Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę

10 lipca 2016 roku na Jas­nej Górze odbyła się dwudzi­esta piata piel­grzymka słuchaczy Radia Maryja i Telewizji Trwam. Tegoroczne dwud­niowe spotkanie było pod hasłem: „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Naw­iązy­wało do trwa­jącego w Koś­ciele w Polsce jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Rodz­ina Radia Maryja już po raz 25 spotkała się u stóp Pani Jasnogórskiej w Częs­to­chowie. Uroczys­tości związane z tą piel­grzymką rozpoczęły się w sobotę 9 lipca Mszą św. kon­cele­browaną przez ks. bp Ignacego Deca, ordy­nar­iusza diecezji świd­nick­iej. Główne uroczys­tości miały miejsce w niedzielę 10 lipca.

25. jubileuszowa Piel­grzymka Rodziny Radia Maryja zgro­madz­iła pod szczytem Jasnogórskim 200 tys. piel­grzymów z całej Pol­ski. Mszę św. kon­cele­browało wielu księży biskupów, a prze­wod­niczył jej ks. abp. met­ro­polita poz­nański Stanisław Gądecki prze­wod­niczący Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski. Przed Mszą św. słowo wygłosił o. dyrek­tor Radia Maryja Tadeusz Rydzyk. W swoim przemówie­niu naw­iązał do akcji zbiera­nia pod­pisów przez Pol­ską Fed­er­ację Ruchów Obrony Życia. W ruchu pro-life nastąpił bolesny podział na dwie grupy.

Fun­dacja PRO — Prawo do życia Mar­iusza Dzierżawskiego wspier­anego przez Ordo Iuris — Insty­tut na rzecz Kul­tury Prawnej oraz przez Insty­tut im. ks. Pio­tra Skargi, zredagowali pro­jekt now­eliza­cji ustawy chroniącej życie i zapisali bardzo słuszny pos­tu­lat elimin­u­jący wszys­tkie tzw. trzy wyjątki z ustawy chroniącej życie z dnia 7 sty­cz­nia 1993 roku.

Mimo wielu dyskusji, opinii wielu księży biskupów i ofic­jal­nego stanowiska Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski z 16 kwiet­nia 2016 roku, Fun­dacja PRO — Prawo do życia Mar­iusza Dzierżawskiego z Insty­tutem Ordo Iuris i Insty­tutem im. ks. Pio­tra Skargi zde­cy­dowali się wpisać do swo­jego pro­jektu sankcje karne pię­ciu lat więzienia dla kobiet, które dop­uś­ciły się prz­er­wa­nia ciąży. Takie postaw­ie­nie sprawy nie znalazło zrozu­mienia i popar­cia wśród orga­ni­za­cji sku­pi­onych przy Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, której mam zaszczyt być wiceprezesem.

Nasza Fed­er­acja przy­go­towała Apel do pol­s­kich par­la­men­tarzys­tów, w którym pos­tu­lu­jemy o wye­lim­i­nowanie z pol­skiego prawa wszys­t­kich wyjątków, które dopuszczają „legalne” zabi­janie nien­ar­o­d­zonych dzieci. W tym Apelu jasno i zde­cy­dowanie opowiadamy się za utrzy­maniem doty­chczas obow­iązu­jącej zasady, że kobi­eta która dokonuje prz­er­wa­nia ciąży, wielce złego czynu, nie jest prawnie karana przez sąd. Nasza motywacja jest bardzo prosta, ponieważ jako doświad­czeni dzi­ałacze pro-life mamy rzetelne infor­ma­cje zacz­erp­nięte z pub­likacji naukowych, pop­u­larnonaukowych, mamy także świadectwa kobiet, psy­chologów i psy­chi­a­trów, którzy jasno mówią, że abor­cja jest wielkim ciosem dla kobi­ety dopuszcza­jącej się tego złego czynu. Ta kobi­eta jest drugą ofi­arą abor­cji, ponieważ pier­wszą jest nien­ar­o­d­zone jej dziecko. Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia wal­czy o prawo dla każdego poczętego dziecka. Zbier­amy pod­pisy do końca sierp­nia br., aby w połowie wrześ­nia przekazać je do sejmu.

Jed­nocześnie nasi eksperci przy­go­towują pro­jekt ustawy, który chroniłby każde poczęte dziecko bez żad­nych wyjątków i utrzy­mał zasadę niekar­al­ności kobiet.

Ojciec dyrek­tor Tadeusz Rydzyk w swoim wys­tąpi­e­niu wezwał wszys­t­kich do włącza­nia się w zbieranie pod­pisów pod naszym Apelem do par­la­men­tarzys­tów, który był rozpowszech­ni­any wśród mate­ri­ałów Radia Maryja. O. Tadeusz prosił, aby zabrać te arkusze do swoich domów, by móc w parafi­ach, wśród swoich zna­jomych zbierać pod­pisy i przesłać je później pod wskazany adres do Poznania.

Bardzo proszę wszys­t­kich naszych słuchaczy, aby włączyli się w tę akcję zbiera­nia pod­pisów pod Apelem do par­la­men­tarzys­tów Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia. To nie było pier­wsze wys­tąpi­e­nie o. Rydzyka, ponieważ na początku kwiet­nia na ante­nie Radia Maryja pod­czas „Rozmów niedokońc­zonych” bardzo jed­noz­nacznie wsparł nasz pos­tu­lat pełnej ochrony życia każdego poczętego dziecka, a jed­nocześnie niekar­al­ności kobiet. Kon­fer­encja Episkopatu Pol­ski także wyraz­iła swój głos, każdemu życiu tak, ale bez sankcji karnych dla kobiet.

