NIE” karalności kobiet za aborcję — projekt zgodny ze stanowiskiem Episkopatu Polski

Pod­czas Mszy na placu św. Pio­tra w Rzymie papież Fran­ciszek kan­on­i­zował Matkę Teresę z Kalkuty, wielką obrończynię życia, opiekunkę ubogich i trędowatych.

Św. Matka Teresa z Kalkuty w każdych okolicznoś­ci­ach bardzo mocno broniła życia poczę­tych dzieci, jed­nocześnie ostrze­ga­jąc przed wielkimi kon­sek­wenc­jami abor­cji. Mówiła pub­licznie, że dzisiaj najwięk­szym zagroże­niem dla świa­towego pokoju jest abor­cja, czyli zabi­janie poczę­tych, nien­ar­o­d­zonych dzieci. W sposób szczególny musimy pamię­tać o tych słowach, ponieważ dzisiejsza sytu­acja na świecie jest poważna, mamy ciągłe kon­flikty zbro­jne. W dłuższej per­spek­ty­wie nie uda się utrzy­mać świa­towego pokoju, kiedy zabi­jane są masowo poczęte, nien­ar­o­d­zone dzieci. Cieszymy się z kan­on­iza­cji św. Matki Teresy z Kalkuty, wielkiej orę­down­iczki, wspier­a­jącej nas u Boga w wielkim dziele obrony życia poczę­tych dzieci. Św. Jan Paweł II i św. Matka Teresa z Kalkuty niech zawsze będą naszymi orę­down­ikami w walce o zachowanie życia i god­ności każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ralny kres.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania NIE” karalności kobiet za aborcję — projekt zgodny ze stanowiskiem Episkopatu Polski została wyłączona

Początek nowego roku szkolnego

W związku z rozpoczę­ciem nowego roku szkol­nego 2016/2017 chci­ałbym zachę­cić dzieci, młodzież, także rodz­iców i dzi­ad­ków do propagowa­nia cza­sop­ism, które warto wprowadzić w życie naszych rodzin, aby najmłodsi i doras­ta­jąca młodzież mogli reg­u­larnie korzys­tać z dobrej prasy katolickiej.

Walka o życie człowieka to także walka o prawdę o człowieku, o jego pochodze­niu i o jego Stwórcy, czyli Bogu Najwyższym, który jest dawcą życia i Panem tego życia. Jedną z form obrony życia, budowa­nia cywiliza­cji życia jest umac­ni­anie świętej wiary katolick­iej w społeczeńst­wie, zaczy­na­jąc od najmłod­szych dzieci, a na senio­rach kończąc. Nowy rok szkolny każe szczególną uwagę poświę­cić dzieciom i młodzieży. Pragnę zachę­cić do zapoz­na­nia się z Tygod­nikiem dla Najmłod­szych „Ola i Jaś” wydawanym przez Wydawnictwo AZ w Krakowie. Tygod­nik „Ola i Jaś” przez­nac­zony jest dla przed­szko­laków. Jest to wspaniale ilus­trowane pismo z różnymi zagad­kami, rebusami i opowieś­ci­ami bib­li­jnymi, przy­bliża­jące wartości patri­o­ty­czne i his­torię Polski.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Początek nowego roku szkolnego została wyłączona

Krytyczne uwagi do projektu pełnej legalizacji zbrodni aborcji, zgłoszonego przez środowiska lewicowe i feministyczne

Dzi­ałaczki fem­i­nisty­czne złożyły w Sejmie pro­jekt ustawy poważnie lib­er­al­izu­jącej warunki dopuszczal­ności abor­cji. Doku­ment opra­cował Komitet Inic­jatywy Usta­wodaw­czej „Ratu­jmy Kobi­ety”, utwor­zony przez środowiska lewicowe, fem­i­nisty­czne i proaborcyjne.

Pro­jekt zakłada legal­iza­cję zbrodni abor­cji na żądanie bez żad­nych ograniczeń do 12. tygod­nia życia dziecka w łonie matki. Fem­i­nistki i lewica stoją niezmi­en­nie przy swoim stanowisku, które jest wrogi życiu i nie przyj­mują do wiado­mości współczes­nych osiąg­nięć nauki i medy­cyny. Fun­da­men­talny fakt naukowo-medyczny brzmi: „życie człowieka zaczyna się w momen­cie poczę­cia”, a nieprzyję­cie tego faktu do wiado­mości i do prak­tyki leg­is­la­cyjnej powoduje, że środowiska fem­i­nisty­czne pro­ponują nieogranic­zone zabi­janie poczę­tych dzieci do 12. tygod­nia życia.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Krytyczne uwagi do projektu pełnej legalizacji zbrodni aborcji, zgłoszonego przez środowiska lewicowe i feministyczne została wyłączona

Barbarzyński projekt, pełnej legalizacji zbrodni aborcji (autorstwa środowisk lewicowych i feministycznych)

W ramach inic­jatywy usta­wodaw­czej zaty­tułowanej „Ratu­jmy Kobi­ety” została zgłos­zona do Sejmu ustawa o prawach kobiet i świadomym rodzi­cielst­wie. Jest to pro­jekt pełnej legal­iza­cji zbrodni abor­cji przy­go­towany przez środowiska fem­i­nisty­czne i lewicowe.

