Zaproszenie na II Małopolski Marsz Rodzinie i Życiu TAK

W imie­niu Grażyny Kominek Prezesa Zarządu Diecez­jal­nego Insty­tutu Akcji Katolick­iej Archi­diecezji Krakowskiej serdecznie zapraszam na II Małopol­ski Marsz Rodzinie i Życiu Tak!.

Zaprosze­nie na II Małopol­ski Marsz Rodzinie i Życiu Tak!

Także dla obrońców życia spoza Małopolski.

8 października 2017 r. odbędzie się II Małopol­ski Marsz Rodzinie i Życiu Tak!

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Zaproszenie na II Małopolski Marsz Rodzinie i Życiu TAK została wyłączona

Śmierć Charliego Garda

11-miesięczny Char­lie Gard zmarł w londyńskim hos­picjum. Dziecko chorowało na rzadką chorobę gene­ty­czną doty­czącą mutacji genu RRM2B, zwaną syn­dromem wycz­er­pa­nia mito­chon­dri­al­nego DNA.

Dziecko urodz­iło się z poważną wrod­zoną wadą gene­ty­czną, zwaną syn­dromem wycz­er­pa­nia mito­chon­dri­al­nego DNA. Jedni spec­jal­iści uważali, że jest to choroba nieuleczalna, nato­mi­ast inni lekarze dawali jedno pro­cen­tową szansę na wylecze­nie chłopca. Przed sobą mam infor­ma­cję ze szpi­tala z Nowego Yorku, który podał że podobną wadę wrod­zoną można leczyć z szansą nawet od 10 do 56 %. Ten szpi­tal chciał pomóc małemu Char­liemu i przyjąć go na swój odd­ział. Kilka lat temu lekar­zom z tego szpi­tala udało się osiągnąć duży sukces w przy­padku amerykańskiego chłopczyka, który dzisiaj ma 6 lat, chodzi i mówi.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Śmierć Charliego Garda została wyłączona

Zaproszenie na pielgrzymkę w 76 rocznicę męczeńskiej śmierci Świętego Maksymiliana

14 sierp­nia będzie miała miejsce 76 rocznica śmierci św. Maksy­mil­iana Marii Kol­bego. Cen­tralne uroczys­tości ku czci fran­ciszkańskiego Męczen­nika odbędą się w byłym niemieckim obozie Auschwitz.

Pragnę wszys­t­kich zachę­cić do wzię­cia udzi­ału w trady­cyjnej piel­grzymce z parafii św. Maksy­mil­iana Kol­bego w Oświęcimiu, do byłego niemieck­iego obozu zagłady Auschwitz– Birke­nau. Jak co roku 14 sierp­nia odbywa się piesza piel­grzymka czci­cieli św. Maksy­mil­iana. Idziemy w piel­grzymce z koś­cioła pod wezwaniem św. Maksy­mil­iana Marii Kol­bego do obozu śmierci. Jest to szczególny rok, w którym obchodz­imy stu lecie pow­sta­nia Ryc­erstwa Niepokalanej. Sto­warzysze­nie między­nar­o­dowe pow­stało 16 października 1917 roku w Rzymie. Głównym założy­cielem był św. Maksy­mil­ian Maria Kolbe. Celem było propagowanie miłości i czci do Maryi Niepokalanej, a także inic­jatywa, aby maksy­malna liczba osób pokochała Niepokalaną Maryję.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Zaproszenie na pielgrzymkę w 76 rocznicę męczeńskiej śmierci Świętego Maksymiliana została wyłączona

Atak na prawo do klauzuli sumienia aptekarzy

Poli­tycy „Nowoczes­nej” pięt­nują far­ma­ceutów odmaw­ia­ją­cych sprzedaży środ­ków poronnych.

Media niedawno poin­for­mowały, że w Warsza­wie par­tia „Nowoczesna” rozpoczęła akcję, jak słusznie nazwał to„Nasz Dzi­en­nik” — nękanie za sum­ie­nie. Dzi­ałacze z par­tii „Nowoczes­nej” z regionu warsza­wskiego, chodzą po aptekach i pytają się o dostęp­ność pigułki ellaOne. Jeżeli jest ona niedostępna, to mocno kry­tykują aptekarzy, doma­ga­jąc się jej sprowadzenia. Nękają aptekarzy mówiąc, że łamią prawo zasła­ni­a­jąc się klauzulą sum­ienia. Jaka jest prawda?

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Atak na prawo do klauzuli sumienia aptekarzy została wyłączona

Prezydenci USA Donald Trump i Ronald Reagan za życiem

6 lipca 2017 r. amerykański Prezy­dent spotkał się w Warsza­wie z Prezy­den­tem Pol­ski oraz przy­wód­cami państw Trój­morza. Don­ald Trump wygłosił bardzo ważne w wymi­arze świa­towym przemówie­nie na placu Krasińskich.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Prezydenci USA Donald Trump i Ronald Reagan za życiem została wyłączona