prze­ci­w­staw­iała się Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia, której jestem wicepreze­sem. Niestety liczne roz­mowy między obroń­cami życia, ale także z bisku­pami nie zdołały przekonać Fun­dacji PRO– Prawo do życia, Ordo Iuris czy Insty­tut im. ks. Pio­tra Skargi.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Podsumowanie roku 2016 została wyłączona