Sam tytuł inic­jatywy usta­wodaw­czej „Ratu­jmy kobi­ety” jest zakła­many w swej nazwie, bo doma­ga­jąc się pełnego, bez ograniczeń prawa zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci — do 12. tygod­nia ciąży, zapom­ni­ane zostały pod­sta­wowe fakty naukowo-medyczne. Zasad­niczym pier­wszym fak­tem w tym wielkim sporze o życie jest to, że życie człowieka zaczyna się w momen­cie poczę­cia. Drugi fakt naukowo-medyczny to, że w momen­cie poczę­cia deter­min­uje się płeć człowieka. Od momentu poczę­cia jest się mężczyzną albo kobietą.

Środowiska fem­i­nisty­czne i lewicowe stara­jąc się o prawo zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci do 12. tygod­nia ciąży, for­sują bar­barzyńskie bezprawie zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dziew­czynek w łonie matki. Są to bar­barzyńskie dzi­ała­nia. Trzeba przy­pom­nieć fakt medy­czny, że przy abor­cji znieczu­le­nie otrzy­mują tylko kobi­ety, które pod­dają się temu zbrod­niczemu zabiegowi, nato­mi­ast nien­ar­o­d­zone dziecko jest zabi­jane bez znieczu­le­nia w okrutny sposób. Z odkryć medy­cyny peri­na­tal­nej wiemy, że już w drugim miesiącu życia w łonie matki dziecko ma dalece wyk­sz­tał­cony układ ner­wowy, reaguje na bodźce zewnętrzne i odczuwa ból. Nien­ar­o­d­zone dzieci, chłopczyk czy dziew­czynka, zabi­jane są z więk­szą bru­tal­noś­cią niż usyp­i­ane są psy i koty u wetery­narza. Są to fakty oczy­wiste, lekce­ważone przez środowiska lewicowe.

W hanieb­nym pro­jek­cie ustawy środowisk fem­i­nisty­cznych i lewicowych zapisano także możli­wość zabi­ja­nia chorych czy niepełnosprawnych dzieci, aż do 24. tygod­nia ciąży, czyli do 6. miesiąca. Zdaniem środowisk fem­i­nisty­cznych, kiedy ciąża pow­stanie w wyniku czynu zabro­nionego, można byłoby zabić dziecko do 18. tygod­nia jego życia (4. miesiąc). Chci­ałbym zwró­cić uwagę na niel­og­iczność tego zapisu, który mówi wprost, że można zabić nien­ar­o­d­zone dziecko, jeżeli ist­nieje pode­jrze­nie, że ciąża pow­stała w wyniku czynu zabro­nionego. Załóżmy, że ojciec dziecka jest winien tego przestępstwa, dostaje kilka lat więzienia za haniebny czyn gwałtu, a jego nien­ar­o­d­zone i niewinne dziecko ma dostać najwyższy wymiar kary — karę śmierci. Abor­cja jest stras­zliwą karą śmierci dla nien­ar­o­d­zonego dziecka. Apeluję do wszys­t­kich prawników, żeby wstaw­iali się za obroną życia dla dzieci obję­tych tym właśnie paragrafem.

W uza­sad­nie­niu tego pro­jektu już na samym początku widać zakła­manie. Środowiska fem­i­nisty­czne podają, że według współpracu­ją­cych z nimi orga­ni­za­cji, w pol­skim podziemiu dokonuje się od 80 do 190 tys. abor­cji rocznie. Jest to wielka nieprawda. Pod­czas Komisji Sej­mowych wiele razy przed­staw­iałem naukowe opra­cow­a­nia, które zaprzeczały danym środowisk fem­i­nisty­cznych o wielkości pol­skiego podziemia abor­cyjnego. Z poważnych naukowych opra­cowań wynika, że w Polsce liczba ta waha się od 7–14 tys. abor­cji rocznie.

W 1997 roku przy pełnej swo­bodzie abor­cji zare­je­strowano 3 tys. doko­nanych abor­cji, które dokony­wały się za darmo w szpi­ta­lach, przy pełnym popar­ciu środowisk lewicowych, na czele z Prezy­den­tem Alek­san­drem Kwaśniewskim. Pytam, jakim cudem z danych środowisk fem­i­nisty­cznych wynika, że w warunk­ach niele­gal­nych i niebez­piecznych mogło być aż 100 czy 200 tys. doko­nanych abor­cji. Jest to wielkie kłamstwo, które od wielu lat jest podawane opinii publicznej.

Apeluję do wszys­t­kich o włącze­nie się w trwa­jącą akcję zbiera­nia pod­pisów pod Apelem Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia. Akcja będzie trwała jeszcze do 15 wrześ­nia. Pod­pisy można składać elek­tron­icznie na stronie inter­ne­towej www.kochamykazdedziecko.pl

Szczęść Boże!

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Barbarzyński projekt, pełnej legalizacji zbrodni aborcji (autorstwa środowisk lewicowych i feministycznych) została wyłączona

60 rocznica Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego

W całej Polsce obchodzil­iśmy uroczyści związane z 60. rocznicą złoże­nia Jasnogórs­kich Ślubów Nar­odu Polskiego.

Wszyscy pamię­tamy trag­iczny okres pow­sta­nia Ślubów Nar­odu Pol­skiego. Ks. Pry­mas Tysią­cle­cia Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński był jeszcze inter­nowany, komu­niści nie poz­wo­lili Paster­zowi Pol­ski wró­cić do Matki Częs­to­chowskiej na Jasną Górę. Sługa Boży Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński w cza­sie inter­nowa­nia przy­go­tował wielki nar­o­dowy pro­gram duchowej odnowy wszys­t­kich Polaków — Jasnogórskie Śluby Nar­odu Polskiego.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania 60 rocznica Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego została wyłączona