W obronie Katarzyny Jachimowicz — polskiej lekarki zwolnionej z pracy z powodu klauzuli sumienia

Dr Katarzyna Jachi­mow­icz pracu­jąca w Nor­wegii została wyrzu­cona z pracy przez władze gminy za to, że jako lekarz rodzinny odmówiła zakłada­nia tzw. spi­ralek, wkładek wewnątrz­maci­cznych mieszkankom tej gminy. Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka wys­tosowało list do ambasadora Królestwa Nor­wegii w Polsce, w którym apeluje o przy­wróce­nie do pracy Pani Jachimowicz.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania W obronie Katarzyny Jachimowicz — polskiej lekarki zwolnionej z pracy z powodu klauzuli sumienia została wyłączona

Antykoncepcja prowadzi do aborcji

Antykon­cepcja nie tylko nie zmniejsza liczby abor­cji, ale wręcz prowadzi do wzrostu liczby zabójstw poczę­tych dzieci. W wielu środowiskach pro­muje się fałszywy pogląd jakoby poprzez antykon­cepcję można było wye­lim­i­nować abor­cję. Tym­cza­sem doświad­czenia wielu kra­jów wskazują na to, że stosowanie środ­ków antykon­cep­cyjnych oraz ich upowszech­ni­anie i reklam­owanie prowadzi w skali społecznej nie do spadku, lecz do wzrostu liczby zabójstw nien­ar­o­d­zonych dzieci. Doskonale obrazują tę sytu­ację infor­ma­cje pochodzące z różnych krajów.

W medy­cznym cza­sopiśmieCon­tra­cep­tionw numerze 1/2011 opub­likowano bada­nia na reprezen­taty­wnej grupie 2 tys. Hisz­panek. Przeprowad­zono je w lat­ach 1997–2007, a ich wynik wskazuje, że pod­czas tych dziesię­ciu lat liczba kobiet sto­su­ją­cych antykon­cepcję wzrosła z 49% do prawie 80%, w tym samym cza­sie wskaźnik abor­cji w tym kraju wzrósł z 5,52 na 1000 kobiet do 11,49. To prawie dwukrotny wzrost stosowa­nia środ­ków antykon­cep­cyjnych i dwukrotny wzrost dokony­wanych zabójstw poczę­tych dzieci.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Antykoncepcja prowadzi do aborcji została wyłączona

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Wielka Bry­ta­nia w demokraty­cznym ref­er­en­dum zde­cy­dowała się opuś­cić Unię Europe­jską. Czy to początek wielkiego upadku cywiliza­cji zbu­dowanej bez fun­da­men­tów? Jak pokazuje his­to­ria, żadna kul­tura nie jest w stanie przetr­wać, jeśli opiera się na śmierci nienarodzonych.

Nie tylko Europa jest porus­zona postanowie­niem Bry­tyjczyków doty­czą­cym wyco­fa­nia się z Unii Europe­jskiej. Po tym, jak zapadła decyzja, pojaw­iło się wiele słusznych głosów mówią­cych, że przetr­wanie UE jest możliwe jedynie po zasad­niczej refor­ma­cji, odrzuce­niu niedorzecznej biurokracji, a także powro­cie do chrześ­ci­jańs­kich korzeni.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej została wyłączona

Polska lekarka Katarzyna Jachimowicz pracująca w Sauherad powołała się na klauzulę sumienia i została zwolniona

Pol­ska lekarka Katarzyna Jachi­mow­icz pra­cow­ała jako lekarz rodzinny w gminie Sauherad w Nor­wegii. Straciła pracę, bo odmówiła wykony­wa­nia żądań pac­jen­tek, które życzyły sobie zakłada­nia spi­rali wewnątrz­maci­cznych czyli środka wczesno­poron­nego. Stanowisko gminy Sauherad, które zatrud­ni­ało Katarzynę Jachi­mow­icz było kary­godne. Nie chcieli respek­tować klauzuli sum­ienia pol­skiej lekarki i złożyli jej wypowiedze­nie z pracy.

Lekarka została zatrud­niona na stanowisku lekarza rodzin­nego w 2011 roku. Przy pod­pisy­wa­niu kon­traktu zas­trzegła sobie prawo o zas­tosowa­niu klauzuli sum­ienia w sytu­ac­jach, kiedy będą niez­godne z jej etyką i przeko­na­ni­ami. Doty­czyć to miało między innymi wydawa­nia skierowa­nia na abor­cję lub zakładanie spi­rali domaci­cznych. To, niestety, nie zostało zapro­tokołowane, ale kierown­ictwo Gminy Sauherad ust­nie wyraz­iło zgodę na zgłos­zone zastrzeżenie.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Polska lekarka Katarzyna Jachimowicz pracująca w Sauherad powołała się na klauzulę sumienia i została zwolniona została wyłączona

Marsze dla życia w Poznaniu i Bielsku Białej oraz pielgrzymka do Tarnowca

Uli­cami Poz­na­nia i Biel­ska Białej przeszły dwa wielkie Marsze dla Życia. W wesołych pochodach za życiem wzięło udział kilka tysięcy osób.

W Poz­na­niu w Marszu dla życia uczest­niczyło ok. 5 tys. osób, których prowadzili ks. abp Stanisław Gądecki, prezes Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia dr Paweł Wosicki i woje­w­oda wielkopol­ski Zbig­niew Hoff­mann. Obec­ność woje­w­ody wielkopol­skiego potwierdza słuszność tej inic­jatywy, która pro­muje życie każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ralny kres.

Cieszymy się, że te wydarzenia są orga­ni­zowane w różnych miejs­cowoś­ci­ach w Polsce. Uczest­niczą w nich tysiące ludzi, w więk­szości młodych ludzi. Rośnie nam nowe, młode pokole­nie tych, którzy poświęcą swój wolny czas i zdol­ności w obronie życia każdego człowieka.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Marsze dla życia w Poznaniu i Bielsku Białej oraz pielgrzymka do Tarnowca została wyłączona