Bardzo proszę o włącze­nie się w tę akcję. Na stronie inter­ne­towej www.kochamykazdedziecko.pl. można złożyć swój pod­pis elek­tron­iczny, ale i także jest możli­wość pobra­nia for­mu­la­rzy do podpisu.

Szczęść Boże!

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę została wyłączona

W obronie Katarzyny Jachimowicz — polskiej lekarki zwolnionej z pracy z powodu klauzuli sumienia

Dr Katarzyna Jachi­mow­icz pracu­jąca w Nor­wegii została wyrzu­cona z pracy przez władze gminy za to, że jako lekarz rodzinny odmówiła zakłada­nia tzw. spi­ralek, wkładek wewnątrz­maci­cznych mieszkankom tej gminy. Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka wys­tosowało list do ambasadora Królestwa Nor­wegii w Polsce, w którym apeluje o przy­wróce­nie do pracy Pani Jachimowicz.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania W obronie Katarzyny Jachimowicz — polskiej lekarki zwolnionej z pracy z powodu klauzuli sumienia została wyłączona

Antykoncepcja prowadzi do aborcji

Antykon­cepcja nie tylko nie zmniejsza liczby abor­cji, ale wręcz prowadzi do wzrostu liczby zabójstw poczę­tych dzieci. W wielu środowiskach pro­muje się fałszywy pogląd jakoby poprzez antykon­cepcję można było wye­lim­i­nować abor­cję. Tym­cza­sem doświad­czenia wielu kra­jów wskazują na to, że stosowanie środ­ków antykon­cep­cyjnych oraz ich upowszech­ni­anie i reklam­owanie prowadzi w skali społecznej nie do spadku, lecz do wzrostu liczby zabójstw nien­ar­o­d­zonych dzieci. Doskonale obrazują tę sytu­ację infor­ma­cje pochodzące z różnych krajów.

W medy­cznym cza­sopiśmieCon­tra­cep­tionw numerze 1/2011 opub­likowano bada­nia na reprezen­taty­wnej grupie 2 tys. Hisz­panek. Przeprowad­zono je w lat­ach 1997–2007, a ich wynik wskazuje, że pod­czas tych dziesię­ciu lat liczba kobiet sto­su­ją­cych antykon­cepcję wzrosła z 49% do prawie 80%, w tym samym cza­sie wskaźnik abor­cji w tym kraju wzrósł z 5,52 na 1000 kobiet do 11,49. To prawie dwukrotny wzrost stosowa­nia środ­ków antykon­cep­cyjnych i dwukrotny wzrost dokony­wanych zabójstw poczę­tych dzieci.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Antykoncepcja prowadzi do aborcji została wyłączona

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Wielka Bry­ta­nia w demokraty­cznym ref­er­en­dum zde­cy­dowała się opuś­cić Unię Europe­jską. Czy to początek wielkiego upadku cywiliza­cji zbu­dowanej bez fun­da­men­tów? Jak pokazuje his­to­ria, żadna kul­tura nie jest w stanie przetr­wać, jeśli opiera się na śmierci nienarodzonych.

Nie tylko Europa jest porus­zona postanowie­niem Bry­tyjczyków doty­czą­cym wyco­fa­nia się z Unii Europe­jskiej. Po tym, jak zapadła decyzja, pojaw­iło się wiele słusznych głosów mówią­cych, że przetr­wanie UE jest możliwe jedynie po zasad­niczej refor­ma­cji, odrzuce­niu niedorzecznej biurokracji, a także powro­cie do chrześ­ci­jańs­kich korzeni.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej została wyłączona

Polska lekarka Katarzyna Jachimowicz pracująca w Sauherad powołała się na klauzulę sumienia i została zwolniona

Pol­ska lekarka Katarzyna Jachi­mow­icz pra­cow­ała jako lekarz rodzinny w gminie Sauherad w Nor­wegii. Straciła pracę, bo odmówiła wykony­wa­nia żądań pac­jen­tek, które życzyły sobie zakłada­nia spi­rali wewnątrz­maci­cznych czyli środka wczesno­poron­nego. Stanowisko gminy Sauherad, które zatrud­ni­ało Katarzynę Jachi­mow­icz było kary­godne. Nie chcieli respek­tować klauzuli sum­ienia pol­skiej lekarki i złożyli jej wypowiedze­nie z pracy.

Lekarka została zatrud­niona na stanowisku lekarza rodzin­nego w 2011 roku. Przy pod­pisy­wa­niu kon­traktu zas­trzegła sobie prawo o zas­tosowa­niu klauzuli sum­ienia w sytu­ac­jach, kiedy będą niez­godne z jej etyką i przeko­na­ni­ami. Doty­czyć to miało między innymi wydawa­nia skierowa­nia na abor­cję lub zakładanie spi­rali domaci­cznych. To, niestety, nie zostało zapro­tokołowane, ale kierown­ictwo Gminy Sauherad ust­nie wyraz­iło zgodę na zgłos­zone zastrzeżenie.

Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Polska lekarka Katarzyna Jachimowicz pracująca w Sauherad powołała się na klauzulę sumienia i została zwolniona została wyłączona